യക്ഷയാമം 17 [വിനു വിനീഷ്]

Posted by

യക്ഷയാമം 17
YakshaYamam Part 17 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts

fq¶pSk\ fp§nWnkÀ¶v
hvWmWt¯msXm¸w
Pu^ns] fWhn h¦Â¸n¨v
hmftkU¯ns` NmftUkf{´w 7 Sk\ D^pknXm³ SpX§n.

“”Wtfm ePktU Nmf tUkm] {lo
hÀÆ KW {bn]m]
hÀÆ KW hwtfmiWm]
tKym` tKym` {btKym` {btKym`….””

AtShf]w NojvtÈ^n fW]n A½pknsWm¸w D_§pN]m]n^p¶ Pu^n]psX hzbvW¯nt`¡v Wn_bp©n^nSqkn AWn NX¶pk¶p.

hoSs] kloN^n¨tbms`…

bq¯pSanÀ¯pWn¡p¶ B^mf¯nWpÅn Wn¶psNm*v AWn Pu^ns] fmXnknan¨p.
GjjNpÅ fm^nknÃntW¡mÄ tSÖthmsXWn¡p¶ AWn]psX AXpt¯¡v Pu^n bSns] WX¶pk¶p.
sWän]n Im`n¨ Nae¯nsW f_¨pbnXn¨psNm*v AWn AkapsX sWän]n Ipwdn¨t¸mÄ Wn{U]nÂWn¶pw Pu^n sM«ns]jpt¶äp.

NnS¡p¶irU]s¯ AkÄ k`SpssNsNm*v AfÀ¯nbnXn¨p.

“”tUko, MmsW´m Cu N*Sv.””
AXp¯pÅtfl]psX fpNanÂk¨ f¬NqK]nÂWn¶pw H^p¥mhv skÅsfXp¯pNpXn¨psNm*v AkÄ hz]w tImUn¨p.

“”A]msasâ N×p³bn k¶m fpO¯ptWm¡n Sp¸pw. A{S¡v tUgy*v.””

“”At½ Wm^m]\
tUko Wm^m]\
`£vfn Wm^m]\
et{U Wm^m]\.””

Wmfw Kbn¨psNm*v Pu^n ko*pw bpS¸v S`kjnfqXn.

A´nt¨m¸pfm]n fX§n] A^p\³ bSnkptbms` Nnjt¡ Km`N¯n`qsX ANt¯¡p{btkln¨v Wn{U]n Wn¶pw Pu^ns] S«n knan¨p.

l^o^fmhN`w tkUWtSm¶n] Pu^n A`vbtW^wNqsX fnjnNÄ Sp_¶v N«n`n f`À¶pNnX¶p.

NpanNjnªv fp_n]nt`¡pk¶ A½pknsâ tkgwN*v Pu^ns]m¶v bN¨p.

skÅfp*pw N_p¯ NpÀ¯]pf\nªv k`SpssN¿nÂsN«n] N_p¸pw Ipk¸pw Wn_fpÅ Im^XpNapfm]n, fpO¯v N®X k¨v ASnsW Ssâ Iq*pkn^ sNm*v ØmWw l^n]m¡n Pu^ns] tWm¡nWn¡pN]m]n^p¶p A½p.

H^pWnfngw h¨nUmWµ³ k¶pWn¡p¶tbms` tSm¶n] Pu^n A½pknsâ N®pNant`¡p hq£n¨ptWm¡n.

“”sNmÅmtfm Put^y¨n..””

“”CsSknX¶m A½p..””
hwl]t¯msX Pu^n tImUn¨p.

“”CSsâ NpÀ¯]m\v. bns¶ fp*v fp¯Èsâ, in in in..””

“”Wos]´nWm Ct¸mÄ CSn«v WX¡ps¶?
WnW¡v tks_s]m¶pfntà fv .””

“”Mm³ Ip½m C«Sm, H^m{Piw H^m\m]n WX¡m³.””

“”A§sW]n¸ sâ tfmav B\mtN*.
tbm]n s{ZÊv fmänkm..””

“”Put^y¨n… “”
A½p Np\p§n Wn¶p.

“”sIýq..”” Pu^n Aksa So£v\fm]n tWm¡n

A½p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *