ആന 2 [Hima]

Posted by

ആന 2
Aana Part 2 bY Hima

AXp¡a]n Wn¶pw IqXv tUml]psX]pw tS§m I½´n]psX]pw f\w D½_t¯¡p k¶p
Im^pNth^]n C^p¶p b{Sw km]n¡pN]m]n^p¶p ^mQk³
bSnkptbms` Ss¶ `£vfn]psX ssNbp\y¯nsâ f\w S«n A]mÄ b{Sw fX¡n FjptWäpsNm*v AXp¡a]nt`¡p WX¶p

“” `£vfn {bmSÂ FXpt¯map “”

IqtXmsX ^*p tUml ss¹än`m¡n `£vfn Ssâ eÀ¯mknWv sNmXp¯p
ko«nt`¡p tbmNpkm³ H^p§n C_§n] emWp ^mQksW N*Spw H¶v b^p§n AÀ² AÀ°fm] H^p In^n sNmXp¯p AkÄ AXp¡a]nt`¡p WX¶p

D^p*p D´n] B k`n] tPma§an`m]n^p¶p ^mQksâ N®v A{S]pw AkapsX CaNn]mXn]pÅ WX¯w {l²n¨p sNm*v Ss¶ A]mÄ tUml km]n`n«p Ik¨p

“” GX¯n Mm³ C_§pkmWv “”

kän] kmj]n`]n sbmSnª H^p sbmSnt¨mÀ A¨pknsâ ssN]n sNmXp¯p sNm*v `£vfn Aksâ sWän]n kmÕ`yt¯msX D½ sk¨p

“” tbm]n km..
AXp¯mjvI Nasfjp¯pw bm«pw D*v Wo St`¶v Ss¶ k^\w
Fs¶ sNm*v Hä]v¡p k¿m “”

“” Mm³ k^mw GX¯n
¶m C_§s« “”

A¨pknsW]pw Np«n AkÄ WX¶p
^mQk³ B^pw Nm\msS AkapsX ssN]n Np_¨p ssbh sNmXp¯p
emWp tbmkp¶Spw tWm¡n A]mÄ fpä¯v– Wn¶p
H^m]n^w kn§`pNÄ B fWÊn NX¶p k¶p

`£vfns] hz´fmNpt¼mjpw hzbvWw emWpkn`m]n^p¶p
N`ym\w Njnªp tfmi§Ä AX¡n bnXn¨p sNm*v Njn]pt¼mjm\v Umh³ Aksa sN«n sNm*v tbmNp¶Sv
A¶v UmhWv Wm«n dnÊnsWÊv B]n^p¶p NpXn]pw Dj¸pw Nm^\w Ak³ kntUl¯v tbm]n
H^n¡Â tbm`pw NnX¡]n UmhWv emWpknsW ht´mgs¸Xp¯m³ Njnªn«nÃ
tf`v N]_n ^t* ^*p AXn bns¶ NnX¶p_§pw
A§sW ssNk¶ emPyfm\v emWp
Aksa Np_n¨v Bt`mIn¡pt¼mÄ H^p DÂ Npan^m\v
fpjpbv D´n] fp*nsâ S`¸v AfÀ¯n Hjnªp ^mQk³

“”AÑm “”…

Wnfng]psX knantN«v A]mÄ Sn^nªp tWm¡n
H^p d¡än Sn^p¼mWpÅ Sp\n]pw thm¸pw F®]pfm]n f¡Ä Wnfngm]pw Wng]pw

“” F´m tfmsa “”

“” M§Ä Npa¯n Npan¡m³ tbmkm\v b\n¡ms^ AknXp¶v fmäptfm “”

“” Mm³ ASv f_¶p km.. “”

AÑsâ bn¶ms` AkÀ Npa¯nt`¡p WX¶p
WÃ knlm`fm] Npafm\v
b_¼nsâ sSm«v Smsj]m]SnWm b_¼n Wn`vNp¶kÀNv hpOfm]n Npa¯n Npan¡p¶sSms¡ Nm\mw
skt¡gWv B]SpsNm*v Np«nNÄ¡v dmSv–_qfn Npan¡pkm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *