ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 3 [Jomon]

Posted by

ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 3

BHARYAYUDE SUKHATHINU VENDI 3 BY JOMON.J (J_J)

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PART 

A§nsW Ak^psX sfmssd W¼_pw km§n M§Ä ko«ns`¯n. H^p Nan NjnªSv sNm*pw, WÃk®w k]_p Wn_¨p e£\w Njn¨Sv sNm*pw Bs\¶v tSm¶p¶p M§Ä sl^n¡pw D_§n tbm]n.

D_¡¯n Wn¶pw Fjpt¶äp M§Ä Im] NpXn¨p Xokn Nm\p¶ hf]¯m\v sfmssd ^*n`pw sftÊKv k¶ tXm¬ tN«Sv.

sKm : ^mVp tU tWm¡nt]. W½Ä ^*p tb^pw H^p {Pq¸n BZv B]n^n¡p¶p.

AkÄ AkapsX tcm¬ FXp¯p tWm¡n.

^mVp : sl^n B\tÃm. tU CSv Bân SpX§n] {Pq¸v– B\v.

sKm : AsS. BsN W½Ä Wm`v tb^v fm{Sw DÅptÃm.

sb«¶v A¸p_¯p Wn¶p sftÊKv k¶p SpX§n.

Bân : it`m….. C§sWm^p {Pq¸v– SpX§n]Sn Wn§Ä¡p Npj¸w Dt*m f¡sa?

^mVp : F´v Npj¸w Bân.

Bân : sk_psS C^p¶p tdm_Xn¡p¶p. CknsX Bs\¦n M§Ä¡v b^nI]¡m^pw CÃtÃm. BsN DÅSv Wn§Ä fm{Sfm\v.

sKm : M§Ä¡pw A§nsW S¶m\v Bân. b^nI]¡mÀ F¶v b_]m³ B^pw Ss¶ CÃ.

^mVp : AÃ A¦nÄ Ft´?

Bân : fq¸^v Npan¡m³ tN_nt]¡pk. F¶n«p tk\w FWn¡v Npan¡m³.

sKm : M§Ä¡v bns¶ A§nsW Npj¸w CÃ.

Bân : AsS´m?

sKm : AÃ, M§Ä H^pfn¨m\v Npan¡m_v–. AsÃXn ^mVp.

Bân : AStÃ`pw A§nsW Asà tk*Sv. Ct¸mÄ At§^psX H¸w Npan¡m³ N]_n]m bns¶ FWn¡v WXp WnkÀ¯m³ bänÃ.

^mVp : AsS´m Bân.

sKm : i i i WnW¡v fWhn`m]nsÃXn ^mVp.

Bân : tfmsW ^mVp CSns`Ãmw bp_tNm«p B\tÃ.

sKm : sl^n¡pw bp_Nn`m\v. sb«s¶m¶pw fWhn`mNnÃ.

Bân : AsSms¡ Mm³ fmän FXpt¯mamw tfmsW. FWn¡v kn«p Sm Aksa.

sKm : tU Ct¸mÄ fpS`v kn«p St¶¡p¶p.

^mVp : FÃm^pw NqXn Fs¶ F´v sI¿mWpÅ b^nbmXn B\v.

Bân : Fsâ tfmsa H¶p sl^n]m¡n FXp¡m³. CknsX k¶t¸mÄ N*Stà H^p Wm\w Hs¡.

^mVp : ASv bns¶ A¦nÄ AknsX D*m]Sp sNm*tÃ.

sKm : Akav k]¦^ Wm\Nm^n B\v Bân.

^mVp : ASv bns¶, Bân N*Stà B {ZÊv–. FWn¡v Ss¶ tf¯p Sp\n CÃm¯ tbm`m\v tSm¶n]Sv.

Bân : Hmiv bns¶, Wo A{Ss]¦n`pw C«ntÃ, Ct¸mÄ Hmt^m sb®p§apsX {ZÊv– Nm\\w. FÃmw Nm\m³ bäpw.

sKm : CkapsX Wm\w NqXn H¶v fmän FXp¡t\ Bân.

Bân : Wo FWn¡v Cksa bqÀ\ D¯^kmUn¯¯n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *