വേഴാമ്പൽ പക്ഷികൾ [Appan Menon]

Posted by

വേഴാമ്പൽ പക്ഷികൾ

Vezhambal Pakshikal bY Appan Menon

 

Mm³ ^mtKgvv þ bs£ ko«pNm^pw Wm«pNm^pw Fs¶ ^mKp F¶p knan¡pw. bm`¡mXv KnÃ]ns` sk«nNk` F¶ {Pmf¯v ^*p sdZv_qw fm{SfpÅ H^p sNm¨p ko«n MmWpw (23 k]Êv) A½ hof (44 k]Êv) Smfhn¡p¶p. Mm³ H^p Hmt«m ss{Zk_m. bYn¡m³ A{S Sm¸^yfnÃmªSpsNm*v ¹hv Xq bmÊm]Spw bYn¸v WnÀ¯n. Hms«m]pfm]n C_§n.
CknXps¯ fn¡km_pw BÄ¡ms^ms¡ bmX¯pw b_¼¯pw Hs¡ b\n sI]vSv Kokn¡p¶k^m¬v. sk«nNk`]n eq DXfNÄ F¶p b_ªm Wm`©p ko«pNmt^]pÅp. AkÀs¡ms¡ ssUkw km^n tNm^n sNmXp¡pN]pw sI]vSp.Cu hvT`¯nsâ DXt]m·mÀ sk«nNk`]n B]n^p¶p b*v Smfhsf¦n`pw Nm`{Ntf\ AkÀ bm`¡mXv Xu\nt`¡v fm_n. F¦n`pw tSm«¯ns` tS§m CXm_m]m`pw WXo`nWpw sNm]v¯nWpw AkÀ fpX§msS sk«nNk`]n F¯pw. AÃm¯ hf]s¯ms¡ Ak^psX hvS`w tWm¡n WX¯m³ AkÀ¡v Nm^yhvT·m^p*v.
sk«nNk` H^p sI_n] Xu¬ F¶p b_]m³ bänà F¶m FÃmfp*v SmWpw. M§Ä Nk` F¶m b_]pN. kmiW huN^yw tWm¡pN]ms\¦n H^p dÊv Unkhw sk«nNk` þ bm`¡mXv (38 Nnt`mfoäÀ Uq^fp*v Cu bm`¡mXv F¶ hvT`t¯¡v) Unkhkpw 6 {Xn¸p*v. ASnWpbp_tf Hmt«m _n£m 6, sb«n Hmt«m 2, bn¡¸v km³ 2.
A¨³ C`Nv{Xnhnän]ns` ss`·m³ B]n^p¶p. Mm³ F«n bYn¡pt¼mÄ C`Nv{Xn¡v ss`Wn b\n sI]vSpsNm*n^n¡pt¼mÄ tgmt¡äv f^n¨p.
A¨³ sN.Fhv.C.dnþ]ns` ss`·m³ B]n^p¶SpsNm*v M§apsX hvT`w Fw.FÂ.F CXsb«v b¯mw ¢mÊpNm^n]m] A½¡v sN.Fhv.C.dnþ]n Ss¶ H^p byq\nsâ tKm`n l^n]m¡n sNmXp¯p. ASnW½ Fw.FÂ.Fþ]psX NqsX tNm]¼¯q^ns` H^p cmw iuhn H^p bN NnXt¡*n k¶p Fs¶ms¡ tPmbmt`«sâ Im]¡X]n C^p¶v Wm«pNm^n In`s^ms¡ ^ihyfm]pw b^hyfm]pw b_]p¶Sv MmWpw tN«n«p*v. A¨³ f^n¨SnWptlgw Cu tPmbmt`«³ DÄs¸sX b`^pw Fsâ A½s] ka¡m³ tWm¡n]n«v WX¡m¯Snsâ sIm^p¡v B]n^n¡mw CSnsâ bp_NnÂ.

A½¡pw NqXn tKm`n Nn«n]SpsNm*v ko«ns` fp³kmSn bq«m³ ^*v Smt¡m`pÅ H^p bq«v km§n. ASns`m¶v A½]pw fsäm¶pw MmWpw sk¨p.
Fsâ A½ hSy¯n H^p hpµ^n Ss¶]m. ASpsNm*m]n^n¡mw H^p bs£ Fw.FÂ.F ko\Spw tPmbmt`«sW tbms`]pÅ In` Ft¼m¡nNÄ F_nªv tWm¡n]Spw. 5 1/4 AXn sbm¡w. Wà skap¯ Wn_w. SXn Sos^]nÃm. ASptbms` fp`Napw Np*nNapw Sos^ sI_pSm. A½s] N*m bj] Nm`s¯ ho^n] WXn tddn ImµWt] tbms`]n^n¡pw. bs£ A½]n Mm³CSpks^ shNvhn `p¡v N*n«nÃm.
{bm]bqÀ¯n]ms]¶v FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *