ആന 1 [Hima]

Posted by

ആന 1

Aana Part 1 bY Hima

 

H^pbmXv Unkhfm]n FjpSn]n«v sSäpNÄ D*mkpw £fn¡pN

H^p BWs] km§\w F¶ AX§m¯ B{Pikpfm]n WX¶n^p¶Sm\v Fsâ Aѳ
AÑsâ sI_p¸¯n S_km«n fq¶mWNÄ D*m]n^p¶Sm]n A½ CX]v¡nX]v¡v b_]pw
ASpsNm*nt¸m AÑsW Wm«pNmÀ Nan]m¡n BW F¶m knan¡m_v
bmkw Aѳ FÃmw tN«v sI_pSm]n H¶v bp©n^n¡pw A{SSs¶

b*v Xn¸p hp¯msâ N¸ bn^nkpNm^m]n^p¶p M§apsX S_km«pNmÀ Cs¸m Nrgn]pw b_¼pw bns¶ b`nl]v¡p b\w sNmXp¡`pfm]n Njn]p¶p

W½Ä b^nI]sb«nÃt`m s`
Mm³ WnSy, Aѳ ^mQk³, A½ `£vfn F¶n¡p Smsj ^*p sb¬Np«nNapw H^p B¬Np«n]pw D*v Wng, Wµp, Wnfngm

“” Hmk_mNp¶pt*m? “”

“” ti]v Cà Mm³ knIm^n¨nà C{S km]mXn]mkpw F¶v “”

Sq\n Im^n Wn¶n^p¶ kngv\p Aksa Nan]m¡n H¶v In^n¨p, WnSy ASv BhzUn¨p Wn¶p

“” CWn kngv\ptk«³ b_]p “”

“” FWn¡nt¸m b_]m³ fm{Sw H¶pfnà Aѳ UmtfmU^³, A½ Cà H^p sb§Ä ^lvfn N`y\w Njnªp Cs¸m Updm]n shän B\v Aan]³ ^mfUmhv “”

“” WnSy Fsâ ko«n k¶m tKm`ns]m¶pw sI]v–t]*Sm]n«v D*mknà Np_¨p b\n¡s^ Mm³ GÀ¸mXm¡n]n«p*v Aks^ H¶v tfÂtWm«w sI]vSm fSn bns¶ A_n]mt`m Fsâ dnÊnsWÊv AkntX]pw Ssâ him]w tk\w “”

^*p tb^pw b^hvb^w sNm¨p kÀ¯fmW§Ä b_ªp C^p¶p
WnSy]ptX]pw kngv\pknsâ]pw N`ym\ WnÝ]w C¶v Njnªp
k^p¶ tfXw b¯nWv knkmiw So^pfmWn¨p

“” Aan]m At§m«v– k^mtfm? “”

Wµpkpw Wnfng]pw Wng]pw At§m«v– N]_n k¶p
k^kpw Ak^psX C^p¯kpw N*t¸mÄ Ss¶ kngv\pknWv fWhn`m]n Ck^v S`sS_n¨ cmfn`n]m\v F¶v

“” Aan]m St* Cu hmVW¯nsW Cs¸m Ss¶ sNm*ptbm]nt¡m M§Ä¡v h½Sfm\v “”

FÃmk^pw ASv tN«v H^p Nq«¨n^n]m]n^p¶p

“” WnSym Aѳ C§v k^m³ b_]p¶p “”
sI_n]½ emWpfSn]psX ldv–Ufm]n^p¶p ASv

“” Sm k^p¶p “”

FÃmk^pw NqXn D½_t¯¡v Wo§n

D½_¯p H^p tfl]psX Ipäpw Nm^\k·mÀ Wn^¶p C^n¡p¶p*v
CXWmjn]n sb®p§apsX fimhe]m\v

fNsW]pw f^pfNÄ BNpkm³ tbmNp¶ WnSys]]pw H^pfn¨p WnÀ¯n UmtfmU^³ tImUn¨p

“” ^*p tbÀ¡pw Cã¡p_kv H¶pw CÃtÃm Asà “”

kngv\pkpw WnSy]pw bp©n^n¨p
FÃmk^pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *