മനു മഞ്ജുവായ കഥ

Posted by

മനു മഞ്ജുവായ കഥ

MANU MANJUVAYA KADHA BY MANURAJ

Fsâ KoknSw fmänf_n¨ _n] NT]m\v Mm³ Wn§Ä¡p fp¶n knk^n¡p¶Sv Mm³ fWp^mKv Fs¶ Np_n¨v b_]pN]mt\ Wà D]^kpw skap¯ Énw B] Bam\v Mm³ H^p Unkhw tNmaKnt`¡v H¡]m\v ]m{S bp_s¸«Sv bm`¡mXv Wn¶pw Mm³ sIss¶ B\v kÀ¡v– Ip]p¶Sv kas^ tdm_o ]m{S]m]n¶p ASv hosäm¶pw CÃm]n^p¶p A§sW Wn¶pw D_§pt¼mÄ Fsâ dm¡n Ft´m SX]p¶p Mm³ {l²n¨nà Sn^¡p Nm^\w BNpw F¶v knK^n¨p bns¶]pw B N¿v Fsâ dm¡n Af^m³ SpX§n Mm³ k^p¶nX¯p k¨p Nm\mw F¶v knIm^n¨p Mm³ {bSnN^n¡p¶nà F¶v fWhn`m¡n] B ssN Fsâ I´n W¶m]n DX¨p F¶n«v fp¶n k¶p Wn¶v Mm³ At¸mjm\v A]msa {lUn¨Sp H^p A¦nÄ 50 B]n¡m\pw Mm³ A]msa Nm\m¯Sptbms` hoän Im^nWn¶p D_§n A]mÄ fp¶n k¶p Fsâ bmânsâ AXp¯v k¶p B^pw Nm\msS Fsâ hnbv AXp¯v ssN fp«n¨p Mm³ hiN^n¡p¶p fWhn`m¡n] A]mÄ Fsâ Np®]n kn^ AfÀ¯n Atbm FWn¡v tgm¡v AXn¨ tbm`m]n MmW_n]msS Fsâ Np® AktWmXp hiN^\w SpX§n Np® k`pSm]n SpX§n F¶p fWhn`m¡n] A]mÄ hnbv Hm¸¬ sI¿m³ {lfn¨p Ko³hv B]Sp sNm*v Nps_ bmXpsb«p F¶`pw Hm¸¬ sI]vSp F¶n«v lXn]n`qsX Fsâ Np® A]mÄ SXkn Mm³ BsN knNm^wsNm*v F´v sI¿\w F¶_n]msS Wn¶v Atbms]¡pw Np® A]mapsX N¿psX hvbÀlw Nn«m³ SpXn¨p A]mÄ sgZv–Zn¡nX]n`qsX Np«sW FXp¯p W¶m]n Nl¡n AXn¨p Mm³ Bt^`pw NmWpt*m¶_n]m³ N®v Sp_¶p At¸mÄ A]mÄ In^n¨p Mm³ tWmNns] Cà A]msa sb«¶v A]mÄ Np® bmân Sn^n¨p k¨p hnbv t¢mhv sI]vSp Mm³ hfUmWn¨p NjnªsÃm¶p H¸w h¦Xkpw F¶n«v A]mÄ Fsâ tbm¡än Wn¶v tcms\Xp¯p ASv A¬t`m¡v sI¿m³ b_ªp F¶n«v ASn Nan¨p A]mapsX W¼À thkv sI]vSp fnÊv– Nm`pw kn«p Mm³ Sn^n¨p tcm¬ S^psf¶v {bSo£n¨p bs£ A]mÄ Fsâ tcm¬ A]mÄsX bmâosâDÅn`qsX lYn¡pÅnÂN]än F¶n«v Ft¶mXv b_ªp tcm¬ tkt\ s{X]nWnsâ dmSv–_qfn k^\b_ªp A]mÄ tkPw tbm]n Mm³ BsN tbXn¨p Fsâ sFtcm¬ B]n^p¶p tbm]m Aѳ Fs¶ sNmÃpw sb«¶v th`w tÌg³ k¶p A]mÄ C_§nt]m tbXn]m]n Mm³ tkPw dmSv–_qfn sI¶t¸mÄ AksX A]mÄ CÃm]n^p¶p FWn¡p_¸m]n A]mÄ tcm\pwsNm*v fp§ns]¶p Mm³ A¸p_s¯ dmSv–_qfn H^p N¿v Fs¶ bnXn¨p ASnsâ DÅn`m¡n Mm³ tbXn¨n«p kn_¨p A]mÄ Fsâ gÀ«v– bmâpw Du^n Fs¶ sK«n]n WnÀ¯n F¶n«p Fsâ tcm\n Nps_ tcmt«mhv FXp¯p FWn«v– A]mÄ gZn No_n¡aªp MmWmsN WPvWWm]n Wn¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *