ലക്ഷ്‌മി ചേച്ചിയുടെ കടി

Posted by

ലക്ഷ്‌മി ചേച്ചിയുടെ കടി

LAKSHMICHECHIYUDE KADI BY KANNAN

Fsâ sNmt_ Nm`s¯ B{Piw BÀ¶p `£vfn tI¨nsW bqlm¶pÅSv ,tI¨osX knXÀ¶ Np*n Nm\pt¼msjms¡ ASn bnXn¡m³ FWnNv e]¦^ tfmiw tSm¶pfmÀ¶p.Cs¸m bpÅnNm^nNv 40 k]Êm]n fq¶p Wm`p sNmÃw fp¼v WX¶ hwekw B\v CSv A¶v sSm«v C¶v ks^ FWnNv tSm¶pt¼m Hs¡ CXNv sI¶v Nan¨n«v tbm^pw ,bj] Sfnjv WXn t_mK]psX fpO Im] B\v tI¨nNv.StâXn B] `£vfn tI¨nsW Mm³ F§sW ka¨p F¶pÅSm\v Cu NT CSv NX]Ãmt«m WX¶Sv Ss¶]m,BUyw B]m\v F§sW FjpSp¶Sv sSäpNÄ hsk`mlhhfn` ..

Mm³ Gjmw ¢mhv t`m ftäm bYn¡pt¼mjm\v `£v–fn tI¨n]pw hpVo^³ tI«Wpw f¡Ä tUknN]pw fN³ tPmNp Dw M§apsX koXnsâ AXpSv Smfhn¡m³ F¯n]Sv hpVo^³ tI«³ A¶v Bt«m HmXn¡p¶p tUknN 4 ¢mÊn tPmNp Sos^ Npªm\v As¶m¶pw Wfp¡pw ftä In´ H¶pw CÃtÃm M§apsX NpXpwd§Ä S½n AXp¸¯n`m]n Smfhn]msS .FÃm^pw Wà sb^pfmäw,FWnNv Ft¸m tkt\`pw tN_n sIÃmkp¶ hzmS{´yw D*mÀ¶p Ak^psX ko«nÂ..Nm`§Ä Njnªp Mm³ +2 kn B]n N¼n In´NÄ B\v S`]n fpjpk³ A§sW WX¡p¶ ssXw B\v BUyfm]n `£vfn tI¨nsW {l²n¡m³ SpX§n]Sv tI¨n C^p* Wn_w B\v bs£ sFäwhv FÃmw AXnsbman B D^p* Np*n Wà fp`NÄ AVnNw D]^w Cà Gäkpw AXnsbman bpÅn¡m^n]psX Ip*pNÄ B\v Wà Sn¡v `nbv–hv BÀ¶p AkÀ¡v Nm\pt¼m km]n sNmXp¡m³ tSm¶pw Ft¶mXv Wà sb^pfmäw B]n^p¶p bpÅn¡m^n .ko«n Ip^nUmÀ Bkpw fn¡km_pw tkgw ASn fn¡km_pw fp` Im`v Nm\mWpÅ Akh^§Ä Nn«m_p*v ASv bpÅnNm^n]pw A§sW {l²n¡m_nà WtÃm\w Nm«n S^pw ,fpäw AXn¡pt¼mjpw Sp\n A`¡pt¼mjpw bntÅs^ bYn¸n¡m³ C^n¡pt¼mjpw FÃmw W¶m]n fp` Im`v Nm\m³ Akh^w Nn«m_p*v .A§sW C^ns¡ hpVo^³ tI«Wv PÄcv tbmk³ Akh^w Nn«n Fsâ fWhn `Íp sbm«n NqXpS {co B]n^n¡p¶p H¯p Nn«n]m H¶p bnXn¨p knXm³ F¦n`pw bän]m ASv fSn Mm³ N\¡v Nq«n..A§sW bpÅn tbm]n `£vfn tI¨n]pw bntÅ^pw fm{Sw B]n ..tI¨nt]mXv tW^n«v fp«m³ tbXn B]n^p¶p Nm^\w tI¨n A¸w StâXn B\v fp³bv H^n¡Â FknsXt]m tbm]t¸m BÄ¡q«¯n H^p¯³ bpÅn¡^psX I´n¡v bnXn¨p tI¨n Sn^nªp At§ms^ bnXn¨v Hs^®w sbm«n¨p tbm`ohv sW sNm*v bnXn¸n¨p ,ASv fm{Sfà Ft¶mXv tks_ H^p ftä sb^pfmäkpw Cà Cu Im`v Nm\n¡Â Hjn¨m .Mm³ ASn SrbvSns¸Xv WX¶p.A§sW H^p Unkhw Mm³ Ak^psX ko«n sI¶t¸m Bt^w Nm\m³ Cà Mm³ knan¨p tWm¡n Cà B^pw Cà Sn^n¨p WX¡fpt¼m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *