പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 4 [Sakshi Anand]

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 4 Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil
Part 4 Authro :  Sakshi Anand | Previous Part പ്രിയരേ….ഇതാ വീണ്ടും !….മറ്റൊരു
ഡിസംബർ കൂടി, തൊട്ടരികെ എത്തി. വളരെ കാലവ്യത്യാസത്തിന് ശേഷമാണ്, വീണ്ടും ഒരു പുതിയ
ഭാഗവുമായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. പതിവ്പോലെ, പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ടനിര തലങ്ങും
വിലങ്ങും വേട്ടയാടി, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നാൽ കഴിയുന്നത് നിർവ്വഹിച്ചു,
പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആക്കംകൂട്ടി…ഒടുവിൽ ”കോവിഡ് ബാധ” കൂടി ആയപ്പോൾ…ഒരിക്കലും
ഇത്രത്തോളം എങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ആവുമെന്ന് […]

Continue reading

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 4 [Sakshi Anand]

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 4 Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil Part 4 Authro :  Sakshi Anand | Previous Part പ്രിയരേ….ഇതാ വീണ്ടും !….മറ്റൊരു ഡിസംബർ കൂടി, തൊട്ടരികെ എത്തി. വളരെ കാലവ്യത്യാസത്തിന് ശേഷമാണ്, വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഭാഗവുമായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. പതിവ്പോലെ, പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ടനിര തലങ്ങും വിലങ്ങും വേട്ടയാടി, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നാൽ കഴിയുന്നത് നിർവ്വഹിച്ചു, പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആക്കംകൂട്ടി…ഒടുവിൽ ”കോവിഡ് ബാധ” കൂടി ആയപ്പോൾ…ഒരിക്കലും ഇത്രത്തോളം എങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ആവുമെന്ന് […]

Continue reading

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 3 [RE-LOADED]

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 3 Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil
Part 3 Authro :  Sakshi Anand | Previous Part സാക്ഷി ആനന്ദ് ” പ്രണയം കഥപറഞ്ഞ
മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ ” ഭാഗം -2 ൽ ….ഭാഗം 1 ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി…” പീസ്” തീരെ
ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ മാത്രമോ എന്തോ ?…അതിന് ”പ്രതികരണങ്ങ”ളും തീരെ കണ്ടില്ല !.
കഥ, ആവശ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ…ഈ ഭാഗത്തിലും ലവലേശം ”കമ്പി” തിരുകി ഇറക്കാൻ ഈയുള്ളവന്
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നുള്ള […]

Continue reading

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 3 [RE-LOADED]

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 3 Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil Part 3 Authro :  Sakshi Anand | Previous Part സാക്ഷി ആനന്ദ് ” പ്രണയം കഥപറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ ” ഭാഗം -2 ൽ ….ഭാഗം 1 ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി…” പീസ്” തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ മാത്രമോ എന്തോ ?…അതിന് ”പ്രതികരണങ്ങ”ളും തീരെ കണ്ടില്ല !. കഥ, ആവശ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ…ഈ ഭാഗത്തിലും ലവലേശം ”കമ്പി” തിരുകി ഇറക്കാൻ ഈയുള്ളവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നുള്ള […]

Continue reading

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 2

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ 2 Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil Part 2 Authro :  Sakshi Anand | Previous Part സാക്ഷി ആനന്ദ് പ്രിയരേ ….കാലം, ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു ജനുവരിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു .എല്ലാവർക്കും ആദ്യം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ” രണ്ടുവാക്ക് ”. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ആദ്യഭാഗം എഴുതി മടങ്ങിയതാണ് . അടുത്ത ജനുവരി വേണ്ടിവന്നു ”തുടർഭാഗം ” എഴുതി അയക്കാൻ !. ഒരു നീണ്ട […]

Continue reading

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil
Authro :  Sakshi Anand പ്രിയരേ …പ്രിയ സുഹൃത്ത് , സൈറ്റിലെ പ്രതിഭാധനയായ
എഴുത്തുകാരി ,” സിമോണ”യുടെ….ഒറ്റ അദ്ധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ” ഒരു കഥ ”യ്ക്കായി
പരിശ്രമിച്ചു കൂടെ ?…. എന്ന ചോദ്യത്തിന് – ആവാമല്ലോ !….എന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്നുവന്ന
ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇത് .പക്ഷേ …കൊടുത്ത വാക്ക് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാൻ എനിക്ക്
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . ഒന്നാമത് ,എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദൈർഘ്യo […]

Continue reading

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil Authro :  Sakshi Anand പ്രിയരേ …പ്രിയ സുഹൃത്ത് , സൈറ്റിലെ പ്രതിഭാധനയായ എഴുത്തുകാരി ,” സിമോണ”യുടെ….ഒറ്റ അദ്ധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ” ഒരു കഥ ”യ്ക്കായി പരിശ്രമിച്ചു കൂടെ ?…. എന്ന ചോദ്യത്തിന് – ആവാമല്ലോ !….എന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്നുവന്ന ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇത് .പക്ഷേ …കൊടുത്ത വാക്ക് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . ഒന്നാമത് ,എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദൈർഘ്യo […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 3 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 3 Erattakkuttikalude Makkal Part 3 | Previous Part
Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   NknS Ca]½]psX ko«n Smfhfm¡n]SnWp tlgfpÅ bpSn] dÔ¯n³s_
NT A_n]\sf¦n ASv AknsX Smfhw SpX§n] BUy UnW§Ä fpS`pÅ Nm^y§an Wn¶v SpXt§*nk^pw
. F¶m bns¶ A§sWSs¶ Bkmw Atà ?. MmWknsX Smfhfm] BUy Unkh§Ä….hwPSnNsaÃmw hmVm^\
tbms` NX¶p tbm]n . CX]v¡v Ca]½ knan]v¡pt¼mÄ AkÀ Bklys¸Xp¶ hv–T`¯p , […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 3 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 3 Erattakkuttikalude Makkal Part 3 | Previous Part Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   NknS Ca]½]psX ko«n Smfhfm¡n]SnWp tlgfpÅ bpSn] dÔ¯n³s_ NT A_n]\sf¦n ASv AknsX Smfhw SpX§n] BUy UnW§Ä fpS`pÅ Nm^y§an Wn¶v SpXt§*nk^pw . F¶m bns¶ A§sWSs¶ Bkmw Atà ?. MmWknsX Smfhfm] BUy Unkh§Ä….hwPSnNsaÃmw hmVm^\ tbms` NX¶p tbm]n . CX]v¡v Ca]½ knan]v¡pt¼mÄ AkÀ Bklys¸Xp¶ hv–T`¯p , […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 Erattakkuttikalude Makkal Part 2 | Previous Part
Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   Ca]½]psX ko«nWpÅns` hpµ^fm] dÍv_qfns` ASnhpµ^fm]
Nmf¡mjvINÄ N*v Fsâ l^o^fmsN {bN¼WwsNm*v , ^àfmNtk N«bnXn¡psf¶p tSm¶n] H^p
Wnfngw….CWn NqXpS tW^s¯ s`hvdn]³ AWp{eqSnNÄ¡v AkÀ C^pkt^]pw kn«psNmXp¯m , S³s_
Nm^yw k`n] b^p§`n B]mt`m ?…F¶ In´]m Mm³ bns¶ sSÃpw Bt`mIn¨p Wn¡msS , sfsà B
BtQmgsNmjp¸nt`]v¡v […]

Continue reading