ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

Posted by

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

DEEPTHAM PART 5 BY VYGAV | PREVIOUS PART

bntä¶v ^mkntà Fjpt¶äp Npan¨p {ZÊv fm_m³ tW^w B\v Bt`mIn¨Sv

fp*pw gÀ«pw Atà tk*Sv ? dmPv Sn^ªp H^p ZdnÄ fp*v Nn«n gÀ«v tWm¡n]t¸mÄ f\kma³ hvssä`nWp bän] H¶pw N*nÃ

H^p ss`äv »q NaÀ gÀ«v FXp¯n«p tWs^ sfÊnt`¡v WX¶p

F´m bSnknÃmsS WX³ tkg¯n ? sfÊns` tI¨n tImUn¨p

{btSyNn¨v H¶pw Cà tI¨n H¶v A¼`¯n tbm\w bns¶ H^p N`ym\w Njn¡\w

At¿mXm tfmsâ DÅn^n¸v sNmÅmw AtÃm ASnWv H¶v NqsX fq¡m³ D*v F¶v b_Mv I¸m¯n]pw Um N_n]pw S¶p

Mm³ fWÊn HmÀ¯p H^p hSyw b_ªt¸mÄ knlzhn¡m³ bäp¶nÃ

e£\w FÃmw NjnIv tI¨ns] knan¨p

{bn]]psX ko«n Wn¶pw C_§n Np«m MRÄ b¯p fnWnän F¯pw bp_¯p C_§n Wn¡v

l^n Mm³ s_Zn B\v

Hms¡ Ct¸mÄ F¯pw

Mm³ tcm¬\pw tWm¡n Wn¡pt¼mÄ B\v tim¬ AXn¨psNm*p H^p k*n A^nNn sNm*v k¶v Wn_p¯n

tWm¡n]t¸m tI¨n]psX tbmtam B\v {bn] B\v k*n HmXn¡p¶Sv tI¨n fp³bn C^n¡p¶p*v

Mm³ dm¡v tZmÀ Sp_¶v DÅn N]_n

{bn] Fs¶ tWm¡n In^n¨psNm*v b_ªp Wfhv¡m^w hms_

Wfhv¡m^w

tI¨n tWs^ fp¶n C^n¡p¶SnWm FWn¡v Nm\mtW NjnªnÃ

CknsX H^mÄ {bhk tkUW FXp¯n«v Blpb{Sn]n tbmNp¶tbms` B]n^p¶p tkPw tbm tkPw tbm F¶v b_ªn«v
F¶n«v Ct¸m tWm¡v H¶pw fn*p¶nÃ

AsS´pbän ?

A_n]nà tW^n«v tImUnt¨m !

FWn¡v H¶pw bän]n«nà A¼`¯n t`äv Bkpw F¶v N^pSn]n«v B\v

AsS AsS

Mm³ sk_psS In^n¨p

tI¨n H^p Ip^nUmÀ B\v F¶v bp_Nn`qsX tWm¡n]t¸mÄ fWhn`m]n

{bn] hm^n]pw

M§Ä A¼`¯n F¯n MmWpw tI¨n]pw bp_¯n_§n {bn] NmÀ bmÀ¡v sI]nSp k^mw F¶v b_ªp

tI¨n Sm`n FXp¡\w

Mm³ k^pt¼m FXp¡mw F¶v b_ªp {bn] k*n]pw B]n tbm]n

M§Ä H^p sshZnt`¡v fm_n Wn¶p

tI¨n Fsâ fpO¯ptbm`pw tWm¡p¶nÃ

F´p bän ?

H¶pw CÃ CknsX F´mkpw F¶v H^p tbXn

H¶pw D*mknà Mm³ Atà DÅSv

{bn] k¶p tbmkmw

M§Ä tWs^ tbm]n sSmjp¯p emPy¯nWv A_n]p¶ B^pw CÃm]n^p¶p

hSognsW tWm¡n]t¸mÄ DÅn bqK]n B]n^p¶p

tI¨n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *