ജേക്കബ്ബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം – 4

Posted by

ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം 4

Jacobinte swargarajyam

By: നോളൻ | Please Visit My Page

 

ഈ സമയം ആഘോഷവേദിയിൽ തിരുവാതിര കളി അവസാനഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു .. കളിക്കിടയിൽ വിടരുന്ന റോസിയുടെ കുണ്ടിയും മുലയും കാണാൻ വൻ ജനാവലി ആയിരുന്നു. പലരും കൊതിയോടെ റോസിയുടെ ശരീര ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന കണ്ട്, ജേക്കബ്ബ് പുളകിതനായി .. ഇങ്ങനെ ഒരു മാതക റാണിയെ തനിക്ക് ഭാര്യയായി പണ്ണിരസിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ അയാൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നി..  പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കാമവെറി പൂണ്ട ഒരാൾ അവിടുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ.. തിരുവാതിര കളി കഴിഞ്ഞുടൻ അവൻ ആ ആർക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലേക്ക് നടന്നു ചെന്നു (ജോൺ നെ കൂടാതെ 4 പേരാണവിടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു നീഗ്രോസും ഉണ്ട്, കഥയുടെ സുഗുമമായ അവതരണത്തിന് വേണ്ടി നീഗ്രോസിന്റെ സംഭാഷണവും മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു.) .. അവൻ വരുന്ന കണ്ട് ഗ്യംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ കാമരാജ്ഞിയുടെ കളി…?

അവൻ ഇതു കേട്ടു പറഞ്ഞു, ഹമ്മമ്… കഴിഞ്ഞു , കളിക്കിടയിൽ അവളുടെ കുണ്ടിയും മുലയും തള്ളിവിടരുന്ന കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രോ.. ഇന്നെങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *