നാട്ടിൻപുറം കുണ്ണകളാൽ സമൃദ്ധം 1

Posted by

നാട്ടിൻപുറം കുണ്ണകളാൽ സമൃദ്ധം

NATTINPURAM KUNNAKALAL SAMRIDHAM BY SANEESH

Mm³ hpWogv, hpWns]¶p knan¡pw. KWn¨Spw kaÀ¶SpsfÃmw H^p {Pmf¯n`m]n^p¶p. Np® sbm§p¶ hf]w B]t¸mÄ fpS km]ntWm«w SpX§n. A¶s¯ Nm`¯p N¼yq«À Hs¡ kn^aw. Wm«pNmÀ fn¡k^pw Nrgn¸\n AtàPÄcn tKm`n tSXn tbmNp¶kÀ B]n^p¶p, k`y bYn¯w H¶pfnÃm¯ hmUm Wm«n³bp_¯pNmÀ. AÑsâ S`fp_]n sb«kÀ fn¡Spw b¯p Njnªm bYn¯w WnÀ¯n kà b\n¡pw tbmNp¶ BapNÄ B]n^p¶p. NpXpwdb^fm]n eqhz¯pw h¼¯pw Hs¡ DÅSnWm`pw, bYn¡m³ fnXp¡³ B]Sp sNm*pw Aѳ Fw.tNmw fpjpfn¸n¨n^p¶p. ASv sNm*v Ss¶ N`ym\w k¶t¸mÄ ko«pNmÀ H^p dn FÊn Nm^ns] Ss¶ Ns*¯n. A½ b©m]¯n ¢mÀ¡v B\v. M§apsX sSm«Xp¯ ko«n H^p {NnhvSymWn NpXpwdfm\v, AÑsâ Dä I§mSn]psX koXv. bpÅn]pw bYn¡m³ teUfm]n^p¶pþ f^mf¯p kNp¸n sh{N«_n B\v N£n. CX¡v `okv FXp¯p Nps_ WmÄ PÄcn tbm]n k¶Sm\v bpÅn. bpÅn sN«n]Sv Np_¨p Uqs^¶m\v em^y tKm`n¡v tbmNp¶Sv bpÅn¡v CãfÃm]n^p¶p. b_]m³ f_¶p, AÑsâ tb^v ^mtK{µ³ A½ t`O. Mm³ A¨m]³ F¶v knan¡p¶ AÑsâ hpir¯nsâ tb^v tSmfhv em^y `nÊn. Ck^psX fN³ AWn B\v Fsâ Nq«pNm^³. M§Ä Ht^ {bm]w FÃm ¢mhn`pw H^pfn¨p bYn¨p kaÀ¶kÀ.

km]ntWm«w, Hanªp tWm«w fpS`m] N`Nsa A_n]p¶Sv Np® sbm§n SpX§n] hf]¯m\v. F´m\v hwekn¡p¶Sv F¶v FWn¡pw AWn`nWpw fWÊn`m]nÃ, M§apsX lÐw QWw sk¨v SpX§n, Np® N¼n BNp¶p. B¬ bntÅÀNv B^pw CsSm¶pw b_ªp sNmXp¡m_pfnÃ. Cu hf]w M§avNv bSnfq¶p k]tÊm ftäm B\v. F«nt`¡v N]_pw fpt¶ DÅ hv–NqÄ skt¡g³ B]n^p¶p. M§apsX koXnsâ A¸p_Sv Smfhn¨n^p¶Sv l¦^³ fmfWpw em^y sbm¶½ tI¨n]pfm\v. Ak^psX tfm³ gnWp PÄcn`m\v, f^pfNÄ Ck^psX ko«n`pw. l¦^³ fmf³ b«ma¯n Wn¶v sb³g³ B]n k¶Sm\v. H^p 56 k]tÊm ftäm Nm\pw. N*m H^p Nma¡qäsW tbms`. H^p Unkhw Mm³ bSns] b_¼nt`¡v C_§n]t¸mÄ l¦^·mf³ AXpt¯¡v knan¨p. hwhm^n¨t¸mÄ bpÅn lÐw Hs¡ fm_ns]t`m F¶v b_ªp Nan]m¡n. FWn¡msN h¦Xw k¶p, FÃm^pw CSpw b_ªp Nan]m¡p¶p, Nm^ysf´ms\¶p B^pw b_ªp S^p¶pfnÃ. C¡m^yw Mm³ bpÅnt]mXv b_ªp. bpÅn tWm¡n In^n¨nXv fX¡n Np¯n] ssN`n D]À¯n sK«n fmän k`y Np® bp_t¯¡v FXp¯p fpÅm³ SpX§n. bpÅnsX hmfmWw N*t¸mÄ Fsâ N®v SÅn. fq{Sw Hjn¨v Njnªp bpÅn Np_¨p tW^w Np`p¡n]SpsX Np® ko*pw k`pSm]n N¼n AXn¨p Wn¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *