മാളൂട്ടി 6 [ Rajeesh ]

Posted by

മാളൂട്ടി 6

MALOOTTY PART 6 BY RAJEESHPrevious Parts

fª Ip^nUmÀ A\nªp fMvKp A¼`¯nWXp¯p Fs¶ Nm¯p Wn¡p¶p*m]n^p¶p. Mm³ k*n WnÀ¯n AkapsX AXpt¯¡v sI¶p.

‘F´m tfmsa… Np_¨p Unkhfm]tÃm N*n«v… F´m kntlgw…’ Mm³ tImUn¨p.

‘i im… CSv sNmÅmt`m… CsSms¡ tImUn]v¡m³ S¶m MmWpw Cu ss{Zkt_mXv k^m³ b_ªSv.’

‘ss{ZkÀ Wnsâ S´¸Xn emh-vN^³…’

‘tU… Fsâ AÑsW¸_ªm`p*tÃm…’ AkÄ kn^Â Iq*n.

‘b_ªm Wo Fs¶ F´v sI¿psfXn…’ Mm³ A`vbw tUgyemk¯n tImUn¨p. AkÄ ssN Smjv¯n.

‘Biv… ASv knXv… SWns¡´mtXm fmapkntWmXv {blvWw? tN_n s{bmt¸mhv sI]vtSm Aan]m?
BsN¸msX Cs¸m H^p AkmÀZv cn`nw B\tÃm…’

‘AkmÀZv cn`ntfm? Fs¶ N*m A{S Wn^mlm NmfpNWm]n«v tSm¶ptkm?’

‘im im… As¸m Mm³ tImUn¨Sn`v Nm^yfnÃmSnà tÃ?’ AkÄ H^p Nan]m¡`nsâ hz^¯n b_ªp.

‘Hm… W½av bmk§ams¶… fmapknsWs]m¶pw Ipf¡mWpÅ BkSn W½¡ntÃ…’ Mm³ b_ªp.

‘SWn¡v Ipf¡m³ BkSn DÅ Bav CknXp*v… hm_v Aks^s]ms¡ ssf³Zv sI¿ptkm Btkm?’

‘B^m\mtkm B Bav… Wnsâ Nm^ymt\m… Fsâ sbm¶p tfmsa Mm³ CÃ, FWn¡nWn]pw Kokn¨n^n¡\w…’ Mm³ Aksa Nan]m¡n.

CSpsNms*ms¡]m\v fMvKp FÃmkÀ¡pw {bn]s¸«kÄ Bkp¶Sv. H¶pw fn*mSn^n¡p¶k³ tbm`pw AkapsX fp¶n sb«m bns¶ km tSm^msS hwhm^n¨ptbmkpw.

‘AsS´m fmtg… Mm³ A{S tfmlmt\m?’ AkÄ H^p b^nekt¯msX tImUn¨p.

‘Bt\mt¶m… fmaqsâ {c*v Bt]m*v Mm³ b_]mSn^p¶Sm… e]¦^ tdm_m\v…’

‘Bt\m… F¶m bns¶ Mm³tNhzn«p. WsÃm^p Im³hv kn«p Naªp¶v HmÀ¯p hm_v bns¶ N^]pw At{S]pÅq… Biv ASv koXv… ftä tNhv b_…’

‘GSp ftä tNhv…?’

‘im… KmZ Na fmtg… Ft´m Np^p¯t¡Xv H¸n¨q¶p FWn¡v fWÊn`m]n… F´m¶v b_…’ AkÄ H^p NÅsW bnXn¨ ht´mgt¯msX b_ªp.

‘Fsâ fMvKp, Wo knIm^n¡p¶ tbms`m¶pÃ… FWn¡_nà F´m hwekw ¶p… Wnsâ I§mSnt]mXv– Ss¶ tbm]n tImUn¡v’ Mm³ b_ªp.

‘Fsâ ^Kotg«m… Cu fMvKp AkÄsX H¸w N«]v¡p Wn¶n«pw Akav In^n¡p¶nÃm¶p b_ªm`v…bns¶ Ht^s]m^p _q«v fm{Sktà sSän«pÅp… AkÄsX NpXpwd bp^m\w sNm*pÅ B hmZnhw Hs¡ fm_n k^pkm]n^p¶p.
AtSm*v… tfm³ b_…’

‘Wo Bav eoN^n]m\tÃm…. ipw sl^n , CWn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *