അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 2 [Veeran]

Posted by

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 2

Achante Bharya Enteyum Part 2 bY Veeran | Previous Parts

 

 

^SnfqÀ¨]psX B`hy¯n f]§n NnX¡p¶ A½]psX WWª Ip*pNan Mm³ AfÀ¯n
Ipwdn¨p. A½ N®pNÄ sfsà Sp_¶p.

At½…

A½ Fs¶ tWm¡n bp©n^n¨p.

At½..FWn¡v At½sX bp_Nn Wn¶v As½ sI¿\w..

ASnWp Wo BUyw Fsâ fpNao¶v fms_Xm..N®m..

Mm³ H^p kga³ In^n bmhm¡n sNm*v ssNNÄ sdZn Np¯n sfsà A½]psX fm_n Wn¶pw Fjpt¶äp. At¸mÄ Fsâ sW©n H«n bnXn¨n^p¶ AIv’³ sN«n] Sm`n DuÀ¶v
A½]psX fp`NÄ¡nX]nt`¡v ko\p. bns¶ A^s¡«p]À¯n A½]psX bq_n kn§n sNm*n^n¡p¶ Fsâ N¼n¡p® Hä k`n¡v Du^ns]Xp¯p. ASv Du^nt¸m¶t¸mÄ ¹n¡v
Fs¶m^p H¨ tN«p. bns¶ Mm³ sdZn`n^p¶v C{S]pw tW^w FWn¡v hzÀPo] hpw S¶
A½]psX fmwhbpgvb¯nt`¡v AÀ¯nt]msX tWm¡n. AknsX A½]psX bqX¡mXv fpjpk³ thm¸n«v bS¸n¨Sv tbms` bS]m]n^p¶p.
ipw..A½]psX bqänt`¡pÅ tWm«w N*ntÃ..Ah¯v…

A½ Fs¶ SÅn fmän Fjpt¶äp sdZn`n^p¶p. bns¶ sdZn fp«v Np¯n b«n Wn¡p¶ tbms` Fs¶ tWm¡n Wn¶p.
At½..At§m«v Np_¨v fm_n Wn¡v. F¶mt` Nmsf_]n bSn]q..AIv’sW Nm\nt¡t*..

A½ Np\p§n In^n¨p sNm*v Mm³ Nm\n¨]nXt¯¡v fm_n. F¶n«v Ssâ sNmjp¯v kn^nª bn¶m¼p_w Np`p¡n Nm\n¨p. Spap¼p¶ Fsâ A½]psX sNmjp¯ Np*nNÄ N*Spw Fsâ Wn]{´\w kn«ptbm]n. Mm³ sdZnt`¡v ImXn N]_n Fsâ Np® sSm`n¨v bnXn¨n«v
Nmf_]psX tWt^ tWm¡n b_ªp.

tWms¡Xm..AIv’m..Wnsâ emt^ysX bqän fNsâ BW¡p® N]_p¶Sv..N*v ^hnt¨mXm..

CSpw b_ªv A½]psX bqänt`¡v Fsâ Np® Np¯n N]än. sbs«¶pÅ Fsâ A{Nf¯nÂ
A½s]m¶v Af_n. bns¶ A½]psX A^s¡«n bnXn¨p sNm*v ASnlNvSn]n Mm³ AXn SpX§n.
bvVow..bvVow..bvVow..bvVow..bvVow..bvVow..bvVow..

Fsâ A^s¡«v A½]psX kn^nªv sNmjp¯ k`n] I´nNan k¶nXn¡p¶ ldvUw fp_n]msN fpj§n. iq..Fs´m^p hpw…A½]psX fmwhafm] Np*n Fsâ A^s¡«n Hmt^m {bmklykpw k¶nXn¡pt¼mÄ Mm³ hzÀPw N*p. iu..Fs´m^p fmÀ±kw Fsâ A½]psX cpXvtdmÄ
Np*nNÄ¡v. CSv tbms`m^p Bä³ hmVW¯nsâ ho sbm«n¡m³ emPyw hn²n¨ Fsâ

AIv’tWmXv FWn¡v kÃm¯ Ahq] tSm¶n. CsSms¡ HmÀ¯t¸mÄ Fsâ Np®]nt`¡v ^NvSw C^¨v N]_n. Mm³ kÀ±nS ko^yt¯msX H^p ssNsNm*v bªn tbms` frUp`fm]
A½]psX k]_n SjpNn ftä N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *