എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2

എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2 Ente Kundi Rani Sulu Part 2 Author : Sulumon |
Previous Part   ഇത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കഥ
തുടരുന്നു… അമ്മേ എവിടെ പോവുന്നു. മോനെ കുടുംബശ്രീ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അരുൺ നേരെ അമ്മ
ഡ്രസ്സ്‌ മാറുന്നേടത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്താ അമ്മേ സ്പെഷ്യൽ. ഈ അടുത്തല്ലേ മീറ്റിംഗ്
കഴിഞ്ഞേ ? അരുൺ സുല്ന്റെ മുളച്ചാലുംകൊഴുത്ത വയറും പൊക്കിളും നോക്കി വെള്ളം […]

Continue reading

എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2

എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2 Ente Kundi Rani Sulu Part 2 Author : Sulumon | Previous Part   ഇത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കഥ തുടരുന്നു… അമ്മേ എവിടെ പോവുന്നു. മോനെ കുടുംബശ്രീ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അരുൺ നേരെ അമ്മ ഡ്രസ്സ്‌ മാറുന്നേടത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്താ അമ്മേ സ്പെഷ്യൽ. ഈ അടുത്തല്ലേ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞേ ? അരുൺ സുല്ന്റെ മുളച്ചാലുംകൊഴുത്ത വയറും പൊക്കിളും നോക്കി വെള്ളം […]

Continue reading

കുണ്ടി റാണി സുലു 1

എന്റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 1 Ente Kundi Rani Sulu Author : Sulumon   ഇത് ഒരു
ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ
പരപ്പനങ്ങാടി. നമ്മുടെ കഥ നായകൻ അരുൺ ഉറങ്ങുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്തോ വന്നു വീഴുന്ന
ശബ്ദം കേട്ടു ഞെട്ടി എണീക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഓടി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആണ് അത് തേങ്ങ
ഇടുന്ന കുട്ടേട്ടൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 10. 30. എന്തൊരു ഉറക്കം
ആട […]

Continue reading

കുണ്ടി റാണി സുലു 1

എന്റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 1 Ente Kundi Rani Sulu Author : Sulumon   ഇത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി. നമ്മുടെ കഥ നായകൻ അരുൺ ഉറങ്ങുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്തോ വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഞെട്ടി എണീക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഓടി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആണ് അത് തേങ്ങ ഇടുന്ന കുട്ടേട്ടൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 10. 30. എന്തൊരു ഉറക്കം ആട […]

Continue reading