ത്രീ റോസസ്സ് 9 [Freddy]

Posted by

ത്രീ റോസസ്സ് 9
Three Roses Part 9 bY Freddy
ത്രീ റോസസ് – CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS

 

A§sW B tbm¡v Mm³ tWs^ ko«nt`¡v tbm]n Fsâ fp_n]n N]_n…

tWs^ tbm]Sv dmSv_qfnt`¡m\v, bp`^m_m]t¸mÄ B S\p¯ skůn H^p knlUfm]n H^p Npan]pw Njnªv Mm³ tWs^ Fsâ NnX¡]nt`¡v Imªp ….

FÃmw Njnªm`pÅ B £o\w, l^n¡pw H^p hpON^fm] £o\w Ss¶]m\v….

N«n`n NnX¶nX¯p Wn¶v Mm³ Fsâ bmSn D\Àkn Wn¡p¶ Np®¡p«sW H¶p sSm«p tWm¡n…..

sI_n] H^p tkUW, A§sW tkUW F¶v b_]pN k¿….

H^p hpOfpÅ tkUW…. Np_¨p fp³bv Akn^mfw Sm¯ h½mWn¨ kniz`fm] Nps_ Wnfng§Ä…..

B fVp^n¡p¶ HmÀ½NÄ DX¡n Wn¡p¶ fWÊnWv NXnªm\nXm³ FWn¡v Njn]p¶nÃ….

CSpks^, fWÊ_nknÃm]v–f sNm*v tbm`pw sSäm] H^p tWm«w tbm`pw tWm¡msS MmWpw, sSäm] AwPw knt£bw sNm*v tbm`pw {l² bnXn¨p bäm³ {lfn¡m¯ Sm¯]n Wn¶pw, A{bSo£nSfm]n Nn«n] H^p hpOkn^p¶v….

Hmt^m^n¡`pw AkÀ Fsâ fp¶n Sp_¶p k¨p Nm«n¯¶ Ak^psX `mk\yfmÀ¶ Ak]k ewPn]pw,,,

Cu K·¯n H^n¡`pw tbm`pw Nm\m³ Njn]psf¶v hzbvW¯n tbm`pw Wn^o£n¡m¯ Sm¯]psX….

hzNm^yS]n hzNm^yS Wn_ª SpXp¸mÀ¶ WnPqZS Wn_ª B sNm¨p t`mNw tbm`pw sNmSnSos^ N*pw,

Fsâ bt©{µn]§Ä sNm*v sSm«_nªpw ….

B kn^p¶v Btkmaw epKn¨p hpOn¨pw, ASp tbms` Ss¶ AkÀ¡pw B hpO¯nsâ b¦p bNÀ¶p WÂNn]pw Aks^ B hpO¯nsâ DÑØmkØ]n F¯n¨pw Hs¡ B Wnfng§sa BWµfm¡n SoÀ¯pw Aks^ Btkmaw SrbvSnsbXp¯n]pw k¶p NnX¶ Mm³ Nps_ tW^w H^p kÃm¯ fm]mt`mN¯m]n^p¶p……

hpON^fm] HmÀ½NapsX AN¼Xnt]msX Mm³ H^p hpµ^fm] f]¡¯n`qsX NX¶v D_§nt¸m]Sn AÛpSsbXmWnÃ….

bns¶ D\À¶Sv b¯pf\nt]msX]m\v…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *