ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 3

Posted by

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 3

Oru Koithukaala Ormakal 3 bY kamadhipan | PREVIOUS PART

kn«n k¶t¸mÄ A½mk³ k¶n«p*v. Fs¶ N*Spw Zm CknsX ks¶ F¶p knan¨p. Mm³ AXp¯v sI¶p sd©n C^p¶p.

A½mk³. Zm tfmsW Wn CknsX tWm¡nw N*pw tk\w Njn]m³. Wns¶ Wn³s_ A½ W¶m¡m³ tk*n] kns«¡ps¶. At¸mÄ ASptbms` tk\w Njn]m³. Wn³s_ WmXv tbms`]Ã. Wn fpwt¸ms¡ k¶p tbm]n«tÃ]pÅp. Øn^w Wn¡pt¼mÄ Wm«pNm^pw ko«pNm^pw Hs¡ Wnt¶mXv CXsbXpw. fmWyfm]n CXsbXm³ bYn¡\w. CknsX koXpNÄ AXp¯pw ASptbms` ko«pNm^pw kas^ AXp¯nXsb«m\v Njn]ps¶. At¸mÄ Wo]pw ASptbms` tk\w. Wm\t¡Xv– H¶pw D*vXm¡^pSv. Ipäpk«¯pÅ fn¡ koXpw H¶m]n«m Njn]ps¶. Bs^¦n`pw F´v him]w tImUn¨m NXp¸ntIm¶pw Wo b_]^pSv. tNt«m Zm.

Mm³. Hmt¡ ½mk. Mm³ B]n«v H^p {blvWpw D*mNnÃ.

A½mk³: AÃ Wm«ns` Wn³s_ hzemkw sk¨v b_ªSm.

A½mkn: Zm Wnt¶mXv HmfW Njn¡m³ knan¨n«v F´m tbmNmªSv–. Wnt¶mXv Cãpw DÅSpsNm*v knan¨SÃnt]m. tbm]n Njn¨pkm.

A½mk³. C¶v Ak³ CknsX Wn¶pw Njn¡s«. Wmsa tbm]m fSn. HfmWt]mXv Wo b_ªm fSn. A½mk³

A½mkns] b_ªp So^pfmWw B¡n.

A½mkn: F¶m ^kn tbm]n Npan¨p km. kÃSpw Njn¨p NnXt¶m.

Wà tIm_pw N_nNapw Hs¡ Nq«n Wn_¨p Njn¨p. Npan¡nsX H^p km\w kn«p. CtàD_¡w Nn«nÃ. S¶]pw Aà AXp¯ fp_n]n B\ sPu^n]psX D_¡w. M§apsX _qw S½n H^p Wm`v bman tZmÀ D*v ASnsâ fpNan`pÅ bman AX¡m_nÃ. ASn¶m _qfn H^p S^mw Nů^kpw WX¡nÃ. sPu^n ^mSn]n fq{Sw Hjn¡m³ tbmNp¶ hf]w ss`äv Hm¬ B¡pw. At¸mÄ ^*p fp_n]n`pw sk«w k^pw CsSWn¡v dpVnfp«p*m¡n]n^p¶p. ASnWm Ss¶ ^mSn NnX¡]n NnX¶p N¼n dp¡v– km]W H¶pw WX¡nÃ. bns¶ km\w b_]t\m.

Nm`¯v Npan]pw Njnªp sPu^n]psX NqsX A¼`w ks^ tbm]n. sI_n] A¼`w Bt\`pw sSmjm³ k^p¶ sb¼nÅmÀ Bäw I^¡pNÄ B\v. A¼`w sI^pSms\`pw fn¡ sb³bnÅmÀ¡pw {bSnã k`pSmNmW kjn. A{S]v¡v Bäw I^¡pNÄ Fsâ Wm«n CÃ. sPu^n A_n]msS Mm³ AknXpÅ sb®p§apsX fp` k`n¸kpw SpX k`n¸kpw tWm¡n BhzUn¡pkm]n^p¶p. fn¡km_pw FÃmk^psX]pw tkgw bmkmX]pw s»uhpw B\v. ASn¶m fp`]psX sshhv W¶m]n Nm\mw. A¸jm\v Fsâ sIkn¡p H^p bnXp¯w ko\Sv–.

sPu^n: Zm sI_p¡ FknXm Wn ³s_ tWm«w. Wo ]nt¸mÄ A¼`¯n`m ASv f_¡*. bns¶ H^pNm^yw, NqXpS tka¨n FXp¯m Mm³ ko«n b_]pw.

Mm³:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *