യക്ഷയാമം 19 [വിനു വിനീഷ്]

Posted by

യക്ഷയാമം 19
YakshaYamam Part 19 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts

 

sb«¶v ^m{Snh©m^n]m] kÆm Sn^ptfWn]psX fp³bn`qsX b_¶ptbm]n.

“”B^m bn¶nÂ, ?””

Sn^nªptWm¡m³Njn]msS Sn^ptfWn Wn¶p.

“”fp¯Èm,…””

bn¶nÂWn¶pw Pu^n]psX knan.

“”tR, Pu^ntfmav,””
sb«¶v Sn^nªptWm¡m³ Wn¡pt¼mjm\v Sn^ptfWn¡v
A¡m^yw HmÀ½k¶Sv.

dÔn¡s¸« Bßmkv GSpkntVW]pw dÔWw tkÀsbXp¯m³ {lfn¡pw.
bs£ ASn koj^pSv.
Sn^nªptWm¡n]m sI]vSNÀ½§Ä
AÀ°fnÃmsS]m]nt¸mNpw.

bns¶ f_ns¨m¶pw In´n¨nÃ.

Pu^n]psX lÐw bn¶nÂWn¶ptN«n«pw AsSm¶pw kNk¡msS Sn^ptfWn fpt¶m«pWX¶p.

f{´nN¸p^]n sI¶pN]_n] Sn^ptfWn UpÀ¤mtUkns] ssNNÄNq¸n sSmjpSp.

“”At½ UpÀt¤lz^n,..””

sI¯nk¨ CaWos^Xp¯v km]]nt`¡pNfjv¯nsNm*v Umiw SoÀ¯p.

tlgw him]nNsa fX¡n]]¨ Sn^ptfWn fW]nt`¡v sI¶pN]_pt¼mÄ {dÒ]mfw SpX§n]n^p¶p.

ANs¯¡psI¶pN]_n] Sn^ptfWn tWs^ bqKmfp_n]nt`¡m]n^p¶p tbm]Sv.

bqKmfp_n]psX kmSnÂSp_¶ At±iw
AknsX Pu^ns]N*v A¼^¶pWn¶p.

h¨nUmWµsW sI¼Nf^¯n B\n]Xn¨pdÔn¨v Sn^nªpWX¶t¸mÄ bn¶n Wn¶pwtN« Pu^n]psX knan hSyfm]n^p¶ps]¶v At¸mÄ Sn^ptfWn¡ptSm¶n.
Ipk¶b«nsâ fpNan {bSngvYn¨ UpÀ¤mtUkn]psX kn{Pi¯nWp fp³bn Wn¶psNm*v
h¨nUmWµWptk*n UpÀ¤]psX fp³bn {bmÀ°W]n fpjpNn]n^n¡pN]m]n^p¶p Pu^n.
ASpSs¶]m\v B knan¡pNm^\sf¶v Sn^ptfWn Sn^n¨_nªp.

“”tW^w skap¯nÃtÃm Put^y, A¸tj¡pw Fjpt¶äv C§Xv tbmt¶m.?””
l¦^³Sn^ptfWn tImUn¨p.

Sn^nªv Sn^ptfWns] tWm¡n] Pu^n]psX fnjnNÄ Wn_sªmjpNp¶p*m]n^p¶p.

“”´m tfmsa,””
ssN¿n`pÅ Wn`kna¡v Wn`¯pk¨psNm*v Sn^ptfWn Pu^n]psX AXp¯n^p¶p.

“”h¨nfmgv…””
AXÀ¶pko\ fnjnWoÀ¡\§Ä SpX¨psNm*v Pu^n b_ªp.

“”fv, CWn]p*mNnÃ..! ^*v UnkhwNjnªm Afmkmhn]m\v.
ASpNjnªm hoSs]]pw.””

b_ªpfpjpkWm¡p¶SnWp fp³bpSs¶ Pu^n CX¡p¡]_n tImUn¨p.

“”tk* fp¯Èm, H¶pw sI¿*. bmktà Ak^v C§sW]§ptbm]vt¡ms«.””
N`§n] N®pNsamsX Pu^n b_ªp.

“”´m tfmsa Cu b_]t\, Ak^psX BßmknWv WnSylm´n `ent¡t*,
bns¶ H^p WnÝnSNm`w ks^ CknsX Wn¡m³bäq, ASpNjnªm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *