അമ്മയെ പങ്കുവെക്കൽ [Thankamma Vu]

അമ്മയെ പങ്കുവെക്കൽ Ammaye Pankuvekkal | Author : Thankamma Vu   എനിക്കെ 25
വയസ്സ് ഈ കഥയിൽ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ഒരു സാഹസ സ്പോർട്ടിൽ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ
കൂട്ടുകാര് ഒരുമിച്ച ഒരു സാഹസം ഉള്ള കളികൾ ആയ റോപ്പ് സ്ലൈഡിങ് ഒരു ദിവസ്സം
പങ്കെടുത്തു .നല്ല രസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പലവട്ടം അതിൽ തന്നെ കേറി.അപ്പഴാണ് ഞാൻ
ശ്രദിച്ചതു ഞങ്ങുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെളുത്ത പെൺകുട്ടി (വെളുത്ത നിറം അത്യാവിശം നല്ല
[…]

Continue reading

അമ്മയെ പങ്കുവെക്കൽ [Thankamma Vu]

അമ്മയെ പങ്കുവെക്കൽ Ammaye Pankuvekkal | Author : Thankamma Vu   എനിക്കെ 25 വയസ്സ് ഈ കഥയിൽ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ഒരു സാഹസ സ്പോർട്ടിൽ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാര് ഒരുമിച്ച ഒരു സാഹസം ഉള്ള കളികൾ ആയ റോപ്പ് സ്ലൈഡിങ് ഒരു ദിവസ്സം പങ്കെടുത്തു .നല്ല രസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പലവട്ടം അതിൽ തന്നെ കേറി.അപ്പഴാണ് ഞാൻ ശ്രദിച്ചതു ഞങ്ങുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെളുത്ത പെൺകുട്ടി (വെളുത്ത നിറം അത്യാവിശം നല്ല […]

Continue reading