ചന്ദനമഴ 8 [ ഡിങ്കൻ ]

Posted by

ചന്ദനമഴ 8

CHANDANAMAZHA 8 BY DINKAN || PREVIOUS PART

Mm³ N]än]m Npj¸fpÅq…..WnW¡v Sp\n]nÃmsS kÃksâ]pw bnXn¨p sW©¯v N]äp¶SnWp Npj¸fnÃ……

Mm³ N]äns]¦nt`…….ASv Wn§apsX Njnkv tNXm……..

cm…..b¶ tbm`m]Xn tfmsa……Fsâ Njnkv tNtXm……WnW¡v Nm\n¨pS^mXo Fsâ Njnkv…… Nn^¬ AMvK`n]psX Njp¯nWv Np¯n¸nXn¨p fp_n¡pÅnt`¡v SÅn sNm*v tbm]n……sdZv_qfnsâ NSNX¨p Npän]n«p…… AMvK`ns] sdZnt`¡p SÅn]n«p….WnW¡v kÃksâ]pw N]än Nan¸n¡\w Asà bq_ntfmsa…..Wnsâ Nj¸v Mm³ SoÀ¯p S^msfXo…..

Wn§Ä kÀgt¨In]psX A½s]]pw……HmÀ¡m³ NqXn k¿……

AtSXn

Wn§Ä bp^pg·mÀ¡v F´pfmNpw…..Ad²¯n H^p hv{So sSäv sI]v–Sm ASv k`n] bmbfm\tÃ

Nn^¬ H¶]ªp F¶v fWÊn`m¡n] AkÄ b_ªp… Nn^t\t]«m H^p UpÀd` hmiI^y¯n hwekn¨p tbm]Sm\v… Nn^t\t]«³ £fn¡\w……..

Mm³ AkapsX fpXn]n Ipwdn¨p sNm*v b_ªp….tbms« AMvK`n…..MmWpw sSäv sI]vSn«p*v…

B bns¶ Mm³ Cu £fn¨SnWp Fsâ H^m{Piw Wo hmVn¨p S^\w……

AMvK`n N®v SpX¨p sNm*v tImUn¨p….. AsS´m CWn…..CWn DÅ B{Piw F´m……F´m MmW_n]msS A§v WX¯nt¡m…..

ASv bänÃ…ASv Wo]pw NqXn A_n]\w……

Duw…..

FWn¡v AfrSs] tk\w

Nn^t\« F´m\v sbs«¶v AfrS F«¯ns] b®³ bqSn ?

Nn^¬ In^n¨p.

Nn^t\t]«m….. AfrS G«¯ns] Np_¨p Unkhw W½tamsXm¸w Nn^t\«sâ ko«n Wn¡³ b_] AsÃ…..

Wo F´m AMvK`n Cu b_]p¶Sv……

FWn¡v hpOfnà F¶p b_]m Nn^t\«m

H^p Npj¸kpfnÃ….. Nn^t\t]«³ G«¯ns] b®³ ‘ tWm¡nt¡m…..

AsSm¶pw l^n]mknà AMvK`n …..H^p {bmklyw Fsâ B{Piw H¶v hmVn¨m fSn…..

F´v l^n]mknÃ….. Nn^t\t]«³

F¶m l^n Wmsa sNm*ptbmk

fp¼v H¶p fsäm¶pw FWn¡v tSm¶n]n^p¶nÃ. AfrSs] N*n«v H^n¡Â tbm`pw F³s_ Np® N¼n]m]nà bt£

C¶s` Aka N* Mm³ sM«n tbm]n. H^p sb³hn fmÀ¡v– F¶v Mm³ knan¨v Nan]m¡n]n^p¶ sb®v CSm kaÀ¶v H^p H¯ sb®m]n^n¡p¶p. AfrS]psX S`]pw fp`]pw fqXpw Hs¡ Wà tbms` kaÀ¶v D^p*v Wà tg¸n C^n¡p¶p. AfrS]psX knkmiw Njnªn«v H^pkÀgw Njnªp Ct¸Ä A\v N\p¶Sv

bntä¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *