രാജ നീതി ഭാഗം 2

Posted by

രാജനീതി – 2

Rajaneethi Kambikatha Part-02 bY:KuttaPPan@kambimaman.net

 

 

നാളുകൾ നീങ്ങി രാജന്റെ കളികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം നടത്താൻ രാജകൂടം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റ നിയമം എതിരാണ്. എന്നാലും രാമപുരത്തിനു പുറത്തുനിന്നും വിവാഹം കഴിക്കാനായിരുന്നു രാജന് ആഗ്രഹം. അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അയൽ രാജ്യത്തെ രാജകുമാരി ചിത്രയുടെ വിവാഹം നാടറിഞ്ഞു. പതി പരിണയം നടത്തുന്നു. അതായത് ധാരാളം രാജാക്കന്മാരെ നിരത്തി നിർത്തി വധു വരാന് വരണമാല്യം ചാർത്തുന്ന ചടങ്ങ്. പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷന് മാല്യം ചാർത്താം. എന്നാൽ അതുവരെ ഒന്ന് പോയേക്കാമെന്നു വസുദേവ രാജനും തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം പരിവാരങ്ങളുമായി അയൽ രാജ്യത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രാജാക്കന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട് . എന്നിരുന്നാലും. തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ രാജൻ വിശ്വാസം വെച്ചു. സ്വയംവരപന്തിൽ എത്തിയ രാജനെ അവർ ബഹുമതിയോടെ ആസനസ്ഥാനാക്കി. 30 ഓളം രാജാക്കന്മാരുണ്ടു.  ചിത്ര വരുന്നതും കാത്തു രാജൻ ഇരിന്നു. എന്നാൽ അതിനു മുന്നിൽ വന്ന തോഴികളെ കണ്ടപ്പോഴേ രാജന് താഴെ അനക്കം തുടങ്ങി. തൊഴികളെ കാണാൻ ഇത്ര നല്ലതെങ്കിൽ രാജകുമാരി ഇംഗമേയുണ്ടാവും. രാജന് അതികം കാത്തുനില്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതാ….. ചിത്ര മന്ദം മന്ദം നടന്നു വരുന്നു. ദേവ കന്യക നടന്നുവരും പോലെ അവളെ കണ്ട രാജാക്കന്മാർ അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റു. എന്നാൽ അവൾ രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നശേഷം മുഖം തിരിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു. ഓരോ രാജാവിനെ കണ്ടു അവൾ തിരിയുമ്പോളും വസുദേവന് സന്ദോഷം കൂടിവന്നു. അവൾ പതുക്കെ വസുവിന്റെ അടുത്തുവന്നു. എന്നാൽ വിധി മറ്റൊന്നാണ് അവൾക്കു വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൾ ഒരു സാധാരണ പ്രജയുടെ കഴുത്തിൽ വരണ മാല്യം അണിയിച്ചു. എന്നാൽ വസുദേവന് കോപം പിടിച്ചുകെട്ടാവുന്നതിലും. അപ്പുറത്തായിരുന്നു. കാരണം അവൾ മാലയിട്ടത് തന്റെ രാജ്യത്തുള്ള  ഒരുവന്റെ കഴുത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നീതി മാറണം എന്നുവിചാരിച്ച. രാജൻ അത് പഴയപോലെ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണകാരനുമായി ചിത്ര വിവാഹിതയായി. വൈകാതെ അവർ രാമപുറത്തുള്ള ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. എന്നാൽ തന്റെ രാജ നിയമം അറിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തുനിന്നും ഒരു യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച .അവനെയും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *