ഷാർജയിലെ കളി

Posted by

ഷാർജയിലെ കളി

Sharjayie Kali bY NoName

Fsâ tb^v b_]p¶nà F¦n`pw NT¡v H^p hpP¯n³tk*n H^p tb^v sNmXp¡mw
Mm³ cm^nhv WÃ D]^w ASymklyw SXn H^p fm Wn_v-_w
Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ AWpekw B\v NT]psX ^h¯nWp tk*n Np_¨p F^nkpw bpan]pw D*v
Wm«n tNmtaKn bYn¡p¶ hf]¯m\v Mm³ {bm^mÐw sNm*v gmÀK]n F¯p¶Sv
ASymklyw cmfn`n dm¡v{Pu*v DÅSv sNm*v knhnänwPv CÂ k¶p tKmdv tWm¡p¶ hf]w
_qfn Mm³ b`t¸mjpw Hä¡m]n^n¡pw _qfn Wm`v Bam\v Fsâ fmf³ ^*p Nhn³hv MmWpw
b`t¸m]pw N¼nNTNÄ km]n¨p km\fXn¡`m\v Fsâ b\n A§sW C^ns¡]m\v Cu hwekw WX¡p¶Sv
^mkns` Fjpt¶äp tKmPnRv tbmNpw ASv tks_ F´nWpw Aà Wà f`]man B³än fmÀ WX¡mWn_§pw Ak^psX WX¯w Nm\m³ tk*n]m\v Mm³ tbmNp¶Sv AÃmsS Fsâ tdmZn tg¸v B¡WÃ
A§sW FÃm Unkhkpw SpXÀ¶p H^n¡Â Mm³ WX¡p¶ hf]¯p H^p Bân HmXn k^p¶p Mm³ Ns®Xp¡msS tWm¡n Wn¶p Fsâ ABUys¯ tWm«w Ak^psX BZnD`]p¶ fp`]n`m]n^p¶p
H^p 36 sshhv WÃ skap¯ l^o^w 85 sshhv Np*n WÃ tg¸v Mm³ tWm¡n WX¶p Np_¨p hf]w Njnªt¸mÄ AkÀ tbm]n
d«v– Fsâ fWÊn Wn¶pw AkÀ fm]msS Wn¶p Ak^psX Bmm fp`]psX Im©m«w Np*n]psX Ca¡w bSns] HmXn k^pt¼mÄ Caw IqX¯p kn]À¸p SpÅnNÄ Han¨p k^p¶ Ak^psX fpPw Fsâ Np«³ N¼n Bkm³ ASv fSn]tÃm
Mm³ _qfn F¯n. AknsX B^pw Cà FÃmk^pw Zyq«n¡v tbm]n. Mm³ Aks^ HmÀ¯p sdZn NnX¶p `p¦n]psX CX]n NqXn Fsâ Pp`mtW St`mXns¡m*n^p¶p.
Fsâ In´ fpjpkWpw Ak^m]n^p¶p B^m?? F´m?? Fs¶m¶pw A_n]nÃm]n^p¶p f`]man Bamt\m AtSm fäp Bt^`pw Bt\m?
A§sW A¶v Mm³ Aks^ HmÀ¯psNm*v km\fXn¨p.
A¶v FWn¡v NT]psX Bklyw k¶nà fWhn fpjpk³ B Bân I^¡v B]n^p¶p
Mm³ fWÊn Nps_ Bt`mIn¨pNq«n.
bntä Unkhw kas^ tW^s¯ F\oäp tNmÀ\ngn F¯n tKmPnRv SpX§n
Np_¨p Nmhn]pt¼mta¡pw Fsâ Bmm Nmf hpµ^n NX¶pk¶p.
skÅ Wn_¯n`pÅ Xn tgÀXv H^p »q NaÀ {Xm¡v bmâv nlh` gq. Mm³ Hm«w AkapsX bn¶nNqXn ]]m¡n A§sW SpXÀ¶p Nps_ Njnªp Mm³ H^p hoän tbm]n^p¶p Mm³ BsP HmXn SaÀ¶p NnS¨p. d«v– AkÄ Hm«w WnÀ¯n]nà Mm³ fWÊn knIm^n¨p Fs´m^p ÌmfnW ]m\v Cu hpµ^n¡v.
A§sW Mm³ C^n¡pt¼mÄ sb«¶m\v AkÄ Fsâ AXp¯v k¶n^p¶Sv FWn¡v fWÊn Wà ht´mgw tSm¶n. sbs«¶v AkÄ FâXp¯p tImUn¨p???
…… em]v sSmX bmWn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *