റംസീന മാമിയുമായുള്ള അനുഭവം 1

Posted by

റംസീന മാമിയുമായുള്ള അനുഭവം 1

Ramsina Mamiyumaayulla Anubhavam bY Shahid

Fsâ tb^v gminUv , N®qÀ KnÃ]n B\v koXv , D½]pw D¸]pw H^p AWn]¯n]pw AX§p¶Sm\v Fsâ NpXpwdw . D¸]v¡v PÄcn dnÊnsWÊv B\v. D½ ko«n Ss¶ , AWn]¯n 10 Bw ¢mÊv Njnªp ¹hv k®nt`¡v tbmkmWm]n C^n¡p¶p , MmWms\¦n Zn{Pn sscW C]_pw Njnªp h¸van AXn¨p Wn¡p¶p ,
Fsâ cmfn`ns] Np_n¨p b_]pN]ms\¦n M§Ä bYn¨Spw kaÀ¶Spw Hs¡ PÄcn B]n^p¶p . Mm³ ¹hv Xp ks^ PÄcn Ss¶ B\v bYn¨Sv , Zn{Pn fwP`mbp^¯pw .
AknsX km¸m]v¡v hz´fm]n cv`mäv D*m]n^p¶p . PÄcn Ss¶ B]Sp sNm*v Wm«n koXv b\nSn«nÃm]n^p¶p .
Mm³ Zn{Pn cÌv C]À Njn]m_m]t¸mÄ B\v koXpb\n SpX§n]Sv , km¸ A_n]msS cvamäns` H^p _qw Mm³ bp_¯p kmXN]v¡v sNmXp¯n^p¶p , ASv sNm*v Fsâ tNmtaKv ss`cv AXnsbman B]n^p¶p .
fm¥q^n sk¨p H^p¸mXv AWpek§Ä D*m]n«ps*¦n`pw (ASv Mm³ bn¶oXv H^p NT]n b_ªp S^p¶Sm]n^n¡pw ) CknsX Mm³ b_]m³ tbmkp¶Sv Fsâ fmfsâ em^y]pfm]pÅ AWpekw B\v(fmfn F¶m\p Mm³ knan¡m_v), tb^v _whoW
In` tNmtaKv AkVn Unkh§an Mm³ Wm«n tbm]n Wn¡m_p*v. hz´fm]n koXv CÃm¯Sv sNm*v D½]psX ko«n B\v Smfhn¡mÀ . AknsX D½p½]pw , fmfn]pw bns¶ H¶^ k]ÊpÅ tfmapw fm{Stf DÅp , fmf³ PÄcn Fsâ km¸]psX H¸w Ss¶ B\v.
fmfns] Np_n¨v b_]pN]ms\¦n Nm\m³ Wm]nN CWn]]psX fpOJm] B\v tdmZn tg¸pw GSm*v ASptbms` Ss¶ B\v .
fmfn¡v– Fs¶ kÃy Nm^yw B]n^p¶p. Mm³ AknsX Wn¡p¶Sv– AkÀ¡v– e]¦^ Blzmhw B]n^p¶p. {bm]fm] D½p½s] {l²n¡mWpw NpªnsW sWm¡mWpw ko«pNm^y§Ä tWm¡n WX¯mWpw fmfn Hä]v¡v B\v– . Ak^psX Nm^yw HmÀ¯v FWn¡v– b`s¸mjpw hiSmbkpw fmftWmXv tUgykpw tSm¶m_p*v . fmfsW Npäw b_ªn«v Nm^yw CÃm , fmf³ ASnWpfm{Sw DÅ hm¼¯nNw CÃm
D¸ Bs\¦n 2 sNmïn H^n¡t` fmf³ `okv sNmXp¡m_pÅp.
Mm³ cv`män Wn¶v Nn«p¶ kmXN]psX H^p emPw Mm³ fmän sk¨v fmfn¡v ASymkly hmVW§apw Npªmk]v¡pÅ DXp¸pNapw km§pw . ASv sNm*v fmfn¡v Ft¶mXpÅ hvtWiw kÀVn¨p SpX§n .
cÌv C]À Njnªt¸mt]¡pw Mm³ fw¥qÀ Smfhw sfsà Np_¨p , Smfhw D½]psX ko«n Ss¶ B¡n
AtSmsX tNmtaKv tbm¡pw sfsà Np_ªp.
Cu hf]¯m]n^p¶p FWn¡v ss{ZknwPv ss`h³hv Nn«n]Sv.
FWn¡v ss`h³hv Nn«n]tSmsX fmfn¡v ASymklyw bp_¯p tbmkm³ H^mam]n . hmVm^\ Hmt«m knan¨m\v tbmkmÀ . fmfsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *