ആഗ്രഹപൂരണം

Posted by

ആഗ്രഹപൂരണം

Aagrahapooranamm bY കുട്ടൂസൻ

 

Mm³ AOnÂ.. sNm¨n]ns` H^p {bfpQ ØmbW¯n`m\v tKm`n.. CSv F³sä]pw tUkpkn³s_]pw NT]m\v.. H^p fq¶p kÀgw fp³bm\v Cu WP^¯n Cu ØmbW¯nt`¡p Mm³ F¯ns¸«Sv.. ASymklyw hm¼¯nNw Hs¡]ps*¦n`pw, hz´w Nm`n hz´fm]n AVzmWn¨ ssbh sNm*v Wn¡p¶Sv H^p {btSyN hpOw Ss¶]m\v.. B hpOfm\v Fs¶ CknsX, Fsâ tUkp DÅ Cu WP^¯n F¯n¨Sv.. CknsX F¯pt¼mÄ FWn¡v k]Êv 24.. Wfp¡v AknsX Wn¶v SpX§mw..

2 kÀgs¯ FN-vhvbo^n]³hv sNm*v Nn«mkp¶Sn Gäkpw fnN¨ ØmbWfm\v F¶ Sn^n¨_ntkmsX]m\v Mm³ CknsX F¯n]Sv.. tKm`n sI¿p¶ A´^o£w bs£ fWw fXp¸n¡p¶Sm]n^p¶p.. FÃmk^pw fVyk]h-vNÀ.. AkÀ¡v Ak^psX t`mNw.. Nã¸mXpNÄ.. KoknS¯ns` AXn¨psbman hf]w Njnªp NpXpwdkpfm]n fÃXn¡p¶kÀ.. B H^p A´^o£¯n MmWpw fp^Xn¨p tbmNptfm F¶v Bk`mSnsb«p BUy Unkhw hf]w SÅn Wo¡pt¼mjm\v Fsâ k`Sp emPs¯ Hjnª Nth^]nt`¡v AkÄ F¯n]Sv.. tUknN – kas^ ewPn]m]n sMm_nªpXp¯ hm^n]n B[ySzkpw ASn`pb^n huµ^ykpw Wn_ªp Spap¼p¶ Fsâ tUkp.. 30 tWmXv AXp¡p¶p F¦n`pw H^p 20 Nm^n]psX Ip_p Ip^p¡pw FsWÀKn]pw Fs¶ tkPw Akant`¡v AXp¸n¨p.. H¶p ^*p fmh§Ä sNm*v M§Ä ASymklyw Wà AXp¸¯n`m]n.. F³s_ ko«ns` Nm^y§apw AkapsX ko«ns` Nm^y§apw M§Ä b¦p sk¨p.. CWn]nt¸m M§sa bän H¶v sI_pSm]n kÀ\n¡mw –

H^p f`t]m^ NÀgN NpXpwd¯n KWn¨p kaÀ¶Sv sNm*v Ss¶ ASymklyw S^t¡XnÃm¯ l^o^ {bNrSn B\v FtâSv.. bns¶ ASymklyw t^mfkpw C^pWn_kpw DÅ l^o^w 5.8 AXn D]^kpw..
tUkp l^n¡pw H^p tUkS B]n^p¶p.. A©^ AXn D]^kpw, tPmS¼p tbm`s¯ Wn_kpw, H^`vbw SXn¨ l^o^kpw, AjNakpNan FÃmw H^n¯n^n fmwhw AVnNkpw, bp_w ks^ Wo* fpXn]pw, D*¡®pNapw, B N®pNan fpjpk³ FjpSmsS AkÄ H^p km`v fm{Sw k^]v¡pw.. sl^n¡pw fo³ bnX]v¡p¶ tbms` B\v B N®pNÄ In½pwt¼mÄ.. AVnNw SXn¡m¯ Wo* fq¡pw, bn¨n FXp¡m³ tSm¶p¶ NknapNapw, Ft¸mjpw H^p sI_p WWkv Nm\p¶ AVnNw Ipk¡m¯ Ip*pNapw, kÃt¸mjpw hm^n AÃm¯ khv{S§Ä CXpt¼mÄ AWmkrSfmNp¶ k`n] fÂtPmk tbms` DÅ fp`Napw, hm^n DXp¯p Fsâ k`Sp emP¯p C^n¡pt¼msjms¡ Fs¶ sNmSn¸n¡p¶, H^p sI_n] fX¡pÅ fnWphfm] k]_pw, AbqÀkfm]n s`¤n³hv CXpt¼mÄ Nm\m³ bäp¶ SXn¨ F¶m Smtj¡v k^pw tSm_pw D^p*Spfm] Nm`pNapw Hs¡]m]n, H^p Wà hpir¯v F¶ Wn`]n AXp¡pt¼mjpw Fsâ fWÊnsW NXnªm¬ sbm«n] NpSn^s] tbms` bm]m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *