കുരുതിമലക്കാവ് 7 [ Achu Raj ]

Posted by

കുരുതിമലക്കാവ് 7

Kuruthimalakkavu Part 7 bY Achu Raj | PREVIOUS PART

CAMPUTER ഇല്‍ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ CTRL+SHIFT+R 

അല്ല എങ്കില്‍ CTRL + F5 അടിക്കുക —-chrome ബ്രൌസര്‍ use ചെയ്യുക …..

 

മൊബൈല്‍ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ – ആദ്യം PLAY STORE ഇല്‍ നിന്ന് chrome browser ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുക ….

ഉള്ളവര്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എങ്കില്‍ … chrome മെനു വില്‍ പോയി privacy ഇല്‍ ക്ലിയര്‍ data അടിച്ചു ബ്രൌസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ടിക്ക് ഒഴിവാക്കി cookies and site data – cached image and files tick ഇട്ടു ക്ലിയര്‍ ചെയ്യുക ….

 

Bb¯v– …. ‘ Bb¯v–…. {dmÒ\sâ Ip*pNÄ tfmjnªpsNm*n^p¶p….. F§pw e]¯n³s_ Wnj`pNÄ kolnsNm*v B WmXnsW t{ba]^inSfm¡ms¶¶k®w k`n] fj làn B]n sb]vSn_§n….. BapNÄ Wm`v Un¡ns`¡m]n bmªp…. b`^pw b`]nX§anÃm]n Ae]w {bmbn¨p……. ko*pw CXn sk«n fj NW¯p…… f®n NqXn fjskÅw Np¯n H`n¨n_§n….. Np_nIyÀ¡pw NpªdpknWpw {dmÒ\Wp {bSyNw C^n¸nX§Ä fjsNmÅm¯ Ø`¯v Wm«pNmÀ s{NfoN^n¨p WÂNn….. hpWµ At¸mapw B fj fpjpk³ WWªp sNm*v B f®n Ss¶ C^p¶p…. I¡n tbm`pw AkÄ¡p Nq«m]n k¶nÃ…… B k`n] fj]n`pw AkapsX N®p WoÀ H^p Vm^t¸ms` bXÀt¶mjpNn …… F´m….. F´m Sn^ptfWn C§sWms¡….. F³s_ Cu Wà WmXnWp F´pbän…. BUyfm]n«m\tÃm C§sWms¡……. FÃmw UpÀWnfn¯§Ä” Np_nIyÀ e]¸mtXmXp NqXn b_ªp….. S¼p^m³ tUkn tNmbw C^«n¨n^n¡p¶p……. sNmXn] Bb¯m\v Np^pSnf`¡mknsW Nm¯n^n¡p¶Sv …….. hpWµs] B\p tUkn AXp¯ Np_¯n]½]m]n Nm\p¶Sv …….. bs£ AkapsX sIg«NÄ N*ntà A§v…….” hpWµs] Iq*n Nm\n¨p sNm*v {dmÒ\³ ASv b_ªt¸mÄ FÃmk^pw Aksa tWm¡n…. tUkn]psX N¿mamkpN F¶Sv fim emPyfm] Nm^yftà ….. bs£ AkÄ¡Sv Sos^ CãvXfm]nÃ…… Asæn Aksa´nWp N^]\w…… C§sW]pÅ sIg«NÄ Nm\n¡\w…… N*ns` B P^pZsW…… AkapsX fWhns` sINp¯msâ {bSn^qbfm\v B P^pZ³” FÃmk^pw B k`n] P^pZsW tWm¡n…… Ipk¶ N®pNtamsX Ss¶ tWm¡p¶ KWRapsX tWÀ¡v– B P^pZ³ hq£n¨p tWm¡n…… b`^psX fpO¯pw hpWÔt]mXpÅ tUgyw {bNXfmNm³ SpX§n….. N*ntà ASn³s_ N®pNÄ Ipk¶p…… AkapsX fWhns` UpgvIn´Napw tNmbkpw B P^pZ³s_ N®n Wfp¡v Nm\mw…..” {dmÒ\³ ASv NqXn b_ªt¸mÄ hpWµs] sNmÃmWpÅ tUgyfm]n BapNapsX fpO¯v…… CsSm¶p N*n«v F´ms\¶v tbm`pw fWhn`m¡msS AWn^p²³ Wn¶p….. AksW tWm¡nsNm*v– bN]psX bp©n^n fWhn Wn_¨p I¡n]pw…. CSnWp F´m\v H^p t{bVnknVn Sn^ptfWn…..FWns¡³s_ {bKNsa ^£n¡\w… ASnWp Mm³ F´v sI¿\sf¶p b_ªm`pw” Atb£]psX fpOkpfm]n Np_nIyÀ S³s_ C^n¸nX¯n Wn¶pw Fjpt¶äv B {dmÒ\Wp fp¶n k¶p sSmjpSp Wn¶t¸mÄ B WmtXm¶XPw Np_nIyt^ AWpQfn¨p….. F`mk^pw B {dmÒ\Wv Ipäpw NqXn Wn¶t¸mÄ B f®n S`Im]v¨p hpWµ NnX¶p….. AkapsX bp_Nn`m]n Wn¶ AWn^p²³ AkapsX AXpt¯¡v tbmNm³ emkn¨t¸mÄ I¡n ASv SXªp,,,,,,, {dmÒ\³ S³s_ Ipk¶ b«n ssNNÄ k¨psNm*v N®X¨v In´]n B*p….. FÃmk^pw A£fWm]n A]msa Ss¶ tWm¡n Wn¶p…. S¼p^m³…. t{bVnknVnNÄ b`Sm\v……. Mm³ b_ªtÃm k`n] H^p bqK k`n] Sn^ptfWn NmÀfnNWm]n…… bns¶ hpWµs] F{S]pw sb«¶v Np_¯n]½ B¡\w……. bs£ AkapsX h½SfnÃmsS ASnWp {lfn¨m ko*pw ASv tUkn tNmb¯nWv CX]m¡pw…..” ko*pw N®pNÄ AX¨ A]mÄ Bt`mIW]n fpjpNn…. fj H¶pNqXn NW¯p….. hpWµ]psX l^o^¯n`qsX K`w NpSntImjpNm³ SpX§n…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *