കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E004) [ഡോ.കിരാതന്‍]

Posted by

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E004)

kambimamante Maathram Chitta Episode 4

Authro : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts

 

 

Mm³ D½_ tNm`m]nt`¡v k¶t¸mÄ kmSn bq«mWm]n Smt¡m`pw bnXn¨v Inä D½_¯v Ss¶ Wn¸p*m]n^p¶p.

Mm³ Inäs] H¶pjpªv tWm¡n. Ft´m C¶v Inä W¶m]n A\ntªm^p§o«p*m]n^p¶p. Asæn`pw Cu N^]n A\ntªm^p§n]m shu´^y¯nsâ Nm^y¯n Inäs] Nk¨v k]v¡m³ B^pw Ss¶]nÃ.

“”…. F´m sI_p¡m BUyw Nm\p¶ tbms` tWm¡ps¶.

Inä]psX lÐfm]n^p¶p Fs¶ In´Nan Wn¶p\À¯n]Sv. Mm³ sbs«¶v Pwt¤¨n FknsX F¶v tWm¡n. AkÀ Bt^mtXm tcm\n Pweo^fm]n hwhm^n¨v sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p. ASnWm Ø`Nm` tdmVfnÃm¯ F³s_ km]v–tWm«w AkÀ N*nÃ.

“”…Intä Mm³ ssd¡v Sn^n¨v sNmXp¯o«p k^mw ….””.

Mm³ Inä]psX fpO¯v tWm¡msS b_ªv fpt¶m«v WX¶p.

“”…M§Ä WX¡pN]m…..Wo bp_sN kt¶m\w…..””.

Mm³ S`]m«n sNm*v ssd¡n N]_n AXp¯ ko«nt`¡v HmXn¨v tbm]n. sSm«Xp¯ koXm]n^p¶p FWn¡v tbmtN*n^p¶Sv. ssd¡v HmXn¡m³ FWn¡v kÃm¯ CãvXfm]n^p¶p. NXs]ms¡ b¨ bnXn¨n«v tk\w bpSn]Sv Hs^®w km§m³. koXnsâ fp¶n ssd¡v WnÀ¯n sbs«¶v Ss¶ Ìm³Zn`n«v Mm³ D½_t¯¡v ImXn N]_n.

sI_p¸¯n Cu D½_¯v C^p¶v H¯n^n Nan¨n«pÅSm\v. k`pSm]t¸mÄ Inä Fs¶ Ft§m«v knXmsS]m]n. hwPSn Cu ko«pNm^n bmÀkSns]«¯n]psX hzemk lp²n Ss¶ fpOy Nm^\w. Nmf¯nWv N®pw fq¡pw k¨ hzemkfpÅ AkÀ Fs¶s]§mWpw boZn¸n¨mtÃm F¶ e]fm]n^n¡pw.

ssd¡n³s_ Imkn sNmXp¡mWm]n bmÀÆSns]X¯n]psX koXnsâ kmSn`n fp«n. AXp¡a¸p_¯p*m]n^p¶ bmÀkSns]X¯n Mm³ k^ptdmÄ Ss¶ N*o^p¶p.

Np_¨v hf]w Njnªo«pw bmÀkSnt]X¯ns] Nm\m¯SnWm Mm³ D½_¯n®]n C^p¶p. AknsX C^n¡ptdmjpw F³s_ fWÊn tbXn]m]n^p¶p. ASnt`m¶v Ak^psX AX§m¯ Nj¸m]n^p¶p. ^*mft¯Sv F´nWpw tbm¶ Ak^psX fq¯ fNWpw. AkWv Fs´¦n`pw hwl]w tSm¶n]m fmÀ¡äns` C_¨n sk«p¶ N¯n bÅ¡v tNäpsf¶v D_¸m\v.

kmSn Sp_¶t¸mÄ hm^n N]än Np¯n N®n Nj¸v fq¯v Wn¡p¶ bmÀÆSnt]X¯ns]]m\v Mm³ N*Sv. fp«nWv fpNant`¡v A¸w N]_n NnX¡p¶ hm^n]psX S`¸v– B sNmjp¯ k®n¨ SpXNÄ Nm\n¨v S¶p.

“”…B N®tWm..tN_nkmXm f¡sa….””.

bmÀÆSnt]X¯n hvtWit¯msX DÅnt`¡v knan¨p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *