സരിത.. കടിമൂത്ത ചരക്കു 1

സരിത.. കടിമൂത്ത ചരക്കു 1 Saritha kadimootha charakku 1 bY Vaani Mol   സരിത അതാണ് അവളുടെ പേര്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ക്ലാർക്ക് ആണ്. ഭർത്താവ് രതീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ജോലിക്കാരൻ അവർക്കു രണ്ട് മക്കൾ. സരിത ഒരു ഉഗ്രൻ ചരക്കാണ്. 33 വയസ്. ഉരുണ്ട ചന്തിയും മുലയും. അവരുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം സരിതയെ സംബന്ധിച്ച വല്യ മെച്ചമൊന്നുമല്ല.എങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ പാതിവൃതരത്നമായി അവൾ അഭിനയിച്ചു. ഒരു ഉഗ്രൻ കളിക് വേണ്ടി അവൾ കൊതിച്ചു രഹസ്യമായി. […]

Continue reading