ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 3

Posted by

ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 3

Njanum Ente Ummamaarum 3 bY Tintumon | PREVIOUS PART

 

 

Njnª bmÀ«v– tbms` W¶mt]m F¶v FWn¡v Ss¶ hwl]fm\v .. Aen{bm]§Ä b_]q. ..

slXm. Mm³ tbm]n tWm¡o«p k^mw.

WnÃv D½m MmsWm¶v bnXnt¨ms«..

k¶n«v S^mw…

F¶m B Ipk¶ Ip*v F¦n`pw H¶v I¸ns¡ms«..

WnsÃXm k¶n«v S^mw..

D½m NSNv Sp_¡m³ tbm]n.. Np_¨v Njnªv cm¯nf D½]psX lÐw tN«t¸mjm\v fWÊn`m]Sv.. D½m k¶p..

MmWknsX tfmWv F® tS¨p sNmXp¡pkm]n^p¶p dm¡n tS¨p sNmXp¡s«..

F¶m Wo At§m«v– sIÃv MmWnsSms¡ H¶v fm_s«..

WKvf D½m ko*pw k¶p NSNv Im^n.

C¯ ks¶Xm tfmsW .

ASnsW¶ D½m tkPw Ajn¡v..

Cà sl^n]mkqÃ.. H^p S^¯n C¯

Ct¸mÄ k¶Sv W¶m]n..
Asæn In`t¸mÄ Mm³ Ct¸mÄ kj§n tbmt]sW.. W½an§sW H¶pw sI¿m³ bmXnà ASv sSäm\v..

D½m F´m]m`pw Mm³ sSm«Stà H¶v NqXn ¹ohv…
B Ip*v F¦n`pw I¸m³ Sm D½m..

AsSm^n¡`pw Cà tfmsW..tfmsâ {bm]w FWn¡_n]mw.. tfmWv sI_n] ht´mg¯nWp D½m S«mWpw fp«mWpsfms¡ S¶m`pw H^n¡`pw ASn¡knªv H^p d²s¸X hmVyfà tfmsW..

D½msX Ip*v N*n«v e]¦^fm]n sNmSn]mkp¶p ASv sNm*v tImUns¨]m…

ASv sl^n AÃmt¯m*tà tfmsW..

F¶m`nsSm fp`Nan sSm«p sNm*m\v Mm³ tImUn¨Sv..

tfmsW MmWm]n«v NmjvI f_]v¡nà bs£ ASnsW Smt`m`n¡m³ S^m³ Fs¶ WnÀdÔn¡^pSv.. WPvW]m¡n H^n¡`pw Mm³ S^nÃ..

F¶m MmWnt¸msam¶v bnXn¡s«. Mm³ bn¶n Wn¶v ssWän¡v fpNan`qsX fp` sM¡n]pX¨p… Np*n knXkn hmVWw kn_¨p..

Biv. fSn tfmsW tbm]n Npan .

FWn¡nSv tbms` kÃt¸mjpw S^t\ D½m.. Asæn M½sa {em´Wm]n tbmNpw…

AsSms¡ Sm^mXm tbm]n Npan Aks^s¶ SÅn kn«p…

D½m Ip*v..

tbm tbm… AkÀ In^n¨p sNm*v bp_¯v tbm]n .
hÔyt]msX ^iv–W D½]pw k¶p..

A¶v ^m{Sn]n hmVm tbms` hwhm^w HsN Njnªv Xokn Hs¡ N*v NnX¡m³ tbm]t¸mÄ.. Mm³ km¸]psX _qfn NnX¶p
tcm\n tWm¡n Hs¡ NnX¶t¸mÄ cm¯nf D½m skÅkpfm]n k¶p.. NSNv AX¨p.. ssN sbm¡n fpXn km^n sN«n.. N«n`nsâ Aä¯v NnX¶p..

D½m…

Òvfv..

Nm\n¨p S^p¶ntà ??

F´v ??

A^ªm\w –

Wo]Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *