ഞാൻ റമീസ

Posted by

ഞാൻ റമീസ

Njan Rameesa Author : Lijina

Mm³ _foh ( sl^n¡pÅ tb^Ã). fpÉnw NpXpwd¯n KWWw. M§Ä 4 sb¬Np«nNÄ. , ASn Gäkpw Ca]kam\v Mm³. D¸mNv H^p t_g³ NX B\v. D½ ko«n Ss¶. Mm³ CSn FjpSp¶Sv Fsâ Ss¶ AWpek§Ä B\v, km]n¡mWpÅ hpO¯nWv Np_¨ F^nkpw bpan]pw tIÀ¡p¶ps*¶v fm{Sw.

bmÀ«v 1

Fsâ 10 Bw Nv–amhv bYW¯nWv CX]n Ss¶ 3 Sm¯fm^psX]pw N`ym\w Njnªp…
Fs¶ bän b_]mw…Wà Woaw D*v. ASnsWm¯ l^o^w sNm*v hfr²fm\v. H^p 30 k]Ênsâ tfWn BWn FWn¡p*m]n^p¶p. ASpsNm*v Ss¶ pr` _`jr“ Nv tbmNm³ SpX§pt¼mÄ Ss¶ FWn¡v Bt`mIW k¶ SpX§n. Fsâ tdhvZv {c*v Fsâ Nhn³ B\v…Akapw MmWpw H^pfn¨v B\v 10tk ks^ tbm]Sv. M§Ä hwhm^n¡m¯ Nm^y§anÃ, M§avNv DÅn hos{NXv H¶pfnÃ…Ct¸mjpw M§Ä FÃmw hwhm^n¡pw, H^pbs£ eÀ¯m¡·m^psX fp¡pw fq`]pw tbm`pw M§avNv b^mb^w A_n]mw.

A§sW M§Ä ^*ptb^pw H^pfn¨v h-vNqÄ Â tbmNp¶ hf]Sv kjn]^nNn H^p {bm´Wv NnX¡p¶p*m]n^p¶p. M§Ä tWm¡n]t¸m A]mapsX `p¦n Np_¨ fm_n Wn¡p¶p*v…ASnsâ CX]n`qsX A]mapsX Np®]psX Aäw sl^nNv Nm\m³ bäp¶p*m]n^p¶p. M§Ä CSnsW bän Hs¡ hwhm^n¡ms^ms¡ Ds*¦n`pw ^*ptb^pw BUym]n«m]n^p¶p CSv Nm\p¶Sv. ASpsNm*v Ss¶ ^*ptb^pw H¶pw fn*mWmNmsS CSpSs¶ tWm¡n Wn¶v tbm]n. FWnNms\¦n ASv N*t¸m sSm«v bqän H^p S^n S^n¸v…bs£ FWn¡v AktamXv b_]m³ H^p fXn. At¸m Ss¶ Aksat¶mXv b_]pN]m FXn FWn¡v CknsX kÃmsS S^n¡p¶p , AkapsX bq_nWv fpNan ssN sk¨n«m\v CSv b_ªSv. At¸m MmWpw b_ªp FWn¡pw D*v , kÃm¯ H^p hpOfpÅ S^n¸v F¶v. At¸m Akav b_ªp FWn¡v C]mapsX Np® NpjpkWm]n Nm\m³ bqSn]mkp¶p Zn Wv . bs£ Mm³ Aksa bn´n^n¸n¨p h-vNqÄ s`Nv tbm]n. bs£ M§apsX ^*p tb^psX]pw fWÊn B Np®]psX Aäw Ss¶ B]n^p¶p. F§sW D*mNpw ASnsâ bqÀ\ ^qbw. hco_ (Fsâ A½m]nsâ fq¯tfmav) Fsâ C¯m¯mtWmXv b_ªtbms` ASv k`pSm]n sbm´n WnNpt¼m F§sW F]v¡pw Fs¶ms¡ A_n]m³ kÃmsS Sp³Kn .

A§sW sskNpt¶^w h-vNqÄ kn«v k^pt¼m A]mav AknsX Dt*m Wv tWm¡n, bs£ N*nÃ. Wn^ml^m]n ko«ns`¯n. Npan¡m³ tW^w sk_psS bq_nWp fpNan ssN sk¨p , As¸m kÃm¯ hpOw…Wà SXn¨ A¸w tbm`s¯ AXnk]_nWp Smsj sW¿¸w tbm`s¯ bq^ms\WnNv. WÃtbms` ssf^v Wn_ªp NnX¡p¶ bqÀ. BXnsâ bp_s¯S sS_n¨ Wn¡p¶ N´pw. D½]psX N´v Nn«n]Sv FWnNms\¶v bns¶ H^n¡Â D¸ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *