ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 4 [ ഹീറോ]

Posted by

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  4

Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 4 bY HERO

CLICK READ PREVIOUS PART

 

bp_¯v fj SNÀ¯p sNm*n^n¡p¶p Hms^m sh¡âpw Njn]pt´m_pw Fsâ I¦nXn¸v NqXn¡qXn k¶p FWn¡v sSm*]n Wn¶pw Bim^w C_
§mSSv tbms` tSm¶n Mm³ H^p ^oSn]n Bim^w Njn¨v SoÀ¯v Fjp
tssWäv tbm]n ssNNjpNn Mm³ ko*pw thmc]n k¶n^p¶p “” tIm_v fSn
]m]n^pt¶m tfmsW”” A½p Ft¶mXv tImUn¨p
Mm³: fSn]m]n^p¶p A½p Mm³ ^m{Sn]n Np_t¨ Njn¡p
A½p: At¸m ^m{Sn]n knl¶ms`m
Mm³: BÀ¡v FWnt¡m WÃ Nm^yfm]n Mm³ N«n`v N*m At¸m D_§pw
A½p: Wo tbm]n NnX¶p Na]tà Ft¶ sNm*v fp_n]n NnX¯n]nt« NnX¡mkp
Mm³: fv l^n A½p
A½p: l^t\y km]NjpNm³ skÅsfXpt¯map
fmfn M§Ä fq¶p tb^pw Njn¨ bm{Skpfm]n AXp¡a]nt`¡v tbm]n tlgw H^p bm{S¯n A½pknWv km]NjpNmWpÅ skÅkpfm]n k¶p
A½pknsW sNm*v km] NjpNn¨p tlgw A½pknsâ Nm`n Hm]nÂsfâv bp^«n “”im tfmta bSps¡ “” tkUW sNm*v A½pknsâ N®p Wn_ªptbm]n “”Np_¨v tkUW Nm\pw At½ Wmas¯¡v Np_kmNpw””
A½pknsW hfmSmWn¸n¡m³ F¶ k®w fmfn b_ªp Hm]nÂsfâv_v
bp^«n]SnWv tlgw Mm³ A½pknsW tNm^ns]Xp¯v A½pknsâ fp_n `£yfm¡n WX¶p Fsâ bn¶ms`w fmfn]p k¶p Mm³ A½pknsW A½pknsâ N«n`n NnX¯n
tlgw A½pknsâ sWän]n H^p½]pw sNmXp¯p “”i^n CXnsk«p¶p*v C¶n Xokn N*v C^ns¡*m NnXt¶map”” A½p Ft¶mXv b_ªp
Mm³’. l^n]½p
A½p: l^t\y B cm³ Ct«¡p fp³ kmSn`v bq«m³ f_¡*m bm{Sw fpjpk³ NjpNn sk¨n«v NnXt¶map
fmfn: l^n]t½
MmWpw fmfn]pw A½pknsâ fp_n]psX bp_t¯¡v WX¶p fmfn ss`äv Hmcm¡n cm³ C« tlgw bp_t¯¡n_§n A½pknsâ fp_n]psX kmSn`X¨p Mm³ fmfns] bn¶n Wn¶pw sN«n¸nXn¨p fmfn]psX bn³Njp¯n
 Ip*p tIÀ¯p Fsâ Np® fmfn]psX I´n]n S_¨p Wn¶p Mm³ ^*p
ssNNapw fmfn]psX fp`]n sNm*v sk¨p fmfn NpS_n fm_n AXp¡a]nt`¡v HmXn MmWpw fmfn¡v bn¶ms` HmXn AXp¡a]n F¯n]Spw Mm³ fmfn]psX N¿n N]_n bnXn¨v F¶nt`¡v AXp¸n¨p fmfn
Fsâ sM©nt`¡v Imªp Mm³ ^*p ssNNÄ sNm*po fmfn]psX fpOw bnXn¨p]À¯n BtIm^¨p*pNÄ Fsâ Ip*pfm]n tIÀ¶p M§Ä FÃmw f_¶v Ip¼n¨p Mm³ fmfns] ^*p ssNNÄ sN*pw k^nªv fp_p¡n Mm³ ssNNÄ SmsjNn_¡n fmfn]psX WnSd§an sNm\pvXp sk¨p ASv ^*pw sfsà sM¡n fmfn S` bn¶nt`¡v ANän “”i^n Wo fp_n]nt`¡v tbm Mm³ k^mw bm{Sw NjpNn Npan¨ tlgw Mm³ Wnsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *