കോളേജ് ടൂറും സ്വപ്ന റാണി ദീപയും -1

Posted by

കോളേജ് ടൂറും സ്വപ്ന റാണി ദീപയും -1

COLLEGE TOURUM SWAPNA RAANI DEEPAYUM BY LIBITH JOHN
ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം
ലിബിത്ത് ജോൺ

 

M§apsX tNmtaKn GäkpfVnNw cm³hpÅ I^¡pNan H¶m\v sNfnhv{Xns]Xp¡p¶ UobXo¨À. AÊs`m^p D^p¸Xn]m\kÀ. ¢mshms¡ tdm_ms\¦n`pw FÃmk^pw NrSy hf]¯v Ss¶ N]_pw. A`vbw SXn¨v fmwhafm] Ak^psX tfWnSs¶]m\v Nm^\w.
I¸nk`n¡pkm³ £\n¡p¶ Asæn Wà Np® N*m Du¼n¯^s« F¶v tImUn¡p¶ tbms`]m\v Ak^psX Ipk¶ fmwhafm] Wo* Ip*pNÄ. fnWn _n¨ÀZnsâ tbms` 36ZnZn sshhv fp`NÄ, tNmtaKn Wà WXpk^n]³ Xo¨ÀfmÀ Hs¡ Ds*¦n`pw Xo¨_psX hm^n]pXp¡`nsâ {bSyNS H¶v tks_]m\v. h^nS DXp¡p¶ tbms` fp`¡v t{Nmhv sI]vSp {btSyN ^oSn]n`m\v hm^n Snsâ fosS CXpN. Smjv¯n Np¯n] hm^n¡pÅn Wn¶pw bp_t¯¡v F¯ntWm¡p¶ sbm¡nÄ Nm\n¨pÅ Wn`vbpw.
A`vbw fpt¶m«mªv tdmÀZn FjpSpt¼mÄ sS_n¨p Wn¡p¶ I´n¡pX§apsfÃmw tKm]n³ sI]vSp Hä kÀgw sNm*v Ak^psX cm³hv t_änwPv Nq«n. kÀg§am]n B tNmtaKns` km\_m\nfm^m]n kn`hn]n^p¶ b` Xo¨Àfm^pw AtSmsX Hu«m]n.
b^hvb^w N*p fp«pt¼mÄ tNmtaKns` km\_m\n]m] UobXo¨_psX fUftfWn]m\v B\v M§apsX {bVmW IÀ¨m kng]w.
Uob Xo¨_psX bq_pw Np*n]pw fp`]psfÃmw Man Hmt^m^p¯^ptX]pw tckt_äv B\v. Hmt^m^p¯À¡pw kySyØfm]n^p¶p B{Pi§Ä UobXo¨_psX NqSn]ns` f\w BhzUn¡pN F¶Sm]n^p¶p Fsâ hzbvWw. Xo¨s_ bnXn¨v fpO¯n^p¯n B So«¡pjn f\¡pN]pw H¸w km\fXn¡pN]pw sI¿\w. Ak^psX kanf\w BhzUn¡p¶Sv hzbvWw N*p Mm³. Nq«¯n sK]vtfm³ F¶ H^p¯Wp CsSm¶pfà Sm`vb^yw Xo¨_pNm`vbmU§am\v. ASv N*m AkWp N¼n]Xn¡pN fm{Sfà In` Unkh§an bm IoäpN ks^ D*]n«p*v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *