സാജിദിന്‍റെ ഹൂറി 3 [റെനില്‍]

Posted by

സാജിദിന്‍റെ ഹൂറി 3 [റെനില്‍]

SAAJIDINTE HOORI PART 3 AUTHOR:RENIL | previous

kas^ WmapNapsX CXtka Njnªv ko*pw Sq`nN I`n¸n¡pN]m\v {b\]¯nsâ {bSnNm^¯nsâ Nmf¯nsâ B NT]nt`¡v . Smfhn¨SnWv £f tImUn¡p¶p Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§Ä Nfâm]n t^OsbXp¯pN

fpä¯v k¶p Wn¶ Nm_nsâ ss{ZkÀ hoän B^ms\¶v AWN hp£n¨v tWm¡n Aà AKnt¯«Wà hz`vbw SXn]pÅ H^mam\v bt£ Nm_v ASv CknXt¯Sv Ss¶]m\tÃm AkÄ hwl]t¯msX ko*pw Nm_nWpÅnt`¡v tWm¡n
Nm_nsâ siZvss`änsâ skan¨¯n AWN]psX hwl]t¯msX]pÅ tWm«w N*SpsNmt*m Ft´m Nm_nWNs¯ ss`äv sSanªp
AWN ko*pw Nm_nWpÅnt`¡v hq£n¨v tWm¡n ss{ZknwPv hoän`n^n¡p¶ Bsa CSpks^ N*n«nà bt£ bp_Nn`s¯ hoän AKnt¯«Wpw hmKnUn¡]pfm\v

hmKnUv Nm_nsâ tZmÀ Sp_¶v bp_t¯¡n_§n hmKnUnsW N* AWN]psX fpO¯v H^p bp©n^n knXÀ¶p AWN AksW hq£n¨p tWm¡n hmKnUnsâ gÀs«Ãmw WWªn«p*v

Nm_nsâ tZmÀ Sp_¶v ss{ZkÀ hoäns` B SXn¨v Np_pSm] fWpgy³ C_§n k¶p hmKnUpw A]mapw NqXn AKn¯v C^n¡p¶ hoänsâ AXp¯pÅ tZm_nWXpt¯¡v Wo§n B SXn¨ fWpgy³ tZmÀ Sp_¶p Sp_¶ tZm_nsWm¸w H^p ssN bp_t¯¡v ko\p AWN]psX fpOs¯ bp©n^n fmªp AkapsX N®pNan e]¯nsâ Wnj ko\pSpX§n AWN Nm_nWXpt¯¡v HmXn
hmKnUv B ssN¿n bnXn¨v k`n¨p AKn¯nsW bp_s¯Xp¯p At¸mtj¡pw AWN Nm_nWXps¯¯n]n^p¶p

F´m C¡ F´m Fsâ AKnt¯«Wpbänt] AkÄ N^ªv sNm*v hmKnUnsâ fpOt¯¡v tWm¡n

H¶q` NpXn¨Sv sNm_¨v NqXntbm]n Mn N^]m*v tbm]n C¨n^n skÅw FXp¯n«v km Cksâ tf¯v sfm¯w IÀ±n]m N^otf CÖv H¶v Sm§ns] M½¡v CkW B tNm`m]n`n^v¯m

Mm bnXn¡m F¶pw b_ªv AWN AXpt¯¡v sI¶p

td* Mn skÅw FXv¯väv km

AWN N®vSpX¨psNm*v ANt¯¡v tbm]n

hmKnUpw N^ofpw NqsX AKn¯nsW Sm§n Sn®]n`n^p¯n At¸mtj¡pw AWN skÅkpfm]n k¶p AKn¯nsâ tUi¯p*m]n^p¶ skÅ dWn]³ Ajn¨vfmän AWN Ssâ N¿n`pÅ tSmÀ¯v skůn fp¡n AKn¯nsâ tUiw SpX]v¡m³ SpX§n .

hmKn F¶m Mmt¼ms« N^ow hmKnUnsW tSm*nsNm*v tImUn¨p

B F¶m Mn tbm]vt¡m Mm CdW AN¯v sNX¯n«v dt¶mamw

F¶m l^n Wma¡m\mw hnKnUntWmXv ]m{S b_ªv N^ow WX¶p

ASm^m C¡ ? A]mÄ tbm] DXsW AWN tImUn¨p

Fà CWnt¡mW Sn^nªv¡nà ?

CÃ Mm³ BUym]näm Nm\vt¶

Ft\ ASv M½a A]n¯t_s` Ai½Uv¡msâ tfmWm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *