അമ്മയുടെ അവിഹിതബന്ധം [AK]

Posted by

അമ്മയുടെ അവിഹിതബന്ധം

Ammayude Avihitham bY: JAMES BOND

 

എന്റെ പേര് – രാഹുൽ. വീട് – എറണാകുളം. എന്നിക്ക് 18 വയസ്സായി. ഞാൻ +2 പടിക്കുന്നു. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും, അമ്മയും, അനിയത്തിയും. അച്ഛൻ ദുബായിൽ അണ്. അനിയത്തിയുടെ പേര് – അഞ്‌ജലി. അനിയത്തി പത്തിൽ പടിക്കുന്നു. അവൾക്ക് 15 വയസ്സായി. അച്ഛന്റെ പേര് – വിജയൻ. 45 വയസ്സായി. ദുബായിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനേജറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇ കഥയിലെ നായിക എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി പറയാം. അമ്മയുടെ പേര് – പാർവതി. 38 വയസ്സായി. പക്ഷെ അമ്മയെ കണ്ടാൽ 38 വയസ്സായി എന്ന് പറയില്ല. അമ്മ നല്ല സുന്ദരിയാണ്. അമ്മക്ക് നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ്. ഇത് ഒന്നുമല്ല അമ്മയുടെ സൗദര്യത്തിന്റെ രഹസിയം. അമ്മയുടെ 38 സൈസ് വരുന്ന അ വലിയ മുലകളും പിന്നെ അ വലിയ കുണ്ടിയും. അമ്മ പുറത്തു പോവുപ്പോൾ സാരി അണ് ദാരികാർ. അമ്മ വയർ കാണിച്ചാണ് സാരി ദാരികാർ. അമ്മ വളരെ സെക്സി അഴിയാണ് സാരി ദാരികാർ. ഞാൻ പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ കൂടെ പുറത്തു പോവുപ്പോൾ ആളുകൾ അമ്മയുടെ മുലയും, കുണ്ടിയും, വയറും നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ഡ്രസ്സ് മറുപ്പോൾ എന്നിക്ക് അമ്മയുടെ വലിയ മുലകൾ കാണാൻ അവസരം ലാപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഞാൻ അമ്മ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന സ്ഥലത് ചുറ്റിപറ്റി നിക്കും. അമ്മ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാറുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റൽ കഴിഞ്ഞല്‍ ഞാൻ ബാത്‌റൂമിൽ പോയി വാണം അടിക്കും. ഒരു പ്രതേക സുഖമാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുലയും, കുണ്ടിയും ഓർത്തു വാണം അടിക്കുന്നത്. അമ്മയെ ഓർത്തു വാണം അടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അമ്മയുടെ അ വലിയ മുലയും, കുണ്ടിയും കണ്ടാൽ എന്നിക്ക് നിയത്രികൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മയെ ഓർത്തു വാണം അടിക്കൽ പതിവായപ്പോൾ, അമ്മയെ കളിക്കണം എന്ന് ഒരു പുതി മനസിൽ ഉണ്ടായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *