കളപ്പുര [AK]

Posted by

കളപ്പുര

KALAPPURA BY KIRAN

Fsâ tb^v hpWn bm`¡mXv B\v Fsâ koXv M§apsX H^p k`n] Nq«v NpXpwdw B\v Mm³ Zn{Pn sh¡âv C]À bYn¡pN]m\v FWn¡v H^p AWn]³ D*v Ak³ 8 bYn¡p¶p ko«n H^pbmXp Nrgn]p*v Aѳ B\v ASv FÃmw tWm¡n WX¯p¶Sv sI_n]Ñ·mÀ FÃmk^pw fq¶p tb^pw Ak^psX cmfn`n]pw NqXn Ak^psX tKm`n Ø`¯p B\v emPw sk¡m¯SpsNm*p FÃmw AÑWm\v tWm¡n WX¯p¶Sv CWn Fsâ ko«pNms^ bän b_]mw Aѳ I{µ³ 56 k]Êv ‘A½ ^f\n 49 bns¶ ko«n Aѽ]pw A¨m¨Wpw D*v Cu NT WX¡p¶Sv Fsâ Zn{Pn cÌv C]À Njnª skt¡gWv hf]¯m\v H^p k`n] b_¼nsâ WXpkn B\v M§apsX koXv Ipäpk«¯v koXpNÄ H¶pw Ss¶ Cà koXv Wn¡p¶ b_¼nWp Smsj B\v M§apsX k] 150 b_ k] D*v AknsX tks_ B^v¡pw k] Cà k]`ntWmXv tIÀ¶m\v H^p Na¸p^ DÅSv b*v Nm`t¯ H^p sI_n] koXv B]n^p¶p ASv Na¸p^t]mXv AXp¯v B\v A½n\n tI¨n]pw Np«t¸«Wpw Smfhn¡p¶Sv, AkÀ M§apsX Øn^w b\n¡mÀ B\v Np«t¸«Wv 49 k]hp*v A½n\n tI¨n¡v H^p 45 k]hpw Nm\pw Ak^psX fN³ UmhWpw MmWpw Ht^ {bm]w B\v Mm³ CXs¡ms¡ Ak^psX ko«n Hs¡ tbmNm_p*v Fs¶ AkÀ¡p k`n] Nm^yw B\v ,H^p Unkhw Aѳ ASymklyfm]n sI_n]Ñsâ AXpt¯¡v tbm]n H^p BjvI Njnªm\v k^pN]pÅp At¸mÄ B\v sWÃv sNm¿m³ bmNw B]n NnX¡pN]m\v Np«t¸«Wpw UmhWpw B\v k]`nWv At¸mÄ Nmk NnX¡m_pÅSv Umh³ FknsXt]m tbm]t¸mÄ Aѳ b_ªp Ft¶mXv AknsX tbm]n Np«t¸«sâ H¸w Nmk C^n¡m³ b¶n C_§m³ hmVyS D*v F¶v b_ªp FWn¡v k`n] Cãsfm¶pw Aà AknsX G_pfmXw Hs¡ sN«n D*m¡n]n«p*v Np«t¸«sâ koXnsâ AXp¯v Ss¶ B\v G_pfmXw ko«n Wn¶v tWm¡n]m Nm\m³ bäpw Mm³ hÔy¡v– Xu\n tbm]n H^p cpÄ {dm*n Hs¡ km§n Np«t¸«sâ ko«nt`¡p tbm]n Mm³ Njn¡nà Aѳ b_ªn^p¶p Np«t¸«Wv sNmXp¡m³ M§Ä AknsX C^p¶p kÀ¯fmWw Hs¡ b_ªp ^f\n tI¨n Wà fo³ N_n Hs¡ D*m¡n]n^p¶p M§Ä AsSms¡ Njn¨p AknsX C^p¶p ^f\n tI¨n H^p C^p Wn_fms\¦n`pw Wà I^¡m\v Mm³ A§nsW Aks^ s{l²n¡m_p*m]n^p¶nà ko«n fp*pw »uhpw B\v Ft¸mapw tkgw fm_¯p Ft¸mapw H^p tSmÀ¯pw D*mNpw A§nsW kÀ¯fmWw b_ªp sNm*n^n¡pt¼mÄ Npt««³ Mm³ A§nsW B\v knan¡pN ^f\n tI¨nt]mXv b_ªSv S¼p^m³ Np«n C^n¡pt¼mÄ Bt\m fm_¯p tSmÀ¯v CXp¶Sp At¸mÄ AkÀ Fs¶ Nan]m¡p¶ tbms` b_ªp Ak³ Np«n]m\v Wn§av¡v F´m\v fWpgy F¶v FWn¡v CSv tN«v H¶pw fWhn`m]nà AkÀ tSmÀ¯v fmäpN]pw sI]vSp Npt««³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *