എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി [ ശ്രീജി ]

Posted by

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി [ ശ്രീജി ]

ENTE BHARATHY CHECHY BY SREEJI

Fsâ em^y]psX Nq’pNm^n]pw MmWpw S½n Nan¨NT]m\v b_]m³ tbmNpSv. dmw¥q^n`m\v NT WX¡pSv. Fsâ tb^v BUn Hm^p tcmt’m{Pmc_m\v. em^Sn Fm]n^pp Nq’pNm^n]psX tb^v Aks^ Nm\m³ tlzSm tftWmsâ H^p Jm]]p*m]n^pp. Nq’pNm^n Fp b_ªm AkÀ¡v 38 k]Êp*v FWn¡pw em^y¡pw 30 k]Êm\v. M§apsX sSm’Xp¯ koXm]n^pp Ak^ptXSv. 2 Bf¡apÅ tI¨n¡v eÀ¯mkv Nymdv ss{ZkÀ B\v. AkÀ CX¡v ko’n k^m_pÅtbmÄ Mm³ AVnNsfmpw hwhm^n¡m_nÃ. H^n¡Â koXnWXp¯pÅ A¼`¯n ^tTmÕkfm]n^pp. bp`Às¨ 2 f\n¡m\v ^Tw tbmkpN. Av AkÀ kvv em^ys]]]pw Fns]pw ^tTmÕkw Nm\m³ knan¨p. SmSvb^yfnÃmsS]m\v MmWpw tbm]Sv. ^*^]m]t¸mÄ ^tTmÕkpw B^wen¨p. M§Ä Hmt^m ^Tkpw N*psNm*n^n¡p hf]¯v em^Sn tI¨n FtmXpw em^yt]mXpw NqXn Np_¨v bnnt`¡v WXm NqXpS ^T§Ä k^pSv Nm\msfv b_ªp. AªsW MmWpw Ak^psX Ca]fNWpw NqsX fpn WXp em^Sn tI¨n]pw Akapw NpXn bnn WXpkp. sbs’v Ak^psX tfm³ Aksâ Nq’pNms^ N*t¸mÄ At§m’m tbm]n… Mm³ SWn¨m]n. bns N¿n`pÅ sfmssd Nyf_]n Nm\p ^T¯nsâ tcmt’ms]Xp¯v WX¡m³ SpX§n. B tW^¯nWv CkÀ ^*ptb^pw Fs HmkÀt’¡ sI]vSv WXp SpX§n]n^pp. sbs’v Aksas knan¨n’v tI’m tkPw km Fv b_ªp ASpw b_ªv 2tb^pw WXp. Mm³ Ak^psX bnn WX¡m³ SpX§n…. At¸mjm\v Mm³ tI¨ns] {l²n¡m³ SpX§n]Sv Wà kn^nkmÀ I´nNÄ … ASv AkÀW¡pSnWWph^n¨v SpÅnNan¡pp. FWn¡Sv N*t¸mÄSs N¼n]m]n bnsMm³ ASpw tWm¡n WX¡m³ SpX§n. AkÀ hwhm^n¨v WX¡pSnWnX¡v sbs’v em^SntI¨n Sn^nsªs tWm¡n…. Fn’v AkÀ hm^nS`¸psNm*v Ak^psX B fmUafm] sNmjp¯ I´n f_¨p. AkÀ¡v Mm³ ASv tWm¡nfWX¡pN]ms\v fWhhn]m]n… sJ FWn¡v H^pfmSn^n I½`m]n…CX¡v Aks^s tWm¡pSv Mm³ N*p.FWn¡ms\¦n`v H^pfmSn^n… Aks^´mkpw Fs N^pSnNm\pN Fm]n.. bns bns ^*ptb^pw WXv hwhm^n¨v WX¡pSnWnX]n In^n¨psNm*v Fs Sn^nªptWm¡pw. B hf]¯m\v em^y]psX NqsXkÀ¡psI¿p H^p sb®nsW N*Sv. sbs’kÄ Ak^psX AXpt¯¡v tbm]n. MmWpw tIIn]pw AknsX Np_¨v fm_nWnp. tI¨n FâXp¯ kn’v tImUn¨p.. F§sW]p*v Fv H^pUz]mÀU°¯n tImUn¨p. Mm³þF´v tI¨n … Aà F§sW]p*v FÃmsfv … sNmÅmw Mm³ b_ªp…. F´v sNmÅmsfv. tI¨n tImUn¨p… Aà ^TsfÃmw sNmÅmsfv MmWpw b_ªp. ^Tw fm{Stf sNmÅmtkm AtSm…. tI¨n tImUn¨psNm*v Fsâ fpOt¯¡v Ws¯ tWm¡n Mm³ NnXv kn]À¡m³ SpX§n. sbs’ tI¨n b_ªp.. ipw Mm³ N*p. Wos]sâ I´n tWm¡pSv. ASv bns N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *