അഖിലിന്റെ പാത 4

Posted by

അഖിലിന്റെ പാത 4

Akhilinte Paatha Part 4 bY kalamsakshi | PRVIOUS PARTS

_oW tcm\n`qsX N^]pN]m]n^p¶p AkapsX lЯn Wà e]w FWn¡v fWÊn`m¡m³ Njnªp.
“”AOnÂ….. AOnÂ……. kÀg….. kÀg……””

“”_oW kÀg¡v F´v bän. Wo F´nWm N^]p¶Sv.”” A£fWm]n Mm³ tImUn¨p.

“”AOn kÀg…. kÀgs] Bt^m…. CknsX ko«n sk¨v…. H¶nt§m«v….”” _oW¡v H¶pw b_ªv bqÀ¯oN^n¡m³ Njn]p¶p*m]n^p¶nà A¸tj¡pw tcm¬ N«v BNpN]pw sI]vSp.

Mm³ sbs«¶v Ss¶ C«n^p¶ ssN`n fmän bmân«v tcm\n siZv shäv Np¯n sIkn`]n sk¨p. _oWs] Nm sI]vSp _qfn Wn¶pw bp_t¯¡v C_§n `ncvänt`¡v HmXn N]_n. Fsâ _qw cv`mänsâ A©mw Wn`]n B]n^p¶p. `ncväv Smtj¡v NpSn¡p¶ hf]¯v NmÄ Asäâv B]n. Mm³ sbs«¶v NmÄ _t¡mÀZÀ Hm³ sI]vSp.

“”imt`m.. _oW tNÄ¡mtfm.. kÀg¡v F´m bän]Sv.. Wo Ft§m«m\v HmXp¶Sv.”” _oW]n Wn¶pw f_pbXn H¶pw tNÄ¡p¶nÃ]n^p¶p. BsN Mm³ tN«Sv AkapsX NnS¸v fm{Sfm\v AkÄ HXpN]ms\¶v FWn¡v tSm¶n.

Mm³ `ncvän Wn¶pw C_§n]Spw bmÀ¡n§nt`¡v HmXn At¸mjpw Mm³ _oW]pfm] tcm\n N\Îv Bs\¦n`pw Akan Wn¶pw ]msSm^p lÐkpw FWn¡v tNÄ¡m³ NjnªnÃ. Mm³ NmÀ FXp¯v AkapsX ko«nt`¡v NpSn¨p. At¸mÄ hf]w ^m{Sn H³bSv fm\n Njnªn^p¶p. Fsâ cv`män Wn¶pw GNtUlw bSnW©v Nnt`mfoäÀ D*v _oW]psX ko«nt`¡v.

Fsâ Nm BN-vhnt`äÀ W¶m]n AfÀ¶p hnän]n`qsX tbmNpt¼mjpw Sn^s¡mjnª t_mZv B]SnWm Fsâ hvboZv Np_ªnÃ. _oW]psX koXnsâ tPänWv fp¶n hZ³ t{d¡v AXn¨v WnÀ¯p¶¯v ks^ hvboZv Ht^ tbms` Wn¶n^p¶p.

Mm³ tPäv Sp_¡mWm]n tim¬ fpj¡n tPäv Sp_¶nÃ. Mm³ _oW]psX ko«n CSnWv fp¼v 6 Sk\ k¶n«p*v. CknsX tPän H^p shNyq^nän DÅSm\v A]mÄ F´m\v tPäv Sp_¡m¯Sv F¶v fWÊn`mNmsS Mm³ Nm_n Wn¶pw C_§n.

“”Umth«m… Umth«m..”” Mm³ tPänsâ AXp¯v sI¶v D¨¯n knan¨p. Umh³ ASm\v shNyq^nän]psX tb^v. Mm³ tPänsâ CX]n`qsX Umth«sâ _qfnt`¡v tWm¡n. tPänsâ CXSv klw tIÀ¶m\v shNyq^nän _qw.

AknsX Bs^]pw FWn¡v Nm\m³ NjnªnÃ. tPäv AN¯v Wn¶pw bq«n]n^n¡pN]m\v. koXnWv Wm`v emP¯pw b¯v AXn D]^¯n fSn D*v ASnWv fpNan fpÅpNÄ bnXn¸n¨n«p*v. BsN ^*v tPäpNam\v DÅSv H¶v sf]n³ F³{X³hv ASnWv fp¶n`m\v Mm³ Ct¸mÄ Wn¡p¶Sv.

^*mft¯Sv k`Sv emP¯v koXntWmXv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *