ഏദൻ തോട്ടം -1

Posted by

ഏദൻ തോട്ടം –1

Edan Thottam bY Jeevan@kambimaman.net

രാമന്റെ ഏദൻ തോട്ടം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആണ് ഇതിൽ കൊണ്ട് വരുന്നത് അത് കൊണ്ട് തന്നെ നായികയെയും മറ്റുള്ളവരെയും പ്രത്യേകം ഞാൻ വര്ണിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരെ നിങ്ങൾക് കണ്ട അറിയാമല്ലോ ..
എൽവിസും സലീമും നല്ല കൂട്ടുകാർ ആണ് .അവർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടക്ക് എൽവിസ് എടുത്ത ഒരു സിനിമ വളരെ അധികം നഷ്ടത്തിൽ ആകുകയും അതിനിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം സലിം ക്യാഷ് കടമായി കൊടുത്ത തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും അറിയാം .ഒടുവിൽ സലീമിന് ആ പണം വളരെ അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയം ആയപ്പോൾ എൽവിസിന് അത് കൊടുക്കാൻ ആകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എൽവിസ് മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം മാലിനി എൽവിസിനോട് മകളുടെ ഫീസിനായി ക്യാഷ് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തന്റെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഇല്ലന്നും നീ മുകളിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി സലീമിന്റെ ഭാര്യാ ആയ നിസരിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ പറയുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *