ഞാൻ കാണാത്ത സ്വപ്നം

ഞാൻ കാണാത്ത സ്വപ്നം Njaan Kanatha Swapnam Author : Vini   എന്റെ പേര് വിനീഷ്.. ഞാൻ ഒരു plus 2 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.. വളച്ചുകെട്ടാതെ കാര്യത്തുൽ കടക്കാം.. ഞാൻ എന്റെ ആന്റിയുമായി നടന്ന ഒരു രസകരമായ കഥയാണ് പറയാൻ പോവുന്നത്. ഇത് ഞാൻ plus 2 ഇൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നടന്നതാണ്.  അന്ന് എനിക്ക് 18 വയസ്സ്..  ആന്റിക്ക് 28 വയസ്സും…. ആന്റിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഞങ്ങൾകിടയിൽ അതുവരെ അങ്ങനെ sexual ആയി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല… ഞാൻ […]

Continue reading