ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 35 [നാന്‍സിയും ഞാനും][സുസന്‍]

Posted by

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 35

നാന്‍സിയും ഞാനും

Dubayile Male Nurse Part 35 Kambikatha bY sUsAn

 

കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK...

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 35 [നാന്‍സിയും ഞാനും]

Fjp¯v WnÀ¯m³ DÅ Fsâ So^pfmWw Np_¨p tbs^ F¦n`pw kngfn¸n¨p F¦n BUytf Mm³ £f tImUn¡p¶p. fW¸qÀÆw sI]vSnÃ. bän tbm]n. {btSyNn¨v Mm³ Wm³hns] AWpekn¨Sv knk^n¡msS Wn_p¯n]SnWp Mm³ BUytf £f tImUn¡p¶p. ASv N¼n NTm km]W¡mÀ¡v b`À¡pw hin¡m³ Bknà Fs¶Wn¡v A_n]mw. CWn CSmkÀ¯n¡nÃ. thm_n

CWn H^p hSyw b_]s« kas^ Nãs¸«v hf]w Ns*¯n]m\v Mm³ NTNÄ FÃmw FjpSn]Sv. ASv tbms` Mm³ H^n¡`pw NqXpS ss`¡pw Nfâpw Nn«m³ tk*n H^n¡`pw CknsX NT FjpSn]n«nÃ. WX¶ Nm^y§Ä FÃmw Np_¨p fhm` tIÀ¯v FjpSn F¶v fm{Sw. CãfpÅkÀ Wà Aen{bm]w b_ªm FWn¡v NqXpS FjpSm³ DÅ DuÀKw Nn«n]n^p¶p.

Fsâ fWÊn kn§n WnÂNp¶ Nm^y§Ä FÃmw fsäm^mtamXv Sp_¶p b_]p¶ tbms` B\v Mm³ FjpSn]Sv. A§sW FjpSpt¼mÄ H^p S^w Blzmhw Mm³ AWpekn¨n^p¶p. Fsâ NTNÄ km]n¨p Np_¨p tbÀs¡¦n`pw Cãfm]n F¦n Mm³ h´pãWm]n. CWn CãfÃm¯kÀ¡v knfÀln¡pN]pw BNmw. AsSÃmw kyàn hzmS{´yfm\v. Mm³ FjpSn] NTNÄ km]n¡t\m tk*t]m F¶Sv SnN¨pw kyàn b^fm] Nm^yfm\v. Mm³ Bs^]pw WnÀdÔn¡nÃ.

bs£ Mm³ FjpSp¶sSÃmw Wn§Ä km]n¡p¶pt*m F¶_n]msS C{S Nãs¸«v Mm³ FjpSp¶Sn H^p Nm^ykpw Cà F¶v tSm¶n]Sv sNm*m\v Mm³ Fjp¯v Wn_p¯p¶p F¶v b_ªSv. Fsâ ØmW¯v B^m]m`pw A§sW Asà sI¿pN.

Ct¸mjm\v Nps_ tbs^¦n`pw Fsâ NTNÄ km]n¡p¶p*v F¶v fWÊn`m]Sv. ASnWm Mm³ SpXÀ¶pw NTNÄ FjpSm³ {lfn¡mw. hf] Np_kv B\v Ft¸mjpw Fsâ {bVmW {blvWw. F¶n^p¶m`pw Mm³ SpXÀ¶pw FjpSm³ {lfn¡mw.

CWn NT]nt`¡v NX¡mw…..sskNn k¶Sn BUytf £f tImUn¡p¶p

B Ø`w A{S thcv AÃm¯ Nm^\w DXsW M§Ä AkapsX koXv `£yfm¡n WX¶p. B kjn]n B^pw CÃm¯ Nm^\w Mm³ AkapsX Ipf`n ssN k¨v sNm*m\v Mm³ WX¶Sv. sf`nª l^o^w Bt\`pw fmwhafm] AkapsX tUi¯v ssNNÄ sk]v¡m³ Wà hpOfpÅ Nm^yfm]n^p¶p.

Np_¨p Uq^w WX¶t¸mÄ Ss¶ AkapsX kosX¯n. sI_ns]m^p HmXn« koXv. koXv N*m Ss¶ A_n]mw AkÀ bmk§Ä Bs\¶v. B b^nh^¯v H¶pw B^pw CÃm]n^p¶p. hmfmWyw k`n] H^p tSm«w AknsX D*m]n^p¶p.

Mm³ : Aà Wm³hn Wn§Ä¡pw Nrgn Dt*m

Wm³hn : bns¶ CÃmsS, CsSÃmw Fsâ A½¨n tWm¡p¶Sm

Mm³ AknXw Ipäpw tWm¡n. WÃ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *