ഷഡ്ഢി [ആശു]

Posted by

 ഷഡ്ഢി

Shaddy bY ആശു

 

കഴിഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെണ്ണുങ്ങളുടെ വടിവൊത്ത നിതംബം എനിക്ക് എന്നും ഒരു ദൗർബല്ല്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. “ഓരോ വ്യക്തിയടേയും മുഖച്ഛായയും വിരലടയാളവും വ്യത്യസ്തമാകുന്നതു പോലെ തന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. പല സ്ത്രീകളിലും ലഘു ഭഗാധരങ്ങള് വളരെ ചെറുതും ലോലവുമായിരിക്കും. ചില പുരുഷന്മാരുടെ തീരെ ചെറിയ ലിംഗത്തിന് സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ. ചിലരില് അത് ചെറു വരമ്പുകള് പോലെയാകും. മറ്റു ചിലര്ക്ക് അത് ചിറകുകള്ക്ക് സമാനമായി വലുതായിരിക്കും. ഏതാനും മില്ലി മീറ്റര് മുതല് മൂന്നിഞ്ചു വരെയുള്ള ലഘു ഭഗോധരങ്ങള്. സ്ത്രീകളുടെ പൊക്കിൽക്കുഴിയു ടെ ആഴവും നിറവും മുഴുപ്പുമെല്ലാം നോക്കി അവരുടെ യോനി എത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയും” എന്ന് ഞാന് ഒരു പുസ്തകത്തില് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഷ ചേച്ചിയുടെ എങ്ങനെയായിരിക്ക ും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. എന്നാൽ ഞാനിതുവരെ ഒരു പ്രായപൂര്ത്തിയായ സ്ത്രീയുടെ പുഷ്പം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്തരങ്ങൾ കാണുന്നതും പ്രത്യേകിച്ചു മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഷഡ്ഡി എനിക്ക് എന്നും ഒരു സെക്സ് ഉപകരണമായേ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ കാണാൻ സാധിച്ചതൊക്കെത്തന്നെ പഴയതും, വൃത്തി ഇല്ലാത്തവയും ചിലയിടങ്ങളില് സുഷിരങ്ങള് ഉള്ളതുമായിരുന്നു. എന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി വീട്ടമ്മയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉഷ. 32 വയസ്സ്, ഞാൻ ചേച്ചി എന്നാണു വിളിക്കരുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരി. ഭർത്താവിന് ഖത്തറില് ബിസിനസാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരാരുള്ളൂ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷമായി. നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം തടിയും, നല്ല ഉയരവും ഉണ്ട്. അവർ നടക്കുമ്പോൾ നിതംബങ്ങൾ മനോഹരമായി കുലുങ്ങി കളിക്കുമായിരുന് നു. വിലകൂടിയ സ്പ്രേയുടെ മണം എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ ഭര്ത്താവ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത്ങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങള്ക്ക് കൊണ്ട് തരും. എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും എന്നെ ആണ് വിളിക്കുക സാദനം മേടികാനും മറ്റും ഒക്കെ, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കറന്റു ചാർജ്, വെള്ളത്തിൻറെ ബില്ല്,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *