ചേച്ചിയുടെ കളി [അഞ്‌ജലി സുരേഷ് ]

Posted by

ചേച്ചിയുടെ കളി [അഞ്‌ജലി സുരേഷ് ]

CHECHIYUDE KALI BY ANJALI SURESH

F³s_ tb^v ^mipÂ. CSv Mm³ F³s_ AXp¯ ko«ns` Bâns] Nan¨ NT B\v. Bân]psX tb^v g_oW. eÀ¯mkv PÄcn`m\v. Ak^psX ko«n Ak^pw Ak^psX eÀ¯mkn³s_ D½]pw fm{Sw B\v D*m]n^p¶Sv. Ak^psX ko«nt`¡p BklyfpÅ hmVW§Ä FÃmw km§n sNmXp¯p sNm*n^p¶Sv Mm³ B\v. ASv sNm*v AknsX FWn¡v FÃm hzmS{´kpw D*m]n^p¶p.

Mm³ ¹hvXpknWp bYn¡p¶ Nm`w. Bân]psX eÀ¯mkv PÄcn Wn¶v k^pt¼mÄ Øn^fm]n bpSn] hnWnfNapsX hnZn sNm*v k^m_p*m]n^p¶p. ASv sNm*v Nps_ hnZnNapsX Na£³ D*v Bân]psX N¿nÂ. A§sW H^p Unkhw Mm³ Bân]psX N¿n Wn¶pw H^p hnZn km§n¡mw F¶v knIm^n¨p Bân]psX ko«nt`¡p sI¶p. Bân Nn¨\n Sn^¡v B]Sp sNm*v Ft¶mXv tbm]n FXpt¯mam³ b_ªp. Bân]psX sdZv_qfn B\v Xnkn]pw ZnknZn]pw D*m]n^p¶Sv. ASpsNm*p Mm³ Bân]psX fp_n]nt`¡v sI¶p. AknsX sI¶p A`fm^ Sp_¶p hnZn Hmt^m¶m]n FXp¯p tWm¡n sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p. At¸mjm\v Bân]psX hm^nNÄ¡p CX]n Np_¨p hnZnNÄ sbmSnªp k¨n^n¡p¶Sv Mm³ N*Sv. hnZn¡p bp_¯p tb^v H¶pw D*m]n^p¶nÃ. ASv sNm*v ASv F´ms\¶p A_n]mWpÅ H^p BNmw£ FWn¡v D*m]n. Mm³ ASn Hs^®w FXp¯p. Nq«¯n H^p hnWnf]psX hnZn]pw FXp¯p. F¶n«p Bân]psX AXp¯v tbm]n hnZn Hs^®w FXp¯n«p*v. ko«nt`¡p tbmNpkms\¶p b_ªp AknsX Wn¶pw tbm¶p.

ko«n F¯n] DXsW Mm³ _qfn N]_n AknsX D*m]n^p¶ N¼yq«_n B hnZn C«p tWm¡n. Wà H^p AXnsbman Cw¥ogv »q cn`nw. ASn Np_¨p {bm]w DÅ H^p sb®v H^p sI_n] b¿Wpfm]n Nan¡p¶ H^p koZnt]m B\v D*m]n^p¶Sv. ASv N*tSmXv NqXn FWn¡v g_oW Bâns] HmÀ½ k¶p. ASv ks^ Bâns] Np_n¨v FWn¡v sSäm] H^p knIm^kpw D*m]n^p¶nÃ. B Hs^mä hnZnt]mXp NqXn FÃmw fm_n f_nªp. bn¶oXpÅ Unkh§an FÃmw Mm³ Bân]psX fp_n]n Wn¶pw hnZn FXp¯p sNm*v k¶p Nm\pN H^p bSnkm]n. ASv fm{Sw AÃ. Akh^w Nn«pt¼mÄ Hs¡ g_oW Bân]psX l^o^ emP§Ä N*p BhzUn¡pN bSnkm]n. bs£ ASn NqXpS`m]n Fs´¦n`pw Hs¡ sI¿m³ FWn¡v tbXn]m]n^p¶p.

A§sW Nps_ WmapNÄ NX¶p tbm]n. Mm³ ¹hvXp Njnªp AXp¯pÅ H^p F©nWo]_nwPv tNmtaKn tIÀ¶p. ASnWnX]n Mm³ F³s_ g_oW Bân]psX l^o^ QXW b_]m³ f_¶p. Ct¸mÄ Bân¡v {bm]w 32 k]Êv. 36 D sshhpÅ fp`NÄ. skap¯ Wn_w. Wà kn^nª Np*nNÄ. Ip^p¡n b_ªm hnWnf WXn hoSs] tbms` C^n¡pw.

F³s_ cÌv C]À FN-vhmfn³s_ ÌZn `okn³s_ hf]w. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *