റാഷിദയുടെ സൗന്ദര്യവും ഫയാസിന്റെ മോഹവും 2

Posted by

റാഷിദയുടെ സൗന്ദര്യവും ഫയാസിന്റെ മോഹവും 2

RASHIDAYUDE SAUNDARYAVUM FAYASINTE MOHAVUM PART 2 BY MAINAZ

Click here to read all parts
[https://Muthuchippi.net/?s=Rashidayude+Saundaryavum+Fayasinte+Mohavum]

AkapsX Ipk¶p SpXp¯ t_mhm bqkv sâ CSÄ tbms`]pÅ
Ip*nsW Ak³ Ssâ Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n I¸n k`n¨p .. Aksâ ssNNÄ AkapsX fp`Nap`qsX]pw
SpX]n`qXt]]pw HmXn Nan¨p .. AkÄ AkWp bNpSn Nojv sb«Sv tbms` AkWp tSm¶n .. AkÄ
N®v ^*pw AX¨p sk¨v Aksâ Nmf tNanNan f]§n … A^]v¡p fpNan Aksa Ak³ WPvWfm¡n]Sv
tbm`pw AkÄ A_nªnà .. kn]À¸nsâ PÔfpÅ AkapsX Np«n t^mfw DÅ N£¯n Aksâ Wm¡v Wo«n]pÅ
W¡`n`m\v AkÄ sbs«¶v tdmVw Sn^n¨p Nn«n]Sv tbms` ImXn Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p sNm*v b_ªp
.. Ct¸mÄ tk* Mm³ BsN kn]À¯p Wm_n C^n¡p¶p ¹ohv .. Ak³ b_ªp FWn¡v CSv WmäfÃ…
`i^n]m\v .. A{S Nm`fm]n Cu H^p Wnfng¯nWp tk*n Mm³ Nm¯n^n¡p¶p F¶v b_ªp sNm*v Ak³
AkapsX N£¯nsW ^*pw fm_n fm_n W¡n SpX¨p .. Aksâ Wm¡v AkapsX sIkn]n`pw Njp¯n`pw
Ip*n`pw Cjªp fp`Nsa `£yfm¡n Smtj¡v Wo§n ..AkapsX {dms] k`n¨p Du^n Smsj]n«p ..
AkapsX N_p¯ fp` sWm«nsW Aksâ Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n I¸n k`n¨p .. AkapsX l^o^¯n N_âv
AXn¨Sv tbms` AkÄ hpOw sNm*v kn_ªp.. H^p ssNsNm*p H^p fp`s] Nl¡n]pw ftä fp`s]
Wm¡v sNm*v W¡n]pw AkÄ AksW hpin¸n¨p … fm_n fm_n ^*p fp`Nan¡qsX Ak³ AkapsX
Nmf¯nWv Sn^n sNmap¯n ..AkapsX Nmfw Aksa bqÀ\fm]pw Akan `in¸n¨p… Aksâ H^p ssN
AkapsX Ip^nUm_nsâ bmânsâ DÅn`qsX AkapsX A¸w `£yfm¡n Wo§n .. Aksâ ssN AkapsX
bq_n D^hn]t¸mÄ AkÄ Biv F¶ fqan Aksâ S`s] bnXn¨p AkapsX fp`Nant`¡v AfÀ¯n ..
¶MWp Npan¨ AkapsX bq_nsW Ak³ sfsà H¶v St`mXn .. ASnsâ Dant`¡p Ssâ WmXv kn^`nsW
N]än.. AkÄ D½v ../ F¶v b_ªp AkapsX A^ sbm¡n sNmXp¯p

Aksâ fpOw AkapsX fp`Nan Af^pt¼mÄ Aksâ kn^ AkapsX bqän N]_n C_§n. AkÄ hpOw
sNm*v Hmt^m lÐw bp_s¸Xpkn¨p ..

Biv . D½v ,, cm …] Biv. fSn ABiv

AkapsX bqän³s_ A\sN«v sbm«n ASn Wn¶v skÅw sbm«n H`n¨p. AkapsX ssNNÄ AksW St`mXn
../ Ak³ H^p ssNsNm*p AkapsX bmâpw bm\väohpw Ajn¨p Smsj C«p .. Fs¶¡mapw H^pbXv
{bm]¯nWp Ca]Sm] H^p¯sâ fp³bn`m\v Mm³ Wq dÔfnÃmsS NnX¡p¶Sv F¶ tdmVsfm¶pw
AkÄ¡nÃm]n^p¶p .. hpO¯nsâ sNmXpfpXn]n F¯n] AkÄ b^nh^w f_¶p Fs´ms¡t]m bp`¼n
thmc]n Aksa Im^n C^p¯n AkapsX ^*p Nm`pw sbm¡n sk¨v Ak³ S_]n fp«pNp¯n^p¶p …
sI_n] sI_n] t^mffpÅ AkapsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bq_nsâ huµ^yw AksW H¶pw NqXn tcmfn`m¡n … Ak³ fWhn f{´n¨p ../ Fs¶
C¯^w k^vgw sNmSn¸n¨ Fsâ I¡^ bqt_. Wns¶ Mm³ Sn¶m³ SpX§pN]m\v NXn¨p NXn¨p Sn¶pw
Ak³ AkapsX bqänt`¡v Ssâ fpOw AfÀ¯n sk¨v ASnsâ
f\w Dant`¡p fSn k^ptkmaw k`n¨p .. B f\w AksW {em´Wm¡n. b«n bm]hw W¡p¶Sv tbms`
Ak³ ASnsW W¡n W¡n NpXn¨p.Nmfw Akans` Wm\s¯ bqÀ\fm]n CÃmsS B¡n]n^p¶p … kn]À¸pw
sI_n] ^oSn`pÅ fq{S¯nsâ f\kpw AksW Btkl¯n`m¡n. AkÄ AkWp W¡m³ bmN¯n bqÀ Nk¨p sk¨v
sNmXp¯p ..: Ak³ AkapsX N´nsW Ssâ Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n I¸n k`n¨p AkÄ ABiv tfmWp F¶v
A`_n sNm*v Aksâ S` emPw bnXn¨p AkapsX bqänt`¡v AfÀ¯n sk¨v. AkWp fSn k^ptkmapw
AkÄ AkWp bqÀ Soän¨p .. Aksâ hpin¸nNÄ Njnªt¸mÄ AkÄ Fjpt¶äp AksW thmc]nt`¡n«p Aksâ
{ZÊv Hmt^m¶m]n AkÄ Du^n fmän .. Np`¨p Wn¡p¶ Aksâ Np®s] tWm¡n AkÄ AksW H¶v
Nan]m¡n .. Wm\w fm_n sbs«¶p*m] AkapsX hzemk fmäw AksW AÛpS sbXp¯n … Aksâ Ip*n`pw
Nknan`pw sWän]n`pw sW©n`pw k]än`psfms¡ AkapsX Ipk¶ Ip*pNÄ sNm*v AkÄ In{Sw k^¨p
..

AkapsX Ip*p Aksâ Np® `£yfm¡n Smjvt¸m«p I`n¨p

Aksâ Np®]psX tNmXn]n AkÄ fp¯fn«p. Ak³ hpO¯nsâ hzbvW t`mNt¯¡v b_¶p]À¶p … Aksâ
^*p SpXNsa]pw ANän sk¨v Ss¶ CSv ks^ hpin¸n¡m³ Akapw S]ms_Xp¯p .. Aksâ Np®s]
km]n`n«p sFhv {Now tbms` AkÄ Du¼n k`n¨p . Aksâ tdmÄ t`]pw SpX]n`qsX]pw AkÄ Wm¡v
I`n¸n¨p AksW hpin¸n¨p .. ASv NjnªpÅ Nman AksW sM«n¨p … Aksâ Nm ^*pw sbm¡n sk¨v
AkÄ Aksâ dm¡nt`¡p Wmkn«p N_¡n. ASv AkWn Np_¨p Wm\w D*m¡n F¦n`pw AkapsX Wm¡nsâ
hpin¸n¡`n Ak³ b^nh^w f_¶p B hpO¯n A`nªp tbm]n … Np®]n Wn¶pw bm sbm«n Han¡pw
F¶v tSm¶n]t¸mÄ Ak³ tkPw Fjpt¶äp AkapsX Ip*nsW Ssâ km]nNpan¡m]n I¸n k`n¨p ..//
CWn AkhmW _u*nt`¡v NX¡mw Asà F¶k³ AkapsX sIkn]n f{´n¨p … AkÄ Wm\w H«pw Nm\n¡msS
Ss¶ b_ªp Wo C^n¡v Mm³ sI]mw F¶v … AksW thmc]n Im^n C^p¯n AkWnt`¡v– fpOw Sn^n¨p
Aksâ SpXNÄ¡p ^*p sshZv `pfm]n Nm C«p AkÄ C^p¶v. Aksâ Np®s] bnXnbn¨p sfsà AkapsX
bqänt`¡v SÅn … Np® N]_n] hpO¯n AkÄ Nojv Ip*p NXn¨p tfmant`¡pw Smtj¡pw ImXn
Nan¨pv … AkapsX AXn]psX hvboZv NqXn k^pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX Np*n]pw Aksâ SpX]pw AXn¡pt¼mÄ DÅ ¹¡v ¹¡v hu*pw NqXn NqXn.
k¶p … Np_¨p tW^w AsS sbmhng³ C Nan SpXÀ¶v. bns¶ Ak³ b_ªp CWn Mm³ AXn¡mw F¶v …
thmc]psX Im^n]n AkapsX ssNN ^*p sk¨v Nm ^*pw ANän sk¨v AkÄ NpWn¨p WnÀ¯n .//
At¸mjm\v AkapsX Np*n]psX huµ^ymw Ak³ fpjpkWm]n BhzUn¨Sv. Ak³ Np*n]psX bmans]
ANän B Spa]nt`¡p Aksâ WmNv N]än .. Np_¨p
AkÄ SWn¡p S¶ hpOw Ak³ AkÄ¡p Sn^n¨p sNmXp¯p …

AkapsX Np*n]psX f\w Aksâ Np®s] H¶pw NqXn d`w sk¸n¨p. fSn k^ptkmaw Ak³ AkapsX
Np*ns] Sn¶n«p .. AkapsX bqän³ bnaÀ¸nt`¡v Aksâ C^p¼v S*nsW N]än … AkÄ ho¡m^w
bp_s¸Xpkn¨p .. Biv. tim]v .. HmHmHm DuDu
AkapsX fqa`pw bp`¼`pw AksW Btkl¯n`m¡n. Ak³ Ssâ AXn]psX hvboZv Nq«n … ¹¡v ¹¡v
¹¡v. Aksâ Np® ASn lànt]msX AkapsX bqän N]_n C_§n

AkapsX bqän Wn¶v tS³ bp_s¯ms¡ H`n¨pv

Aksâ A^s¡«v fp_pNn .. Ak³ fmN-vhnfw hvboZn AXn¨p iq F¶ H^p A«imh¯n`qsX Ak³ Aksâ
ko^ys¯ AkapsX bqänt`¡v Hjp¡n …

Ipk¶p SpXp¯ AkapsX fpOs¯ Wm\kpw ht´mgkpw Nmfkpw Ak³ {lUn¨p

^*p tb^pw Np_¨p tW^w A§sW Ss¶ H«n bnXn¨p NnX¶p ..Aksâ ssN kn^`pNÄ AkapsX I´n
knXkn`qsX HmXn¨p sNm*v Ak³ b_ªp .. CSnt`¡pw NqXn Nan¨n«v C¶v CWn WnÀ¯mw .. AkÄ
sbs«¶v S` sbm¡n AksW tWm¡n tImUn¨p
Fs´ tfmWv¡v Fs¶ sNm¶tà hfmVmWw Bkq F¶pt*m
Ak³ b_ªp H¶v tbm .. AknsX N]än]m Imkpsf¦n t`mN¯p C¶v H^p fUm½mÀ tbm`pw
Nm\nÃm]n^p¶p .. AkÄ b_ªp Wnsâ fUm½fm^psX Nm^yw FWn¡v A_n]nà bs£ Mm³ Imkpw .. Fsâ
sNt«ym³ H^n¡Â ss{X sI]vSSv B\v Hm Mm³ A]msa SÃn]nà F¶v fm{Sw … A¶v fpS C¶v ks^
A]mÄ Np*n F¶ km¡v b_]p¶Sv Mm³ tN«n«nà .. Ak³ b_ªp ASv A]mÄ¡v– N]äm³ A_n]mªn«m\v.
ASnsW Np_¨p {XnN-vhv Hs¡ D*v .. AkÄ b_ªp Wnsâ H^p {XnN-vhvDw Fsâ Np*n]nÂ
b^o£n¡tà tfmWv. Wo F´v b_ªm`pw Mm³ h½Sn¡nà .. Ak³ fpOw koÀ¸n¨p. ASv B\p§apsX
Øn^w W¼_m\v. sb®v H¶v C\§n]m bns¶ fpOw koÀ¸n¨p Nm^yw tWXp¶Sv
AkÄ b_ªp .. At¿m tfmWv bn\§tÃ.. B kr¯nsN« Ø`t¯¡v B¡n«v F´v Nn«mWm .. Ak³ AW§msS
Wn¶p.. AkÄ b_ªp sl^n H¶v {lfnt¨m tkUWn¨m Mm³ Wns¶ sNmÃpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¶v b_ªp AkÄ Aksâ S`¡v H^p sNm«v sNmXp¯p FjptWäp b_ªp .. Wn`¡v Mm³
`pdv–_pNg³ FXp¯n«v k^mw F¶v b_ªp AkÄ A¸p_t¯¡v WX¶p .. WPvWfm] AkapsX Np*n
WX¡pt¼mÄ SmafnXp¶Sv N*p Ak³ fWÊn b_ªp .. Fsâ sbmt¶m F{S tb^v sNmSn¨ hmVWw B\v
CSv. C¶v CSnsW Mm³ AXn¨p No_n Na]pw.. AkÄ `q{dnt¡g³ Aksâ ssN]n sNmXp¯n]n«p
b_ªp. bvaohv Fs¶ sNmt¶¡tà .. Wns¶ sNm¶m bns¶ FWn¡^m fpt¯ F¶v b_ªp Ak³ Fjpt¶äp
Aksa tZmPo hvssä`n WnÀ¯n

AkapsX Np*n]nt`¡p `pdv–_pNg³ C«p .. Np*n Spas] sfsà SXkn. AkÄs¡m^p {btSN S\p¸pw
hpOkpw Hs¡ tSm¶n .. Ak³ Aksâ Iq*p kn^`nsW AkapsX sI_n] Np*n Spa]n N]än .. AkÄ
Biv F¶v Np_pNn .. Wà ssX«m]n^p¶p AkapsX Np*n … Np_¨p tW^w A§sW SpXÀ¶v WXp kn^`pw
NqXn ASnt`¡p N]än C_¡n .. AkÄ Dcv F¶v fqan … Ak³ tImUn¨p F´m tkUW]pt*m .. AkÄ Dw
CÃ F¶v b_ªp .. At¸mÄ bns¶ F´m hpOw Dt*m AkÄ Dw F¶v fqan …. F´v hpOfm\v Ak³
tImUn¨p

AkÄ b_ªp tks_ H^p {btSN hpOw … Sq_m³ fp«n]Sv tbms`

Ak³ Aksa Nan]m¡n .. At¿ Wm\w CÃm¯kÄ

At¸mÄ AkÄ Sn^n¨pw b_ªp. bns¶ ¯p_q¶ Ø`t¯¡v kn^`n«p Ca¡n sNm*v

C^n¡p¶ksâ fp³bn B\tÃm Wm\w Nm\nt¡*Sv ..

Fsâ At½m Mm³ H¶pw b_ªnà .. C{S hvfmÀ«v Ds*¶p A_nªn^ps¶¦n Mm³ fp³tb ss{X
sI]vtSsW. Ak³ b_ªp

ASv Fsâ Npj¸fà F¶v Akapw Sp_¶Xn¨p

A§sW kn^Â sNm*v Ca¡n … Ak³ d`w sk¨v k¶ Ssâ Np®s] AkapsX Np*n Spa]nt`¡p D^hn …
AkÄ Biv F¶v Np_pNn AkapsX Ip*v A_n]msS NXn¨p

Ak³ sfsà Aksâ Sp¼nssN ASnt`¡v N]äm³ SpX§n tNmXn emPw N]_pt¼mÄ Ss¶ AkÄ Wn`knan¨p
… Biv fSn fSn. tk* c] bvaohv Mm³ Ct¸mÄ Imkpw

AknsX AW§msS C^n¡v sbs®. B^pw ImkmWpw f^n¡mWpw H¶pw tbmNp¶nà F¶v b_ªp Ak³ Aksâ
Np®s] AkapsX Np*n]nt`¡p Bªp SÅn .. AkÄ km]n ssN sk¨v sNm*v Nqkn … AkapsX N®nÂ
Wn¶pw sbm¶o¨ b_¶p … Ak³ AsSm¶pw
ssf³Zv sI]vSnÃ. Ak³ Aksâ Np®s] AkapsX Np*n]nt`¡p N]än C_¡n .. AkapsX tkUW sfsÃ
sfsà hpOfm]n fm_p¶Sv AkÄ A_nªp .. Aksâ AXn]psX hvboZv AWph^n¨p AkÄ Np*ns]
fpWvbnt`¡pw dm¡nt`¡pw I`n¸n¨p .. Ak³ AkapsX sI_n] Np*n Sp\s] k`pSm¡n
..AkapsXNp*nSpaAksâNp®s]fpjpkWm]nDÅnt`¡vhznN^n¨p..ssX«pNp*n]nÂNp®N]_pt¼mÄDÅhpOwAk³sl^n¡pwBhzUn¨v…AkapsXNp*nSpa]n`pwAk³BUyfm]nbmÂAentgNwWX¯n…

A¶vfpSÂAÐpknsâ_mgnUc]mhnsâ^ihy
NmfpNnB]n…

tks_H^mapfm]nAkÄ¡ps*¶pb_ªdÔwDÅSmt\mAÃsbmÅmt\mF¶vc]mhnWvA_n]nÃ./Ak³ASvAktamXvtImUn¡mWpwtbm]n«nÃ..

Leave a Reply