തുടക്കം 2 [ ne-na ]

2nd  പാർട്ട് ഇടാൻ എത്രയും ലേറ്റ് ആയതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കുറച്ചു busy  ആയി പോയി, വായനയുടെ ഒഴുക്ക് നഷ്ട്ടപെടുത്തിരിക്കാൻ ആദ്യ പാർട്ട് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാപേര്ക്കും ഇഷ്ടപെടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ തുടങ്ങുന്നു. Click here to read thudakkam kambikatha first part തുടക്കം 2 [ Story bY – (ne–na) ] THUDAKKAM  PART 2 NENA@KAMBIKUTTAN.NET കുളിച്ചു കയറിയപ്പോഴാ ഒന്ന് ആശ്വാസമായത്, ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങിയ ഓട്ടമാ… അച്ഛന് അവിടിരുന്നിട്ടു […]

Continue reading