ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ 2

ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ 2 Jomonte-Suviseshangal Kambikatha by:ShibuKuttan ഞാൻ
ബാത്‌റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അമ്മ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു അമ്മ: നീ അകത്ത്
ജപിക്കുകയായിരുന്നോ കുറേ നേരമായല്ലോ കയറിയിട്ട് ഞാൻ: ജപിക്കാനല്ല ബാത്‌റൂമിൽ
കയറുന്നതെന്നു അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് (ഞാൻ പയ്യെ അവിടെ
നിന്ന് വലിഞ്ഞു) പിറ്റേന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ മിനി ചേച്ചി
മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പീരീഡ് ഉം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ടീച്ചർമ്മാർ വന്നതോ പോയതോ
ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല .സ്കൂൾ വിട്ടു വേഗം […]

Continue reading

ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ 2

ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ 2 Jomonte-Suviseshangal Kambikatha by:ShibuKuttan ഞാൻ ബാത്‌റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അമ്മ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു അമ്മ: നീ അകത്ത് ജപിക്കുകയായിരുന്നോ കുറേ നേരമായല്ലോ കയറിയിട്ട് ഞാൻ: ജപിക്കാനല്ല ബാത്‌റൂമിൽ കയറുന്നതെന്നു അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് (ഞാൻ പയ്യെ അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു) പിറ്റേന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ മിനി ചേച്ചി മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പീരീഡ് ഉം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ടീച്ചർമ്മാർ വന്നതോ പോയതോ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല .സ്കൂൾ വിട്ടു വേഗം […]

Continue reading