എന്‍റെ പ്രണയം മുത്ത് 3 [Rajesh]

Posted by

എന്‍റെ പ്രണയം (മുത്ത്) 3

Ente Pranayam Muthu 3 Author:Rajesh | PREVIOUS PART

H^p Wo* CXtka B]n^p¶p….
FjpSpkm³ DÅ hf]w Nn«n]n^p¶nà ASm\v– C{S]pw Smfhn¨Sv…. tKm`n¯n^¡m\v– {bVmW Nm^\w…

WnÀ¯n]Sv kmPf¬ ]m{Ss]¡p_n¨v b_]mw F¶v b_ªm\v… ASpsNm*v AknX¶v Ss¶ SpX§mw….

M§apsX BUys¯ Wo* ]m{S B\v CSv…
2 tbÀ¡pw sI_n] tbXn]p*v… Bs^¦n`pw N*mÂ… A_nªm tNmana¡w Ss¶ D*mkpw.. AkÄ {NnhvSy³, Mm³ inµp At¸mÄ D*mkpftÃm…

A§nsW AkapsX koXnWp 2 dÊvtäm¸v– fm_n AkÄ Wn¶p.
Ko³hpw tXmbpw B]n^p¶p AkapsX tkgw… B^v N*m`pw H¶v tWm¡p¶ h^o^w B\v fp¯ntâSp… Nm^\w A{S WÃ tg¸v B\v..
N¿n HSp§p¶ tg¸v H¯ fp`Napw HSp§n] A^s¡«pw knXÀ¶ WnSwdkpw WnSwdw f_]p¶ fpXn]pw DÅ AkÄ tg¸v sI]vS {ZÊv– B\v Dbt]mPn¡pN..
Mm³ Fsâ hz´w bÄÊ_n Aksa AknX¶v FXp¯p. AkapsX Wn¸pN* Fsâ Nt{*mÄ tbm]n F¶v b_]mSn^n¡m³ k¿…
Mm³ tImUn¨p.. fps¯ CsSms¡ C«p Wo Fsâ Nt{*mÄ Na]m³ C_§n]Smt\mXn…
AkÄ b_ªp fmgnWp Nm\m³ Asà CsSms¡ CXps¶ CSv N*m`vtbmkp¶ Nt{*mÄ Bt\ A§v tbms«¶p k]vN\w Aà bns¶..

hSy¯n Wo* ]m{SNÄ FWn¡v kas^ Cãfm\v… F¶m AkÄ¡p Sos^ CãfÃSmWpw..
bs£ Fsâ H¸w B]SpsNm*v AkÄ kas^ im¸n B]n^p¶p…
M§Ä A§nsW ]m{S SpX§n.. ssd¡n AkÄ NkIn^p¶n«p Fsâ k]_n sN«nbnXn¨p C^p¶p…
AkapsX H^p sI_n] H_©p fpjp¸pÅ fp`NÄ Fsâ bp_¯p AfÀ¶n^p¶p..
10 Nnt`mfnät_maw bn¶n«t¸mÄ AkapsX tbXn fm_n… CWn B^pw Nm\nà Fs¶m^p ssV^yw AkÄ¡pw k¶p.. AkÄ H¶v _n`mN-vhv– B]n..
C^mäpsb«]ns` H^p tim«`n Wn¶v Bim^w Hs¡ Njn¨p M§Ä ]m{S SpXÀ¶p… AkÄ l^n¡pw BhzUn¡p¶p*m]n^p¶p B ]m{S…
S` f_¨n^p¶ gmÄ AkÄ fmän, F¶n«v {bNrSn ewPn Hs¡ BhzUn¨p Ft¶mXv tIÀ¶v AkÄ C^p¶p…

Mm³ tImUn¨p… Wnsâ tbXns]ms¡ fm_nt]m??
AkÄ : Gs_¡ps_
Mm³ : Ft´m¶mXn Fsâ bp_¯p F¶m*v sNmÅp¶p*vtÃm ???
AkÄ : Ft´m¶m…. FWn¡_n]nà B …
N®mXn]n NqXn AkapsX fpOw tWm¡n]n^p¶ FWn¡v AkapsX emkw N*t¸mÄ l^n¡pw fq¯p…
Mm³ : F¶m Mm³ H¶v tWm¡s« … (ssN Mm³ bp_Nns`¡n«p)
AkÄ : A¿X A§Wnt¸m tWm¡*… sNmÅmtÃm tfm³s_ bqSn…
Mm³ : AsS´ms\¶v A_n]m³ DÅ sNmSnsNm*tà fpt¯…
AkÄ : hf]fmNpt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *