ഞാനും ഡോക്ടറും

Posted by

ഞാനും ഡോക്ടറും

Njanum Doctorum bY Arun

 

Cu tbKn Mm³ FjpSp¶p BUy NT]m\v km]n¨ tlgw Aen{bm]w knfÀlWw FÃmw b_]\w

Mm³ AÀ¨W A^p¬ Updm]n H^p A_dn]psX N¼Wn]n tKm`n sI¿p¶ A^p\nsâ em^y Mm³ H^p h-vNqÄ Xo¨_m\v {bm]w 26 BNp¶p.Zn{Pn]pw SpXÀ bYWkpw Hs¡ ht´mgN^fm]n bqÀ¯n]m¡n] Mm³ 25 k]hn knkminS]m]n..N`m`] WmapNan k`n] Ipän NanNÄ H¶pw Ss¶ CÃmsS]m\v fpt¶m«v tbm]Sv.CWn Fs¶ Np_n¨v b_]mw k`n] k®fnà Nm\m³ skap¸m\v knkmi tlgkpw A^p¬ tI«³ F¶ tk* ^oSn]n Nm\mSn^p¶SpsNm*p l^o^w k`pSm]n DXªn«nà 34 sshhv NqÀ¯ fp`Nam\v FWn¡v.

25 Bw k]hn A^p¬ tI«Wpw MmWpw S½n knkminS^m]n,BUy ^m{Sn]n bm`pfm]n _qfn k¶ Fs¶ A^p¬ tI«³ km^n bp\À¶p .Fsâ AWpkmUw tImUn¡msS Ss¶ Fsâ ssWäv Pu\v tI«³ Du^nfmän Wm\w tSm¶n] Mm³ fp`Nsa f_¨pbnXn¨p F¦n`pw tI«sâ hvtWi {bNXW¯n Mm³ FÃmw f_¶p GsSm^p sb®ntW]pw tbms` H^p B\nsâ hpOw A_nªp Mm³ ht´mgt¯msX A^p¬ tI«tWmXv tIÀ¶p NnX¶p D_§n.bntä Unkhw fpS A^p¬ tI«Wv Wà bWn B^wen¨p Fsâ NanNapw fpX§n..
bWn¡v f_¶p km§m³ MmWpw A^p¬ tI«Wpw AXp¯ H^p tZmÎ_nsâ ekW¯nt`¡m\v tbm]Sv .tZmÎÀ AWqbv {bm]w H^p 30 Nm\pw hpµ^³ N*m GSv sb®pw tWm¡n tbmNp¶ l^o^w.AknsX F¯n f^p¶p km§p¶ hf]w fpjpk³ Fsâ fWÊn tZmÎÀ AWqbv B]n^n¶p.SpXÀ¶v H^p Bjv¨ A^p¬ tI«³ fpjpk³ NnX¸n B]n^¶p CSnWnX¡v sb«¶v tKm`n]n {btkln¡\w Fs¶ A_n]n¸pw `en¨p..tbmNpw fpt¶ tZmÎÀsW H^n¡Â NqsX Nm\mw F¶v G«³ b_ªt¸mÄ MmWpw ht´mgn¨p.A¶pw tZmÎ_nsW H^pbmXv hf]w W¶m]n km]n tWm¡n F¶ Ss¶ b_]mw..A§sW Fsâ fWhn knNm^w sN«jn¨pkn«v A^p¬ tI«³ Updm]n¡v fX§n..
DXsW¯s¶ h-vNqÄSp_¶p Mm³ bYn¸n¡m³ tbmNm³ B^wen¨p.,Unkhw Njn]pwtSm_pw KoknSw kas^ kn^hfm]n tSm¶n SpX§n..eÀSmkv AXp¯nÃm¯Snsâ Npj¸w Fsâ {ZÊn§n k¶p SpX§n..fäpÅkÀ Fs¶ tWm¡p¶Sv FWn¡v i^fm]n SpX§n.sbm¡nav Nm\n¨p hm^n DXp¡p¶sSms¡ H^p lo`fm]n.bntÅÀ Fs¶ Np_n¨ b_]p¶ km¡pNa fWhn HmÀ¯p kn^ {bt]mPw WX¯n fpt¶m«p tbm]n
N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *