കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുണ്ടി

Posted by

കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുണ്ടി

kalikkan pattiya kundi bY Kamakumaran

(പുതിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പ്രചോദനം ആകാന്‍ കമ്പികുട്ടന്‍ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഈ ചെറുകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ചെറിയ ഇടവേളകളില്‍)

ഹലേ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉൺടെൻഗ്ഗിൽ കഷ്മികുക.കഥയിലേക് വരാം എൻെറ പേരു പറയുൻനില്ല എൻെറ വീടിൻെറ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേഛിയുമായി ബൻധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ണാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ചേഛീടെ പേരു ഗൗരി എന്റെ തെട്ട അടുത്ത വീടു തന്നെയാണ് ചേഛീടെം വീട്.ഭർത്താവും രൻടു കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവരുടെത്.ഭർത്താവിനു വെൾഡ്ഡിങ്ങ് ജോലിയാണ് ,എന്റെ വീടിന്റെ കുളിമുറിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചേഛി അലകാറ് ആ സമയം ഞാൻ മിക്കപ്പേഴും കുളിമുറീലായിരിക്കും.ചേഛീ ഇരുനിറമാണ് തുടുതുടുത്ത ശരീരമാണ്,

ചേഛീടെ കുണ്ടിയാണ് എറ്റവും അടിപ്പൊളി ആരു ഒന്ന് അതിൽ കടിക്കാൻ തോന്നും.ഞാൻ എന്നു ചേഛി അലക്കുന്ന സമയം കളിമുറീ കയറി നേരിൽ കന്ടു വാണം വിടുമായിരുന്നു.അങ്ങനെ ഇത് തുടർന്നു,ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ചേഛീടെം വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത ദിവസം.വീട്ടിൽ ബോറടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ കുതി ചേഛീം അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ കലക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ സന്തൊഷം കൊന്ടു കുളിമുറീലേക്ക് ഓടി കയറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *