കുരുതിമലക്കാവ് 12 [ Achu Raj ]

Posted by

കുരുതിമലക്കാവ് 12

Kuruthimalakkavu Part 12 bY Achu Raj | PREVIOUS PART

FjpSmWpÅ hf]¡p_kp sNm*m\v bm^v«pNapsX F®w NqXp¶Sv fWvhnápsf¶ knlzmht¯msX Wn§apsX Aen{bm]§Ä¡v Wµn b_ªpsNm*v…..

“”””bs£ lymw Mm³ ASnWp S¿m_m]m`pw fsäm^p hv{So NqXn tkt* ASm^m.. B^m\v Mm³ knlzhn¨Spt¸ms` Wn³s_ km¡pNÄ knlzhn¡pN B^m\v C§WpÅ H¶nWv S]m_mkpN?”
^fy]psX km¡pNÄ lymfn`pw AsS hwl]w D*m¡n..
l^n]m\v ASnWn B^v S]m_mNpw?
“”””Mm³ S¿m_m\v”
S§Ä¡p bn¶n Wn¶pw tN« lÐw tWm¡n sNm*v lymw ^fy]pw H^ptbms` tWm¡n…!
S§Ä¡p bn¶n N* Bsa tWm¡nsNm*v– lymfpw ^fy]pw H^ptbms` A´man¨p.
“”””tI¨n”
^mVnNs] S§Ä¡p bn¶n`m]n N* ^fy]psX km]n Wn¶pw B km¡pNÄ A_n]msS k¶p.
lymfnsâ DsÅm¶p Nman.
“”””tI¨n… Wo”
^fy]psX lÐw sI_pSms]m¶p CX_n.
“”””AsS Mm³ Ss¶ F´m Mm³ B]m Npj¸fpt*m”
H^p Nqh`pfnÃm¯ ^mVnN]psX B tImUyw ^*ptbs^]pw H^pt¸ms` A¼^¸n¨p.
“”””Wn§Ä b_ªsSÃmw Mm³ tN«p.. ASn F{St¯maw hSyfps*¶v FWn¡_n]nÃ.. bs£ Wns¶ tbms` Ss¶ lymfnsW FWn¡pw knlzmhfm\v… Wn§Ä H^pfn¨p Kokn¡p¶Sv Nm\mWm\v Mm³ sNmSn¡p¶Sv…Wn§apsX emkn KoknS¯n Mm³ CSn DÄs¸Xp¶SpsNm*v– fäp {blvW§Ä D*mNns`¶v D_¸ps*¦n Wn§apsX Cu DUyf¯nWv Mm³ S¿m_m\v”
^mVnN]psX km¡pNÄ bs£ lymfn D*mNn]Sv Ht^ hf]w Blzmhkpw h¦Xkpw B\p..
Ct¸mÄ sINp¯msâ]pw NX`n³s_]pw WXp¡v F¶Sm\v Ak³s_ AkØ,,
F´v f_pbXn b_]\sf¶_n]msS AkÀ Npj§n..
“”””tI¨n ASv … ‘
^fy lymfnsâ fpOt¯¡v tWm¡n..
Ak³s_ AkØ]pw f_n¨Ã F¶v Ak³_v fpO¯v Wn¶pw ^fy km]n¨_nªp..
“”””F³s_ Cu KoknSw sNm*v Fs´¦n`pw H^p {bt]mKWw D*mNs« F¶v fm{Stf Mm³ In´n¡p¶pÅq”
^mVnN]psX N®n Cu_W\nªp…
F´v b_]\w..
lymfnsâ fWhn tImUy§apsX k`ns]m^p fj Ss¶ sb]vSn_§n..
“”””lymw H¶pw b_ªnÔ
S³s_ h¦Xw fWhn Ss¶ HSp¡n sNm*v ^mVnN tImUn¨p…
“”””Mm³ F´m\v b_t]*Sv .. FWn¡_n]nÃ,, Fsâ C Wln¨ Wnt]mPs¯ HmÀ¯p MmWnt¸mam\v Gs_ h¦Xs¸Xp¶Sv.. bs£ tI¨n.. ASptk*.. Wfp¡v fäms^s]¦n`pw tWm¡mw.. AÃmsS FWn¡SnWmNnÃ.. ‘
lymfnsâ fpOw h¦XSm CaNnf_nªp..
“”””tks_ B^m\v lymw C§sW H^p Nm^y¯nWp Wn§av¡v Nq«m]n k^p¶Sp…. ^fy b_ªSpt¸ms` CSms^¦n`pw knlzhn¡psf¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *