ഷാർജയിലെ കളി

Posted by

ഷാർജയിലെ കളി

SHARJAYIE KALI BY NONAME

Fsâ tb^v b_]p¶nà F¦n`pw NT¡v H^p hpP¯n³tk*n H^p tb^v sNmXp¡mw
Mm³ cm^nhv WÃ D]^w ASymklyw SXn H^p fm Wn_v-_w
Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ AWpekw B\v NT]psX ^h¯nWp tk*n Np_¨p F^nkpw bpan]pw D*v
Wm«n tNmtaKn bYn¡p¶ hf]¯m\v Mm³ {bm^mÐw sNm*v gmÀK]n F¯p¶Sv
ASymklyw cmfn`n dm¡v{Pu*v DÅSv sNm*v knhnänwPv CÂ k¶p tKmdv tWm¡p¶ hf]w
_qfn Mm³ b`t¸mjpw Hä¡m]n^n¡pw _qfn Wm`v Bam\v Fsâ fmf³ ^*p Nhn³hv MmWpw
b`t¸m]pw N¼nNTNÄ km]n¨p km\fXn¡`m\v Fsâ b\n A§sW C^ns¡]m\v Cu hwekw WX¡p¶Sv
^mkns` Fjpt¶äp tKmPnRv tbmNpw ASv tks_ F´nWpw Aà Wà f`]man B³än fmÀ WX¡mWn_§pw
Ak^psX WX¯w Nm\m³ tk*n]m\v Mm³ tbmNp¶Sv AÃmsS Fsâ tdmZn tg¸v B¡WÃ
A§sW FÃm Unkhkpw SpXÀ¶p H^n¡Â Mm³ WX¡p¶ hf]¯p H^p Bân HmXn k^p¶p Mm³ Ns®Xp¡msS
tWm¡n Wn¶p Fsâ ABUys¯ tWm«w Ak^psX BZnD`]p¶ fp`]n`m]n^p¶p
H^p 36 sshhv WÃ skap¯ l^o^w 85 sshhv Np*n WÃ tg¸v Mm³ tWm¡n WX¶p Np_¨p hf]w
Njnªt¸mÄ AkÀ tbm]n
d«v– Fsâ fWÊn Wn¶pw AkÀ fm]msS Wn¶p Ak^psX Bmm fp`]psX Im©m«w Np*n]psX Ca¡w
bSns] HmXn k^pt¼mÄ Caw IqX¯p kn]À¸p SpÅnNÄ Han¨p k^p¶ Ak^psX fpPw Fsâ Np«³ N¼n
Bkm³ ASv fSn]tÃm
Mm³ _qfn F¯n. AknsX B^pw Cà FÃmk^pw Zyq«n¡v tbm]n. Mm³ Aks^ HmÀ¯p sdZn NnX¶p
`p¦n]psX CX]n NqXn Fsâ Pp`mtW St`mXns¡m*n^p¶p.
Fsâ In´ fpjpkWpw Ak^m]n^p¶p B^m?? F´m?? Fs¶m¶pw A_n]nÃm]n^p¶p f`]man Bamt\m AtSm
fäp Bt^`pw Bt\m?
A§sW A¶v Mm³ Aks^ HmÀ¯psNm*v km\fXn¨p.
A¶v FWn¡v NT]psX Bklyw k¶nà fWhn fpjpk³ B Bân I^¡v B]n^p¶p
Mm³ fWÊn Nps_ Bt`mIn¨pNq«n.
bntä Unkhw kas^ tW^s¯ F\oäp tNmÀ\ngn F¯n tKmPnRv SpX§n
Np_¨p Nmhn]pt¼mta¡pw Fsâ Bmm Nmf hpµ^n NX¶pk¶p.
skÅ Wn_¯n`pÅ Xn tgÀXv H^p »q NaÀ {Xm¡v bmâv nlh` gq. Mm³ Hm«w AkapsX bn¶nNqXn
]]m¡n A§sW SpXÀ¶p Nps_ Njnªp Mm³ H^p hoän tbm]n^p¶p Mm³ BsP HmXn SaÀ¶p NnS¨p.
d«v– AkÄ Hm«w WnÀ¯n]nà Mm³ fWÊn knIm^n¨p Fs´m^p ÌmfnW ]m\v Cu hpµ^n¡v.
A§sW Mm³ C^n¡pt¼mÄ sb«¶m\v AkÄ Fsâ AXp¯v k¶n^p¶Sv FWn¡v fWÊn Wà ht´mgw tSm¶n.
sbs«¶v AkÄ FâXp¯p tImUn¨p???
…… em]v sSmX bmWn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tUtSm
Fsâ N¿n skÅw D*m]n^p¶p ASnWm]n^p¶p AkapsX k^kv Mm³ Fsâ N¿n C^p¶ skÅw sNmXp¯p
In´n¨p bXt¨msW H^p sb®nsW AXp¯v Nn«n]t¸mÄ AkÄ inµn¡m^nt]m FWn¡mt\Â inµn sSmX
sSmX fm`pw.
A§sW Mm³ Aksa tWm¡n Wn¶p Fsâ N¿n Wn¶pw skÅw km§n NpXn¡m³ tW^w kn]À¯p WWªp
Wn¡p¶ Aksa Mm³ WÃtbms` {l²n¨p. skÅ Xn tgÀXv kn]À¯p AN¯n«n^p¶ »m¡v {dm WÃtbms`
Mm³ N*p Fs´m^p hvssä B\v AkÄ¡p.
AkÄ skÅw NpXn¡p¶SnWnX]n FWn¡v H^p NmÄ k¶p Mm³ BUyw f`]ma¯n hwhm^n¨p d«v– ASv
FWn¡v H^p CâÀkyq NmÄ B]n^p¶p Mm³ NmÄ N«v sI]vSp At¸mam\v AkÄ Ft¶mXv f`]man At¶m
Fs¶m^p tImUyw Fsâ fWÊn Wà ht´mgw tSm¶n Mm³ b_ªp
Mm³:AsS
AkÄ : Mm³ BUyw inWn]n hwhm^n¡¯nWv thm_n
Mm³ :tWm t{bm»w
AkÄ :im]v Mm³ sÌÃ
Mm³ : im]v cm^nhv
M§Ä b^nI]s¸«p AkÄ Wà sNm«¡m^n A¨m]Sn AkÄ b_ªp A¨m]³ H^p N¼Wn]n kÀ¡v– sI¿p¶p AkÄ
siuhv sskcv– B\v M§Ä Nps_ hwhm^n¨p b^nI]s¸«p (ASnWnX]n Nps_ Unkhw NX¶p tbm]n
AkapsX H^p¸mXv sWm¼^§Ä A§nsW A§sW Mm³ knk^n¡p¶nà )
A§sW B Unkhw k¶p Fsâ fWÊn f_¡m³ bäm¯ BUyfm]n Mm³ H^p sb®nsW b®n] Unkhw
A¶v ^mkns` bSnkv tbms` M§Ä tNmÀ\ngv F¯n tKmPnRv Njnªp C^p¶p AkÄ Ft¶mXv b_ªp
N`ym\w Njnªp fq¶p kÀgw B]n Np«nNÄ B]nà Nps_ sfZnhn³ FXp¯p c`w D*m]nà N`ym\w
Njnªp H^p kÀgw Njnªp CknsX k¶Sm\v cv`män Bs\¦n Hä¡v A§sW sNmt_ Nm^y§Ä b_ªp Fsâ
tcm¬ W¼À fpWvtb km§n]n^p¶p A§sW M§Ä hwhm^n¨p A¨m]³ Ct¸mÄ shN-vhv tWmXv bj]
Sm`vb^yw CÃ F¶Sv Mm³ AkapsX fpO¯p Wn¶pw H^p Wn^ml tbms` kjn sIXp¯p
A§sW H^p Unkhw FWn¡v D¨¡v H^p NmÄ k¶p Mm³ FXp¯p AkÄ B\p tcm\n Ft¶mXv b_ªp A¨m]³
N¼Wn Bkly¯nWv AdpUmdn ks^ tbmNp¶p C¶v 4tZ]v–hv Njnªp k^pw Mm³ Hä¡v _qfn C^p¶p
fXp¯p Mmfp¡v bp_¯p tbmNmw F¶pw AkÄ cpÄ In`kv sI¿msf¶pw (Asæn`pw hnhnänwPn DÅ
sFsâ N¿n FknXp¶m Nymgv ) A§sW M§Ä tbm]n fXn§n k^pt¼mÄ ssWäv B]n cpZv– tim«`nÂ
Wn¶pw Njn¨p.
AkapsX _qfn F¯n AkÄ b_ªp WnW¡v Wmsa tbmNmw Ft¶mXv A¨m]³ A¸p_s¯ Bâns] knan¡m³
b_ªSm\v Ct¸mÄ H^pbmXv hf]w B]ntà Mm³ BUyw FSnÀs¯¦n`pw AktamsXmSv NnX¡p¶Sv
Bt`mIn¨p AknsX Wn¶p AkapsX]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Dt±ls¯ ASpSs¶ B]n^p¶p.
M§Ä Npan¨p {cgv B]n AkÄ Wà Caw Wo` NaÀ fmN-vhn C«pk¶p Mm³ H^p {Xm¡v bmâpw Xn
tgÀXvDw A§sW M§Ä sdZv–_qw F¯n hnwPnÄ sdZv–_qw t¹äv B\v ASv AkÄ Ft¶mXv b_ªp CknsX
H^pfn¨p NnX¡mw Hmt¡ b_ªp AkÄ ss`äv Hmcv– sI]vSp FWn¡ms\¦n D_¡w k^p¶nà BUyw
B]n«m\v H^p sb®nsâ NqsX ASpw B^pw CÃmsS M§Ä ^*p tb^v fm{Sw Mm³ Sn^nªpw f_nªpw
NnX¶p Mm³ Sn^nªp NnX¡pt¼mÄ Mm³ A_n]msS AkapsX FknsXt]m H¶pw sSm«p WÃ bªn tbm`pÅ
Ø`w Mm³ H¶psXsSm«v tWm¡n At¹mt`¡pw AkÄ Fs¶ sN«n bnXn¨p AkÄ NXn fq¯p
Wn¡pN¿m]n^p¶p Mm³ bnXn¨Sv AkapsX k]À B]n^p¶p Mm³ N^pSn AkapsX k]À C§sW Bs\¦nÂ
dm¡ns]Ãmw F§sW D*mNpw. AkÄ Fs¶ km^nbp\À¶p sfsà Fsâ sIkn]n b_ªp “”¹ohv FWn¡v
Wns¶ tk\w. WnW¡v Fs¶ F´tkt\`pw sI¿mw H^mapw A_n]nà “” MmWpw fWÊn ht´mgw sNm*v
Span¨mXn…..(SpX^pw…. )
NB: Fsâ BUys¯ FjpSmWv CSv Wn§apsX t{bmÕmiWw Ds*¦n SpX^pw sSäpNÄ Ds*¦n h£fn¡pN

Leave a Reply