കമ്പി എഴുത്തു കാരോട് ഒരു അപേക്ഷ …

Posted by

  • ഈ സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആണേ കമ്പി ആസ്വാദകരുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ നല്ല എഴുത്തുകാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് . എന്റെ ഒക്കെ കോളേജ് കാലത്തു ഇപ്പോളും ഓർക്കുന്നു സിറ്റികളിലെ മടക്കടയുടെ മുമ്പിൽ പാത്തും പതുകിയും നിന്ന് മുത്തുചിപ്പിയും (അഞ്ചു രൂപ ) ഇരുപതേ രൂപയുടെ നല്ല തകർപ്പൻ കതയും പടവും ഒള്ള തുണ്ട് പുസ്തകം കൊച്ചുപിസ്തകം എന്നെ ഒകെ ആണേ ഞങളുടെ കുട്ടികാലത്തെ കമ്പി പുസ്തകത്തെ ഇങനെ ആണേ അറിയപെടുന്നേ (ഇപ്പോൾ പല സൈറ്റിലും വരുന്ന കഥകൾ അപുസ്തകങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആണേ ) വാങ്ങി അവശത്തോടെ വായിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലിൽ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേർസ് സറുമാരും പലപ്പോളും കുട്ടികളുടെ കൈയിൽ നിന്നും പിടിക്കാറുമുണ്ട് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ . ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല അതിനു ശേഷം യാഹൂ ഗ്രൂപ്സ് വന്നു അതിൽ കമ്പികഥകൾ കൊച്ചുപുസ്തകം പല പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നു അതിലും നല്ല നല്ല കഥകൾ വന്നു . അതിനുശേഷം നല്ല ഒരു കമ്പി സൈറ്റ് കിട്ടിയതേ kambimaman ആണേ വളരെ ആസ്വാദകരം ആണേ ഇതേ അതുപോലെ ഈ site ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കഥാകാരന്മാരുമായിട്ട അപിപ്രയങ്ങൾ പറയാം എന്നതാണ് . ഇനിയും എന്റെ ആഗിരഹത്തിലേക്കു വാരാം ഞ്ഞാൻ അക്കാലത്തെ പുസ്തകങ്ങളിലും  വായിച്ചാ പലകഥകളും നല്ല സൂപ്പർ കഥകൾ അതിൽ പാലകഥകളുടെയും തുടർ പാർട്സ് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല . അതിലെ ഇപ്പോളും വായിക്കാൻ ബാക്കി പാര്ട്സ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ  ഇവിടെ പ്രെസിഡികരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോട് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി എന്ന കഥ ഈ കഥയുടെ ബാക്കി പാർട്സ് അതെ തീം ഉപയോഗിച്ച അതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതാകിലും ഒരു കഥാകൃത്തെ എഴുതുവാൻ ഇനിക്ക് വലിയ അഗരഹം ഉണ്ടേ അതിനായി പ്രതിഫലം താരം തയാറാണ് അഡ്വാൻസ് ചെയുകയും ചെയാം ആർകെകിലും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമാകിൽ ഡോക്ടർസ്മയിട്ട കോൺടാക്ട് ചെയുക.
    ഡോക്ടർസ് ഇതേ ചെയുവാൻ തലപര്യമുള്ളവർക്ക് എന്റെ മെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുവാൻ ദേവായി അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ ഒരു കഥ സ്‌നേഹി ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *