കളിത്തോഴി 7 [ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ]

Posted by

കളിത്തോഴി 7

Kalithozhi Part 7 രചന : ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ

Malayalam Kambikatha kalithozhi All Parts

tZmÀ Sp_¶t¸mtj f¯m]n¨³ Fs¶ tWm¡n
“” `£vfo …Wà I^¡v B]n«m\tÃm BUy Unkhw Hmcohn “”
A]mÄ b_ªt¸mÄ Mm³ In^n¨p
“” Cu Wo` hm^n {lo`£vfo¡v W¶m]n«v tI^p¶p*v “” ASv b_]pt¼mÄ A]mapsX N®pNÄ Fsâ l^o^¯n Ss¶ B]n^p¶p
“” Sm¦vhv hÀ “” Mm³ A]msa tWm¡msS Smsj tWm¡n b_ªp
“” s{X]nWnRv Hs¡ F§sW D*v `£vfo ..””
“”WÃSm\v hÀ …FWn¡v kas^ Cãs¸«p “” A]mÄ tImUn¨SnWv Mm³ f_pbXn b_ªp.
“”W¶m]n«v s{X]n³ sI¿v …Fsâ shs{N«_n hnhn`n D*v. AkÄ WnW¡v WÃ b` Xnbv–hpw b_ªp S^pw “”
“”Dw…”” Mm³ fqan
“” `£vfn F´m Fsâ tWs^ tWm¡m¯Sv..Wm\w Bt\m `£vfo
ininin “” f¯m]n¨³ tImUn¨p
l^n¡pw FWn¡v Wà Wm\w D*m]n^p¶p. Nm^\w ASv tbm`s¯ sskNrS§Ä Atà A]mÄ F¶n Nm\n¨p Nq«n]Sv
Fsâ Wm\w A]mÄ¡v t{bmÕmiWw Bs]¶p tSm¶p¶p.
“” `£vfn¡v Cu coÂZn Wà emkn D*m]n^n¡pw …BapNsa Nym³kmhv sI¿\sf¦n Wà hvfmÀXv B]n^n¡\w ..`£vfn Chv Xq hvfmÀXv “”
A]mÄ H^p hnP^äv FXp¯v N¯n¨p
hnP^äv bpN FWn¡v A`ÀKn B\v. Mm³ Cãw BNm¯Sv tbms` fq¡v sbm¯n
“” At¿m `£vfo …`£vfn CWn b` ssX¸n DÅ NÌtfjv–hnsâ AXp¯v tbmNpw …ASn In`t¸mÄ hnPÀ k`n¡p¶kÀ D*mNpw ..Aks^s]m¶pw At`mh^s¸Xp¯p¶ H^p Wo¡kpw `£vfn]psX AXp¯v Wn¶v D*mk^pSv …Bklyw `£vfn]psX B\v HmÀ¡\w “”
Dw Mm³ fqan
“” hÀ Mm³ sbm]v–t¡ms« …hf]w tbm]n””
Mm³ tbmNm³ AWpkmUw tImUn¨p
“” Cu tKm`n¡v C§sW hf] ¢nbvSS H¶pw CÃ …GSv bmSn^m{Sn]n`pw b\n FXp¡m³ Sm`vb^yw B]n^n¡\w “”
A]mÄ Bemh In^n In^n¨p
Mm³ ASv ssf³Zv sI]vSnÃ
AÑsâ NXw ko«mWpÅ Nm^yw C]mtamXv b_]t\m ..b_ªn«v Fs´¦n`pw Nm^yw D*mNptfm ..F´m]m`pw H¶v b_ªp tWm¡mw
“” hÀ Mm³ Cs¸m k`n] H^p {blvW¯n sb«n^n¡pN]m\v ..Fsâ N`ym\¯nWv km§n] NXw ko«n]nsæn koXv KbvSn sI¿psf¶m\v dm¦pNmÀ b_]p¶Sv …..10 `£w ^qb D*v NXw ..AkÀ¡v Mm³ Asæn tks_ B^pw Cà hÀ ..Fs¶ F§sWs]¦n`pw him]n¡\w “” ASv b_ªt¸mÄ Fsâ N®n Wn¶pw A_n]msS skÅw k¶p.
Mm³ BUyfm]m\v C§sW Hs¡ H^mapsX fp¶n Sm\v tN\p b_]p¶Sv
B AbfmWw NqXn fWÊn k¶t¸mÄ Mm³ sbm«n¡^ªp
“” At¿ `£vfo F´m]nSv …N^]pt¶m sNm¨p Np«nNsa tbms` “” f¯m]n¨³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *